Adoption

Vauva äidin sylissäSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av adoptionsrådgivningen och internationella adoptionstjänster.

Adoption förutsätter enligt lag adoptionsrådgivning. Under rådgivningen behandlas adoptantens förutsättningar för föräldraskap, förväntningar, motiv, ekonomiska situation, parrelation och andra faktorer som har samband med föräldraskap.

Adoptionsrådgivningen syftar till att säkerställa det adopterade barnets säkerhet och intressen. Den egentliga förmedlingen av adoptivbarn handhas av tillhandahållare av adoptionstjänster.

Adoption förutsätter tillstånd som beviljas av adoptionsnämnden. Adoptionsnämnden fungerar vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Adoptionslagen främjar barnets bästa

Adoptionslagen (22/2012) trädde i kraft den 1 juli 2012. Den ersatte den gamla adoptionslagen (153/1985).

Lagen sätter barnet i främsta rummet och främjar barnets bästa vid adoption. I lagen ändrades även bl.a. förutsättningarna för adoption och adoptionsförfarandet. Tillståndsförfarandet utvidgades att gälla adoption inom landet.

Alla får adoptionsrådgivning

Adoptionsrådgivning erbjuds till alla som önskar få ett adoptivbarn från hemlandet eller från ett annat land. Processen inleds genom adoptionsrådgivning.

Rådgivning erbjuds även för gravida kvinnor som överväger att lämna sitt barn för adoption.

De som vill adoptera ett barn utomlandsifrån får internationell adoptionsrådgivning.

Adoptionsrådgivning

Adoptionsrådgivning ges av välfärdområdena och av Rädda Barnen rf.

Internationella adoptionstjänster ges av

Adoptionsrådgivningen är kostnadsfri

Adoptionsrådgivningen är kostnadsfri för klienten.

Man kan ansöka om ekonomiskt bidrag för kostnaderna för internationell adoption. Bidraget täcker en del av de kostnader som föranleds av översättning av handlingar, arvoden till dem som sköter adoptionstjänsten, resekostnader och olika administrativa kostnader.

Mer information

Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU Telefon:0295163185   E-postadress: