Lagstiftningen om tjänster och förmåner för äldre

Bestämmelserna om kommunala social- och hälsovårdstjänster finns i

Lagen om stöd för närståendevård innehåller bestämmelser om vilka arrangemang som kan göras för vård av närstående i hemmet.

Enligt lagarna är det inte åldern i sig som berättigar till tjänster, utan behovet av service.

Alla som fyllt 75 år har rätt att på basis av socialvårdslagen få en bedömning av sitt behov av socialservice inom sju dagar från det att kommunens socialmyndighet kontaktats. Författningarna om tidsfrister för intagning för vård, vårdgaranti, ingår i folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård.

Den äldre befolkningens servicebehov, tillgång till service och kvaliteten på service fastställs i lagen om stödjande av äldre befolkningens funktionsförmåga.

Avgifterna för kommunala social- och hälsovårdstjänster fastställs i lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Författningarna om tillsyn och övervakning av den kommunala social- och hälsovården ingår i socialvårdslagen, folhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård samt i länsstyrelselagen och lagen om tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Privata vårdgivare och tjänsteleverantörer regleras dessutom av lagen om privat socialservice.

Vad gäller rehabilitering, livränta samt social- och hälsotjänster för krigsinvalider och ersättning till kommunerna för dessa kostnader ingår bestämmelserna i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, lagen om rehabilitering av frontveteraner samt i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig.

Lagen om frontmannapension och lagen om betalning av fronttillägg utomlands innehåller bestämmelser om fronttillägg till personer som deltagit i fronttjänst.

Författningarna om folkpension ingår i folkpensionslagen, om bostadsbidrag i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och om vårdbidrag i lagen om handikappförmåner.

Bestämmelserna om ersättningar för läkemedel och för privat sjukvård ingår i sjukförsäkringslagen.

Arbetspensioner regleras av pensionslagarna för olika branscher.