WHO:s pandemiavtal och internationella hälsoreglemente

Inom ramen för Världshälsoorganisationen WHO förhandlar man nu om det nya pandemiavtalet och internationella hälsoreglementet. Syftet är att stärka den internationella beredskapen inför pandemier och andra hot mot hälsan. 

WHO:s roll i den globala hälsosäkerheten och gällande internationella regelverk
Ett multilateralt samarbete är ytterst viktigt för bekämpningen av pandemier och andra stora hälsokriser eftersom de i princip är gränslösa och därför kräver gemensamma åtgärder. I denna process har WHO på basis av sitt mandat en central roll som den ledande och samordnande myndigheten vid hanteringen av globala utmaningar som rör hälsan. Med stöd av sin stadga kan WHO på begäran också bistå medlemsländerna i hälsokriser.  

WHO:s internationella hälsoreglemente (International Health Regulations, IHR, 2005) är det viktigaste gällande internationella avtalet och grunden för samarbetet. Det tillämpas på åtgärder för beredskapen inför och hanteringen av gränsöverskridande hot mot hälsan. Syftet med IHR är att förebygga, bekämpa och hantera global spridning av sjukdomar. Genom IHR har avtalsparterna förbundit sig att vidta åtgärder för att stärka ländernas beredskap för att förebygga, identifiera och bekämpa olika hälsohot. Parterna ska också rapportera om hot som upptäcks. I Finland har IHR genomförts genom en lag och en förordning (FördrS 50 och 51/2007). 

Målet är en starkare beredskap inför pandemihot

WHO:s medlemsländer har bedömt att man behöver stärka det internationella regelverket för att ha beredskap inför pandemier och andra hot mot hälsan. I december 2021 beslöt WHO:s generalförsamlings specialsession att tillsätta ett mellanstatligt förhandlingsorgan för att förbereda ett avtal om beredskapen inför och hanteringen av pandemier, och de mellanstatliga avtalsförhandlingarna inleddes i februari 2022. Syftet med det kommande pandemiavtalet är att internationellt ytterligare stärka förebyggandet av, beredskapen inför och hanteringen av pandemihot. 

Parallellt med förhandlingarna om det nya pandemiavtalet har WHO:s medlemsländer sedan november 2022 också förhandlat om ändringar i IHR med syftet att stärka vissa delar i det gällande avtalet. 

WHO:s medlemsländer deltar i förhandlingarna när det gäller både pandemiavtalet och IHR-ändringarna, och detta gäller alltså också Finland. Finland deltar i förhandlingarna som en del av Europeiska unionen, som bereder de gemensamma ståndpunkterna för förhandlingarna. I Finlands förhandlingsdelegation deltar utöver social- och hälsovårdsministeriet också Statsrådets kansli, utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Förhandlingsdelegationen konsulterar också andra förvaltningsområden och intressegrupper. Riksdagen ges information i de olika faserna om hur förhandlingarna om avtalen framskrider, och riksdagen deltar i utformandet av Finlands ståndpunkter. Det ordnas även diskussionsmöten för intressegrupperna. I dessa möten har det deltagit representanter från bland annat Amnesty International, Finlands Röda Kors och Läkare utan gränser. På WHO:s webbplats kan du följa med hur förhandlingarna framskrider.

Målet för godkännandet maj 2024

Målet är att förhandlingarna både om pandemiavtalet och om IHR-ändringarna ska framskrida så, att de kan godkännas vid WHO:s generalförsamling i maj 2024. Vid WHO:s generalförsamling sammanträder alla de länder som är medlemmar i WHO. Under mötet strävar man efter koncensus, dvs. att besluten om godkännandet av pandemiavtalet och IHR-ändringarna tas på basis av godkännande av alla medlemsstater.

Om beslut om någotdera avtalet inte kan tas genom koncensus iakttar generalförsamlingen WHO:s stadga vad gäller förfarandet för röstningen. I så fall torde det krävas 2/3- majoritet av WHO:s medlemsstater för att pandemiavtalet ska godkännas vid generalförsamlingen. 

När WHO:s generalförsamling har godkänt pandemiavtalet och IHR-ändringarna ska varje WHO-stat behandla och förbinda sig till dem i enlighet med sin egen konstitution. 

Vanliga frågor om WHO:s pandemiavtal

Mer information

Pasi Korhonen, Kansainvälisten asiain johtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163175   E-postadress: