Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att främja jämställdhet och innebär att jämställdhetsaspekten beaktas i allt beslutsfattande. Jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet samordnar jämställdhetsintegreringen inom hela statsförvaltningen. 

Jämställdhetsintegreringen förutsätter en bedömning av åtgärdernas och beslutens konsekvenser för de olika könen samt jämställdhetsplanering. Syftet med jämställdhetsintegreringen är att ändra de förfaranden och verksamhetskulturer inom organisationen där könets betydelse inte identifieras. 

Jämställdhetslagen förpliktar myndigheterna att planera sin verksamhet så att jämställdhetsperspektivet integreras. Målet är att främja jämställdheten på ett målinriktat och planmässigt sätt såväl hos staten som hos andra myndigheter. Regeringsperiodens mål för jämställdhetsintegreringen följs bland annat upp inom ramen för regeringens jämställdhetsprogram. 

Ministeriernas skyldighet att främja jämställdhet 

Jämställdhetsintegreringen inom statsförvaltningen innebär att kärnfunktionerna utvecklas och att verksamhetssätten ändras så att de främjar jämställdheten. Ministerierna ska beakta jämställdhetsperspektivet i all sin verksamhet, till exempel när de bereder lagar, utarbetar budgetförslag och genomför program och projekt. 

Det ankommer på varje tjänsteperson att främja jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet, dvs. hur ett ärende berör olika kön, ska ingå i allt beredningsarbete. 

Ministeriets operativa jämställdhetsplan

Ministerierna kan utarbeta en genomförandeplan för jämställdhetsintegreringen, dvs. en operativ jämställdhetsplan. I den operativa jämställdhetsplanen sammanställs konkreta mål och åtgärder för jämställdhetsintegreringen inom ministeriets kärnfunktioner och ansvarsområden. Planen kan enligt prövning kombineras med åtgärder för att främja likabehandling. Den operativa jämställdhetsplanen är inte samma sak som den lagstadgade personalpolitiska jämställdhetsplanen. 

Könskonsekvensbedömning vid ministerierna

En bedömning av könskonsekvenserna är en metod för jämställdhetsintegrering. Åtgärdernas, beslutens eller lagstiftningens konsekvenser för jämställdheten bör alltid bedömas på förhand när verksamheten har konsekvenser för olika människogrupper. Målet är att förebygga oönskade jämställdhetskonsekvenser och att främja jämställdhet. Utgående från bedömningen kan det läggas fram korrigerande förslag för att minska diskriminering och oönskade konsekvenser, främja jämställdhet och undanröja hinder för jämställdhet.

Ministeriernas jämställdhetsarbetsgrupper

Vid ministerierna har inrättats operativa jämställdhetsarbetsgrupper som planerar och stöder jämställdhetsintegreringen i ministeriernas verksamhet. Arbetsgruppernas arbete stöds av statsrådets gemensamma nätverk för de operativa jämställdhets- och likabehandlingsarbetsgrupperna. 

De operativa jämställdhetsarbetsgrupperna är expertgrupper som kan ge rekommendationer och förslag till de tjänstepersoner som ansvarar för kärnfunktionerna och till ministeriets ledningsgrupp. Arbetsgruppen följer också uppnåendet av de gemensamt överenskomna målen. Arbetsgruppen kan vara en kombinerad jämställdhets- och likabehandlingsarbetsgrupp. 

Som god praxis kan betraktas att gruppen har 

  • en ordförande som hör till ministeriets högsta ledning
  • en samordnares arbetsinsats till sitt förfogande
  • medlemmar med ansvar för ministeriets kärnfunktioner, t.ex. lagberedning, eller att de kan konsulteras vid behov 
  • representation från ministeriets substansavdelningar. 

Gruppen koncentrerar sig i sin verksamhet på ministeriets kärnprocesser i den ordning som de behandlas under året.

Jämställdhetsenheten stöder jämställdhetsintegreringen

Jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet samordnar, utvecklar och följer upp jämställdhetsintegreringen inom statsförvaltningen. Social- och hälsovårdsministeriet erbjuder bland annat utbildning och rådgivning samt upprätthåller ett nätverk för de operativa jämställdhets- och likabehandlingsarbetsgrupperna, som fungerar som kommunikationskanal mellan ministerierna och jämställdhetsenheten. Jämställdhetsintegreringen följs bland annat upp som en del av regeringens jämställdhetsprogram. Dessutom rapporterar social- och hälsovårdsministeriet om jämställdhetsintegreringens strukturer och praxis till EU och andra internationella aktörer.

Till stöd för jämställdhetsintegreringen

Handboken innehåller praktiska anvisningar för bland annat bedömningen av könskonsekvenserna, lagberedningen och planeringen av ministeriernas verksamhet och ekonomi. Social- och hälsovårdsministeriets publikation. 

Webbplatsen innehåller anvisningar om användningen av jämställdhetsintegreringens metoder samt en jämställdhetschecklista för myndigheter. Webbplatsen drivs av centret för jämställdhetsinformation (Insitutet för hälsa och välfärd).

Webbutbildningen handlar om jämställdhetsintegrering och är riktad till personalen inom statsförvaltningen. Utbildningen har genomförts som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och eOppiva. 

På andra webbplatser