Gränsöverskridande hälso- och sjukvård 

Potilasdirektiivi - kuvituskuva

Det är fråga om gränsöverskridande hälso- och sjukvård när en person får hälso- och sjukvård någon annanstans än i hemviststaten.

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård är också de situationer där hemviststaten av något skäl som definieras i lag (t.ex. arbete) inte ansvarar för kostnaderna för den hälso- och sjukvård som personen fått i hemviststaten. I dessa situationer rör sig personen i fråga inte nödvändigtvis utanför sin hemviststats gränser. 

I webbtjänsten EU-hälsovård.fi ges myndighetsinformation om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Webbplatsen riktar sig till alla de som använder hälso- och sjukvårdstjänster eller arbetar inom hälso- och sjukvården och till myndigheter och övriga aktörer. 

Bestämmelserna om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Den gränsöverskridande hälso- och sjukvården regleras i huvudsak genom EU:s förordningar om samordningen av de sociala trygghetssystemen (EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och EU-förordning 987/2009 om verkställigheten av den) och genom internationella överenskommelser om social trygghet och hälso- och sjukvård. 

Rättigheterna och förutsättningarna när det gäller att få vård i en annan EU-stat och ersättning för vårdkostnaderna regleras också genom EU:s patientdirektiv. Utgångspunkten är att man fritt ska få söka hälso- och sjukvårdstjänster i en annan EU- eller EES-stat. Direktivet trädde i kraft den 24 april 2011.

I Finland har patientdirektivet genomförts genom lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Lagen innehåller också sådana nationella procedurbestämmelser och närmare bestämmelser om den nationella verksamheten som anknyter till EU:s samordningsförordningar och de internationella överenskommelserna.    

Finlands tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården

Rätten att få ersättning för vård gäller sådan vård som hör till Finlands tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården. Vården ska ingå i detta tjänsteutbud både i inhemska och gränsöverskridande situationer.  

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården omfattar medicinskt och odontologiskt motiverad prevention av sjukdomar, medicinskt och odontologiskt motiverade undersökningar för att upptäcka sjukdom samt medicinskt och odontologiskt motiverad diagnos, vård, behandling och rehabilitering. Tjänsteutbudet innefattar de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna och sjukförsäkringens sjukvårdsersättningar (FPA-ersättningarna).  

Social- och hälsovårdsministeriets Tjänsteutbudsråd för hälso- och sjukvården ger rekommendationer om det detaljerade innehållet i tjänsteutbudet. 

Ersättningen av vårdkostnaderna

En person har rätt att ansöka om ersättning för vårdkostnader när vården har getts i en annan EU- eller EES-stat, Schweiz eller Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Storbritannien).   
För att kostnaderna ska ersättas krävs det att 

  • personen har betalat kostnaderna för vården
  • hälso- och sjukvårdstjänsten hör till Finlands tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården 
  • tjänsten skulle ha getts i en motsvarande situation inom Finlands offentliga hälso- och sjukvård 

I samband med att ansökan om ersättning behandlas ska Folkpensionsanstalten begära en bedömning av välfärdsområdet, Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen om uppfyllandet av ersättningsvillkoren.

Välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ska lämna in det skriftliga svaret på Folkpensionsanstaltens informationsbegäran inom 21 dygn. Om svaret på grund av ärendets krävande natur inte kan lämnas in inom den föreskrivna tidsfristen, kan Folkpensionsanstalten på begäran förlänga svarstiden. 

Att ge utlåtanden om förutsättningarna att få ersättning hör till de lagstadgade uppgifter genom vilka välfärdsområdena garanterar invånarnas rättigheter. 

Det europeiska sjukvårdskortet kan användas i akuta sjukdomsfall

En person som insjuknar plötsligt eller behöver medicinskt nödvändig vård vid vistelse i en annan EU- eller EES-stat, i Schweiz eller i Storbritannien ska i första hand använda det europeiska sjukvårdskortet. Det europeiska sjukvårdskortet beställs av FPA.  

En person som visar upp sjukvårdskortet har rätt att få den vård hen behöver till ett pris som motsvarar kundavgiften i den stat där vården ges. De resterande kostnaderna för vården faktureras direkt mellan staterna.  

Om personen trots det har varit tvungen att betala vårdkostnaderna själv, ersätts kostnaderna högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna för samma vård inom Finlands offentliga hälso- och sjukvård. Patientavgiften för den offentliga sjukvården dras av från den ersättning som ska betalas. Staten står för dessa kostnader.  

Ersättning för läkemedelskostnader och resekostnader betalas i enlighet med sjukförsäkringslagen.  Sjukförsäkringsfonden står för dessa kostnader. 

Ersättning för icke-brådskande vård utomlands   

En person som uppsöker icke-brådskande vår i en annan EU- eller EES-stat, Schweiz eller Storbritannien har rätt att få ersättning för vårdkostnaderna högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna för samma vård inom Finlands offentliga hälso- och sjukvård, minskat med patientavgiften.  

Remiss är ett villkor för ersättning i de situationer där remiss skulle krävas också inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Staten ansvarar för dessa kostnader till utgången av år 2023.  

Från ingången av år 2024 övergår kostnadsansvaret för vården till välfärdsområdet, Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen. Ersättning för läkemedelskostnader och resekostnader betalas i enlighet med sjukförsäkringslagen. Resekostnader ersätts till den närmaste vårdplats inom den offentliga hälso- och sjukvården som erbjuder motsvarande vård.  

Vården kan kräva förhandstillstånd enligt patientdirektivet 

Från ingången av 2024 kan det i vissa situationer krävas att personen fått ett förhandstillstånd enligt patientdirektivet för att personen ska få ersättning för den icke-brådskande vården.  
Genom förordning av Statsrådet föreskrivs särskilt om de tjänster där det krävs förhandstillstånd för att få ersättning för kostnaderna. 

Det förhandstillstånd som avses i patientdirektivet ska sökas hos Folkpensionsanstalten innan personen uppsöker vård.  

Vård med förhandstillstånd enligt samordningsförordningen

En person kan också söka förhandstillstånd för vården med stöd av EU-förordning 883/2004 och den internationella överenskommelsen. I EU-förordningen föreskrivs det om kriterierna vid beviljandet av förhandstillstånd och om möjligheten att inte bevilja förhandstillstånd.  Förhandstillståndet är i praktiken som en betalningsförbindelse som ger en person möjligheten att få vård på en vårdcentral inom det offentliga systemet för en lokal patientavgift.  

Ansökan om förhandstillstånd lämnas till Folkpensionsanstalten. Den offentliga hälso- och sjukvården bedömer om villkoren för beviljande av förhandstillstånd uppfylls och lämnar Folkpensionsanstalten ett bindande utlåtande i ärendet. Folkpensionsanstalten avgör ansökan om förhandstillstånd på basis av det utlåtande som den offentliga hälso- och sjukvården gett. 
Förhandstillstånd enligt EU-förordning 883/2004 och den internationella överenskommelsen kan också sökas i efterhand efter att man har betalat vårdkostnaderna själv. 

I lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård föreskrivs det om de båda olika förhandstillstånden. Båda tillstånden söks hos Folkpensionsanstalten. 

Frivilligt förfarande med förhandsanmälan

Man kan begära att Folkpensionsanstalten på förhand utreder om man har rätt att få ersättning och hur stor ersättningen maximalt kan vara. Detta kallas förhandsanmälan.
Till ansökan om förhandsanmälan ska bifogas 

  • en redogörelse som gjorts av tjänsteproducenten i utlandet om den hälso- och sjukvårdstjänst som ska ges 
  • kopia på remissen i de situationer där remiss skulle krävas inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. 

Folkpensionsanstalten ska begära en bedömning av välfärdsområdet, Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen om uppfyllandet av ersättningsvillkoren.

Ersättningen betalas till det uppskattade belopp som anges i förhandsanmälan, förutsatt att den tjänst som getts i den andra staten motsvarar de tjänster som beaktats i förhandsanmälan. Ersättningsbeloppet kan inte överskrida personens faktiska kostnader för hälso- och sjukvårdstjänsten. 

Utlänningar som kommer till Finland för vård

De som kommer till Finland från en annan EU- eller EES-stat, Schweiz eller Storbritannien har också rätt att få hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. De måste bemötas på samma villkor som kommuninvånarna enligt EU:s samordningsförordningar och patientdirektivet. En person som kommer till Finland från utlandet ska få vård inom den offentliga hälso- och sjukvården inom samma tid och på samma villkor som kommunens invånare. 

De personer som är i behov av medicinskt nödvändig vård och de som beviljats förhandstillstånd enligt EU-förordning 883/2004 eller den internationella överenskommelsen har rätt att få vård inom den offentliga hälso- och sjukvården för en patientavgift. 

De som kommer till Finland från en annan EU- eller EES-stat kan också uppsöka icke-brådskande vård i Finland utan förhandstillstånd. Då ska personen betala de faktiska vårdkostnaderna själv och ansöka om ersättning i efterhand i sitt hemland. 

Nationell kontaktpunkt

I patientdirektivet krävs det att det ska finnas en eller flera nationella kontaktpunkter som har till uppgift att erbjuda information för finländare som uppsöker vård utomlands eller utlänningar som kommer till Finland för vård. 

I Finland är det FPA som är kontaktpunkten, och staten som ansvarar för omkostnaderna. 

Ömsesidigt erkännande av recept

Patientdirektivet förpliktar till att godkänna recept som förskrivits i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz om läkemedlet har försäljningstillstånd i det land där läkemedlet är avsett att skaffas.

Mer information

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, FPA, [email protected]  
 

Mer information

Hanna Tervahauta, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163418   E-postadress: [email protected]