Penningspelsystemet

Den lagstiftning som gäller penningspelandet styr både hur penningspelandet ordnas allmänt och hur penningspelverksamheten och penningspelen ordnas mera i detalj. Det allmänna sätt på vilket verksamheten ordnas utgör ramarna för hur verksamheten genomförs i detalj. Lagstiftningen är viktig för att kunna reglera penningspelverksamheten när det gäller både system med ensamrätt och licensbaserade system. 

Det centrala målet för den pågående reformen av penningspelsystemet är att öka den potential som systemet har vad gäller att förebygga och minska skadeverkningarna. Denna potential är allmänt erkänd.  

Systemet med ensamrätt

Finlands verksamhet bygger på en modell där den aktör som innehar ensamrätten ägs av en och samma stat.  Inom EU får systemet med ensamrätt användas av de skäl i anknytning till folkhälsa och säkerhet som godkänns i EU-fördraget. Enligt denna princip har Finland fastställt att det primära målet för penningspelsystemet ska vara att förebygga skadeverkningar. Systemet måste uppfylla detta mål också i praktiken. 

Finlands modell för systemet med ensamrätt ger staten möjligheten att styra genom lagstiftningen, men utöver detta erbjuder den också många andra möjligheter att styra och övervaka verksamheten och se till att systemet fungerar enligt de fastställda målen. 
 

Mer information

Mari Pajula, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163040   E-postadress: