Social rehabilitering

Social rehabilitering är socialservice och med socialservice avses intensifierat och målinriktat stöd med hjälp av socialt arbete och social handledning för att förbättra och upprätthålla social funktionsförmåga och livskompetens, förebygga och minska marginalisering och främja delaktighet. 

Bestämmelser om tjänster inom social rehabilitering finns i socialvårdslagen (17 §). Ett förvaltningsbeslut att tjänsten ska tillhandahållas, som det går att yrka rättelse på, fattas.

Social rehabilitering kombinerar individuellt stöd med funktionellt stöd. I det individuella beslutet för varje klient beskrivs innehållet i den sociala rehabilitering som ska stödja klienten. Social rehabilitering kan omfatta utredning av den sociala funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet enligt personens individuella behov, rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning och samordning av nödvändig rehabiliteringsservice, träning i att klara av vardagsfunktioner och olika livssituationer, gruppverksamhet och stödjande av social interaktion samt andra nödvändiga åtgärder som främjar social rehabilitering. 

Social rehabilitering är en del av det multiprofessionella rehabiliteringssystemet och den ska genomföras i nära samarbete med den medicinska, yrkesinriktade och pedagogiska rehabiliteringen. Servicen för social rehabilitering samordnas vid behov med missbrukarvården och/eller mentalvården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och med andra nödvändiga tjänster och stödåtgärder.

Bakom social rehabilitering ligger en förståelse för att ett helhetsinriktat arbete är nödvändigt när problemen har hopat sig och blivit långvariga eller när sociala rehabiliteringsåtgärder i övrigt behövs för att stärka en persons sociala funktionsförmåga och främja delaktighet.
Vid social rehabilitering måste man beakta till exempel följderna av långvarig arbetslöshet, gestaltnings- och inlärningsstörningar, behov av social rehabilitering till följd av handikapp, mentala störningar och beteendestörningar och upplevt våld.

Målet kan vara att lära sig färdigheter som behövs i vardagen, hantera en drogfri vardag, träna sådant som behövs för utbildning eller arbete eller stödja förmågan att fungera i en grupp.
I enlighet med 24 a § i socialvårdslagen ska välfärdsområdet ordna social rehabilitering som särskild service inom arbetet med missbruk och beroende, varvid den sociala rehabiliteringen riktas till stödbehov som beror på problem med berusningsmedel eller andra beroendestörningar.

Social rehabilitering som är inriktad på arbete med missbruk och beroende kan vid behov ordnas som service på en institution. Riktade tjänster inom arbetet med missbruk och beroende genomförs vid behov gemensamt med hälso- och sjukvårdens tjänster antingen vid de gemensamma enheter som tillhandahåller missbrukar- och beroendeservice inom social- och hälsovården eller genom att samordna tjänsterna med den vård och rehabilitering som ordnas inom hälso- och sjukvården.

Mer information

Virva Juurikkala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163204   E-postadress: