FI SV EN

Strategi 2030: ett samhälle med god sammanhållning och hållbart välbefinnande

Verksamheten i social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och i hela SHM-koncernen styrs av den strategiska visionen Vi bygger ett samhälle med god sammanhållning och hållbart välbefinnande i arbetets brytningsskede. Den strategiska visionen har utformats med en bild som kompletteras med underbilder som visualiserar sju strategiska prioritetsområden.

Bild: Annika Varjonen Obs! Bilden med tillhörande svensk text är under arbete.

Den strategiska visionen innehåller sju prioritetsområden:

 1. Vi stärker sammanhållningen i samhället och den ekonomiska tillväxten
 2. Vi stöder människors aktiva roll i deras gemenskaper och i samhället
 3. Vi ser till att klienterna får verkningsfulla och kostnadseffektiva tjänster och förmåner enligt deras behov
 4. Vi bygger en arbets- och livsmiljö som främjar säkerheten och välbefinnandet
 5. Vi sörjer för att finansieringen av den sociala tryggheten och försäkringssystemet vilar på en hållbar grund
 6. Vi stöder välbefinnandet i arbetets brytningsskede
 7. Vi tar fram hållbara lösningar för framtiden i samverkan med andra

Social- och hälsovårdsministeriet har arbetat med strategin i två år tillsammans med inrättningarna inom förvaltningsområdet och med samarbetspartner. Strategin är utformad så att den nu och även under kommande år kan anpassas efter regeringsprogrammet.

Förändringens vindar omvandlas till en resurs

Den verksamhet som social- och hälsovårdsministeriet och dess förvaltningsområde bedriver grundar sig på både frågor som ständigt förändras och på mer bestående, lagstadgade frågor, till exempel på beredning av lagstiftning för social- och hälsovårdssektorn. Genom att allt bättre förbereda sig inför framtiden kan SHM-koncernen lyckas i sitt uppdrag att upprätthålla och utveckla det finländska välfärdssamhället.

De framtida globala megatrenderna och förberedelserna inför dem utgör utgångspunkter i den strategiska visionen. Till dessa hör bland annat:

 • Den åldrande befolkningen, flyttrörelsen och samhällets värderingar i ett brytningsskede
 • Förändringen av arbetets betydelse och form
 • Den finländska offentliga ekonomins allt knappare resurser och geoekonomin
 • Nya teknologier, digitalisering, ekosystem och plattformsekonomi
 • Klimatförändringen, den föränderliga säkerhetsmiljön och det ökade behovet av resiliens

Det praktiska arbetet för att nå målen har påbörjats

Information om strategin ges i ministeriet och SHM-koncernen mot slutet av 2017. Strategiarbetet berör hela SHM-koncernen och utmynnar i en sammanställning av praktiska åtgärder som ska vidtas för att nå målen i den strategiska visionen. Dessa praktiska åtgärder utvecklas ständigt i takt med de stora förändringarna i framtiden. Sammanställningen ska vara klar på försommaren 2018. Samtidigt bedöms om arbetets inriktning är rätt. I bedömningsarbetet beaktas förändringarna i verksamhetsmiljön.

Mer information

Linda Soikkeli, specialsakkunnig 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163295   förnamn.efternamn@stm.fi