Patientdirektiv (gränsöverskridande hälso- och sjukvård)

Potilasdirektiivi - kuvituskuvaPatientdirektivet stärker patientens rättigheter och förutsättningar för att få vård i en annan medlemsstat. Direktivet trädde i kraft 24.4.2011 och medlemsländerna måste införliva direktivet som en del av den nationella lagstiftningen före 25.10.2013.

Utgångspunkten för direktivet är att en patient får söka fritt hälso- och sjukvårdstjänster i en annan EU- eller EES-stat och Schweiz. Vård fås i ett annat medlemsland på samma grunder som motsvarande vård i hemlandet.

Huvudansvaret för ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänsterna ligger fortfarande på patientens hemland. Om en person ändå åker till en annan medlemsstat för vård, ska den stat som har ansvaret för hans eller hennes sjukvårdskostnader ersätta patienten för vårdkostnaderna till minst samma belopp som i staten i fråga. Förutsättningen för att få ersättning är att vården överhuvudtaget omfattas av den lagstadgade hälso- och sjukvården i den stat som ansvarar för kostnaderna.

I Finland har patientdirektivet verkställts med den nya lagen omgränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland

Patienten har rätt att få ersättning endast för sådan vård som ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Samma serviceutbud tillämpas både i inhemska och gränsöverskridande situationer. Tjänsteutbudet omfattar medicinskt och odontologiskt motiverat förebyggande av sjukdomar, undersökningar för konstaterande av sjukdom samt diagnos, vård och rehabilitering. Utbudet omfattar tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården och sjukvårdsersättningar från sjukförsäkringen (s.k. FPA-ersättningar).

Rådet för tjänsteutbud, som inrättas vid social- och hälsovårdsministeriet, ger mer detaljerade rekommendationer om innehållet i tjänsteutbudet.

Ersättning för vårdkostnader till patienten

En patient har rätt att få en lika stor ersättning för vård som har getts i en annan medlemsstat som han eller hon skulle ha fått för motsvarande vård i sitt hemland. En patient kan dock betalas ersättning endast för sådan vård som berättigar till ersättning även i patientens hemland.

I Finland ersätts vårdkostnaderna enligt följande:

Om en patient insjuknar plötsligt eller annars behöver medicinskt nödvändig vård när han eller hon befinner sig utomlands, bör han eller hon använda det europeiska sjukvårdskortet, som kan beställas från Folkpensionsanstalten. Om patienten emellertid själv betalar sina vårdkostnader, ersätts de högst enligt vad kostnaderna skulle ha varit i Finlands offentliga hälso- och sjukvård. Från den ersättning som betalas till patienten dras av klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården. För dessa kostnader svarar staten.

Om en patient uppsöker icke-brådskande vård i en EU- eller EES-stat eller Schweiz, har han eller hon rätt att få sjukvårdsersättningar (FPA-ersättning) för vårdkostnaderna. För dessa kostnader svarar sjukförsäkringsfonden. Ersättning enligt sjukförsäkringslagen kan fås för läkar- och tandläkararvoden samt undersökningar eller vård och läkemedel som har föreskrivits av läkare eller tandläkare. För kostnaderna kan fås högst en så stor ersättning som den som skulle ha betalats, om motsvarande vård hade getts i Finland inom den privata hälso- och sjukvården. Patientens resekostnader ersätts enligt kostnaderna till den närmaste vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården i hemlandet där motsvarande vård erbjuds.

En patient kan ansöka om förhandstillstånd för vård i enlighet med EU-förordning 883/2004. I den förordningen föreskrivs det om kriterierna för beviljande av förhandstillstånd och möjligheten att neka förhandstillstånd. Förhandstillståndet är i praktiken en betalningsförbindelse som gör det möjligt att få vård vid en vårdenhet som hör till det offentliga systemet till lokal klientavgift. Resekostnader ersätts i efterhand av Folkpensionsanstalten. Ansökan om förhandstillstånd lämnas till Folkpensionsanstalten. Den offentliga hälso- och sjukvården bedömer om villkoren för beviljande av förhandstillstånd uppfylls och lämnar Folkpensionsanstalten ett bindande utlåtande i ärendet. Folkpensionsanstalten avgör ansökan om förhandstillstånd på basis av det utlåtande som den offentliga hälso- och sjukvården lämnat. Förhandstillstånd kan även sökas retroaktivt efter att patienten själv har betalat kostnaderna för vården.

Patienter som kommer till Finland

Även patienter från andra EU-länder har rätt att söka hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Direktivet förpliktar kommunerna att behandla dessa personer likvärdigt med invånare i kommunen. Patienter från utlandet ska få tillgång till offentliga hälso- och sjukvård inom samma tidsgränser och under samma förutsättningar som invånare i kommunen. Utländska patienter ska själv betala de faktiska kostnaderna för vården och sedan söka om ersättning för dessa i sitt hemland.

Nationell kontaktpunkt

Patientdirektivet förpliktar att upprätta en eller flera nationella kontaktpunkter, som har till uppgift att erbjuda patienter information om hur man söker hälso- och sjukvård i utlandet och hur utlänningar söker vård i Finland. 

I Finland fungerar kontaktpunkten i anslutning till Folkpensionsanstalten och staten svarar för kostnaderna.

Ömsesidigt erkännande av läkemedelsordinationer

Patientdirektivet förpliktar också att godkänna recept som skrivits ut i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz, om det läkemedel som avses i läkemedelsordinationen har försäljningstillstånd i det medlemsland där man tänker införskaffa det.

Tillämpning av direktivet

Direktivet tillämpas på all hälso- och sjukvård oavsett hur denna ordnas, tillhandahålls eller finansieras, eller om denna är offentlig eller privat. Detta gäller den hälso- och sjukvård som patienten sökt, ersättandet av denna vård, och de krav som ställts på hälso- och sjukvårdssystemen samt samarbete mellan medlemsländerna.

Ytterligare information

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, FPA, [email protected]

Mer information

Marika Lahtivirta, jurist 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163605