GHSA - ett globalt samarbetsforum

http://www.ghsagenda.org/index.htmlGlobal Health Security Agenda (GHSA) är ett globalt samarbetsforum som omfattar över 40 länder och centrala internationella organisationer. Forumet fokuserar på att bekämpa olika gränsöverskridande bio- och hälsohot. Verksamheten har begränsats till smittsamma sjukdomar. I Finland koordineras programmet av Social- och hälsovårdsministeriet.

Finland var ordförandeland under år 2015 och fortsätter nu som medlem i styrgruppen för det femåriga hälsosäkerhetsprogrammet. Programmet startades på initiativ av USA 2014. Finland har varit med i programmet ända från början.

Smittsamma sjukdomar tar inte hänsyn till statsgränserna. Därför måste man förbereda sig för och förebygga dem både på nationell och internationell nivå. För att man ska kunna bekämpa globala biohot och reagera snabbt krävs omfattande samarbete.

Utöver enskilda länder deltar också Europeiska unionen, Världshälsoorganisationen WHO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Världsorganisationen för djurhälsa OIE i GHSA‑programmet.

Målet är att utveckla hälsosystemen

GHSA-programmet stödjer verkställandet av WHO:s internationella hälsobestämmelser. Huvudmålen med programmet är att utveckla hälsosystemen och bekämpa hälsohot, till exempel olika smittsamma sjukdomar.

Det bästa sättet att förebygga epidemier, till exempel Ebola-epidemin i Västafrika, är att stärka hälsovårdssystemen globalt. GHSA-programmet betonar ett omfattande och intensivt sektoröverskridande myndighetssamarbete.

I Finland deltar Social- och hälsovårdsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, Försvarsministeriet, Utrikesministeriet och Inrikesministeriet i projektet.

Finlands nationella förpliktelse

Finland har inom ramen för programmet förbundit sig till att stärka biosäkerheten och laboratoriekapaciteten i Tanzania. I projektet utbildas också lokala experter på veterinärmedicin. Projektet finansieras av utrikesministeriet och Centret för militärmedicin (SOTLK) och Kompetenscentret för biologiska hot (BUOS) ansvarar för genomförandet.

Hälsosystemen utvärderas

Styrgruppen har under Finlands ledning skapat ett verktyg som kan användas för att utvärdera hälsosäkerheten i olika länder. Utvärderingen kan användas för att stärka ländernas egen verksamhet med att upptäcka, förebygga och kontrollera spridningen av smittsamma sjukdomar och biologiska hot.

Utvärderingen testades i fem länder i början av året. Resultaten är uppmuntrande: utvärderingen stöder länderna speciellt med att införa WHO:s internationella hälsoreglemente, och betonar samarbete över förvaltningsgränserna.

 

Mer information

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain neuvos 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163117   E-postadress:


Annika Launiala, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163053   E-postadress: