Social rehabilitering

Social rehabilitering är socialservice som alltid utgår från en övergripande utredning av klientens funktionsförmåga och rehabiliteringsbehov. Bestämmelser om tjänster inom social rehabilitering finns i socialvårdslagen (17 §). Om tjänsten ska fattas ett överklagbart förvaltningsbeslut.

Social rehabilitering kombinerar individuellt stöd med funktionellt stöd. I det individuella beslutet för varje klient beskrivs innehållet i den sociala rehabilitering som ska stödja klienten.

Social rehabilitering stärker en persons förmåga att klara av vardagsfunktioner, interaktiva relationer och rollerna i den egna omgivningen.

Social rehabilitering är en del av det multiprofessionella rehabiliteringssystemet och den ska genomföras i nära samarbete med den medicinska, yrkesinriktade och pedagogiska rehabiliteringen. Den sociala rehabiliteringshelheten kombineras vid behov med missbrukarvård och/eller mentalvård och med andra nödvändiga tjänster och stödåtgärder.

Social rehabilitering bygger på förståelse för att ett helhetsinriktat arbete är nödvändigt när problemen har hopat sig och blivit långvariga eller när sociala rehabiliteringsåtgärder behövs för att stärka en persons sociala funktionsförmåga och främja delaktighet.

Vid social rehabilitering måste man beakta till exempel följderna av långvarig arbetslöshet, gestaltnings- och inlärningsstörningar, behov av social rehabilitering till följd av handikapp, mentala störningar och beteendestörningar och upplevt våld.

Målet kan vara att lära sig färdigheter som behövs i vardagen, hantera en drogfri vardag, träna sådant som behövs för utbildning eller arbete eller stödja förmågan att fungera i en grupp.

Redskap för social rehabilitering kan vara individuellt psykosocialt stöd och närarbete (hembesök, ledsagande, pedagogiskt stöd för skötseln av egna ärenden), olika verksamhetsgrupper, kamratstöd, eller till exempel deltagande i frivillig verksamhet.

Mer information

Virva Juurikkala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163204