SHM-koncernens strategi

Klicka på bilden för större version.


Vision

Målet med visionen som styr social- och hälsovårdsministeriets och hela ministeriekoncernens verksamhet är ett samhälle med sammanhållning och hållbar välfärd.

De strategiska effektmålen baserar sig på olika scenarier om framtiden. Vid ingången av 2021 övergick man till en rullande strategi, vilket betyder att strategin kommer att ses över årligen med beaktande av eventuella förändringar i verksamhetsmiljön.

Vårt beslutsfattande baserar sig på kunskap och mångsidig konsekvensbedömning. Vi ser till att den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten förverkligas på ett balanserat sätt och så att de stöder varandra.

I planeringen av verksamheten beaktar vi utmaningarna och möjligheterna inom EU och i den globala omvärlden.
 
•    Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Effektmål

 • Vi tryggar befolkningens välfärd i alla situationer
 • Vi säkerställer verkningsfulla förmåner och tjänster på ett hållbart sätt
 • Vi förebygger och minskar ojämlikheten mellan människor
 • Vi främjar förverkligandet av jämställdhet och likabehandling
 • Vi förbättrar hälsan och säkerheten i livs- och arbetsmiljön

De strategiska effektmålen preciseras i resultatmålen. Utifrån resultatmålen sätter vi upp mål på kort sikt (t.ex. för en regeringsperiod) och fastställer årligen de konkreta åtgärderna. Dessa bildar en effektkedja från effektmålen till de konkreta åtgärderna.

Med tanke på det egna arbetet och samarbetet är det viktigt att få en bild av hur det vardagliga arbetet främ-jar förvaltningsområdets långsiktiga mål.  

Mission

Vår uppgift är att säkerställa människors funktionsförmåga, utkomst och tjänster för att vi ska kunna leva i ett jämlikt, hållbart och stabilt samhälle. Vi genomför denna uppgift med hjälp av lagberedning, mångsidig styrning samt förvaltningsövergripande och internationellt samarbete.

Metoder för påverkan

Social- och hälsovårdsministeriets metoder för påverkan består av samarbete, styrning och lagberedning. 

 • Samarbete: Samarbetet är fenomenbaserat, förvaltningsövergripande och lösningsinriktat. Nätverken och intressegrupperna är en resurs för oss. 
 • Styrning: Genom interaktiv styrning stärker vi effektiviteten och det gemensamma sociala kapitalet i förvaltningsområdets verksamhet.
 • Lagberedning: I vårt lagstiftningsarbete skapar vi möjligheter och förutser samhälleliga förändringar. Genom lagstiftningen skapas förutsättningar för människonära tjänster, en fungerande vardag och ett tryggt samhälle som fungerar i alla situationer. 

Värderingar

Värderingarna inom social- och hälsovårdsministeriets koncern är rättvisa, mod och öppenhet.

 • Rättvisa: Vi har förbundit oss att främja jämlikhet och lika möjligheter för alla, och att på ett etiskt och ansvarsfullt sätt bedriva verksamhet och fatta beslut med grund i våra värderingar. Vår verksamhet styrs av en äkta förståelse för människors olika behov. 
 • Mod: Vi är en motor för samhälleliga reformer. Vi måste prioritera och göra svåra val för att säkerställa att verksamheten ger resultat, uppfyller syftena och är effektiv.
 • Öppenhet: Vårt samarbete med olika nätverk bygger på förtroende och en aktiv dialog. Vi strävar efter att påverka i tid och mer tydligt, och vi är beredda att ändra våra ställningstaganden på basis av nya synpunkter som framförs i inter-aktionen med intressegrupper.  

Mer information

Riikka Pellikka, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR, Strategigruppen / STRA 0295163659