Invalid- respektive sjukpension

Sjuk- eller invalidpension beviljas personer som på grund av sjukdom, lyte eller skada inte klarar av att skaffa sig inkomster för sin försörjning. Sjukpensionen hör till förmånerna enligt folkpensionssystemet och invalidpensionen till förmånerna enligt arbetspensionssystemet.

Invalid- respektive sjukpensionen ger ersättning vid förvärvsinkomstbortfall vid långvarig arbetsoförmåga. Pensionen kan bestå av

  • tills vidare beviljad invalid- eller sjukpension eller rehabiliteringsstöd för viss tid (= invalid- eller sjukpension för viss tid)
  • och inom arbetspensionssystemet även av partiell invalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.

Invalid- respektive sjukpension omvandlas till ålderspension när åldern för ålderspension uppnås.

Hur fastställs invalid- respektive sjukpensionen?

I invalidpensionerna enligt arbetspensionssystemet beaktas inkomsterna före arbetsoförmågan och den återstående tiden från pensionsfallet fram till ålderspensionsåldern. Inkomsterna för återstående tid fastställs i regel på basis av inkomsterna under de fem sista kalenderåren före pensioneringen.

Sjukpension enligt folkpensionssystemet betalas till den som inte får någon annan pension eller som har en liten pension i övrigt. Pensionens storlek beror också på hur länge personen i fråga har bott i Finland.

Personer med invalid- eller sjukpension kan också få av FPA beviljad garantipension.

Sjuk- eller invalidpension söks hos FPA eller arbetspensionscentralen

Alla pensioner ska sökas. Sjukpension enligt folkpensionssystemet söks hos FPA. Invalidpension enligt arbetspensionssystemet söks hos arbetspensionsanstalten. Bägge kan sökas samtidigt med samma blankett.

Garantipensioner kan överklagas hos besvärsnämnden

I ett pensionsbeslut anges hur det kan överklagas. Beslut om arbetspensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Beslut om folkpensioner och garantipensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för social trygghet.

Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte begäran om ändringssökande, påminnelser eller besvär.

Mer information