Arbetarskydd och bekämpning av grå ekonomi

Med grå ekonomi avses att en verksamhetsutövare låter bli att fullgöra sådana lagstadgade skyldigheter som följer av företags- och näringsverksamhet. Lagstadgade skyldigheter är t.ex. betalning av skatter och pensionsavgifter, olycksfallsförsäkringspremier eller arbetslöshetsförsäkringspremier.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar arbetslivets regler

Arbetarskyddsmyndigheterna deltar i bekämpningen av grå ekonomi genom att övervaka att arbetsgivarna

  • endast anlitar sådan arbetskraft som har rätt att arbeta i Finland (tillsynsuppgifter enligt utlänningslagstiftningen)
  • i fråga om anställningsförhållandena iakttar minimivillkoren i lagstiftningen (arbetsavtalslagstiftning, bestämmelser om utstationering av arbetstagare och allmänbindande kollektivavtal)
  • anlitar sådana samarbetspartner för hyrd arbetskraft och underleveranser som sköter sina samhälleliga skyldigheter (övervakning av efterlevnaden av beställaransvarslagen) 
  • ser till att arbetstagare på byggarbetsplatser har ett personkort med bild och skattenummer.

Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Regeringen strävar efter att genom målmedvetna åtgärder minska grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Statsrådets principbeslut om en strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020 antogs den 11 juni 2020.

Läs mer om bekämpning av grå ekonomi: