Styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av informationshanteringen inom sitt ansvarsområde och för finansieringen av betydande nationella projekt. Ministeriet uppdaterar årligen utvecklingslinjerna för den nationella informationshanteringen och styr verksamheten tillsammans med regionala aktörer och centrala intressegrupper.

Med informationshantering inom social- och hälsovård menas i praktiken bland annat de digitala tjänster för ärendehantering och egenvård som fungerar bra tillsammans och där till exempel kund- och patientuppgifter förmedlas smidigt från en tjänst till en annan. Dessutom innefattar den också kunskapsbaserad ledning.  

Ministeriet fastställer de strategiska målen för välfärdsområdenas informationshantering, för årliga förhandlingar med områdena och godkänner stora upphandlingar av informationssystem som ingår i välfärdsområdenas investeringsplaner. Även styrningen av de inrättningar som hör till ministeriets förvaltningsområde hör till ministeriet som en del av resultatstyrningen eller projektavtal i vissa specialfall.

Syftet med den nationella styrningen är att främja digitalisering och digital säkerhet och att ledningen ska ge bättre resultat. Informationshanteringen styrs genom att 1) bereda lagstiftning, 2) finansiera utveckling och 3) främja samarbete. 

Vid social- och hälsovårdsministeriet är styrfunktionen placerad i enheten för digitalisering och informationshantering vid avdelningen för styrning av social- och hälsovården.

Andra centrala aktörer 

Institutet för hälsa och välfärd

Även Institutet för hälsa och välfärd planerar, styr och övervakar den elektroniska behandlingen av kunduppgifter och informationshanteringen inom social- och hälsovården samt användningen och utförandet av de landsomfattande informationssystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna) och de gemensamma informationsresurserna inom de olika förvaltningsområdena. 

Institutet ansvarar också för den årliga bedömningen av välfärdsområdena och för registerföringen, och är dessutom statistikmyndighet.  

Institutet för hälsa och välfärd har behörighet att meddela föreskrifter om olika aktörer bland annat när det gäller kund- och patientuppgifter, registrering av uppgifter och informationssystem för behandling av kunduppgifter. 

I anknytning till institutet finns den oberoende myndigheten Findata, som är datatillståndsmyndigheten inom social- och hälsovård. Findata beviljar tillstånd för sekundär behandling av social- och hälsovårdsdata och övervakar att tillståndsvillkoren iakttas.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ansvarar för det offentliga registret för informationssystem och välfärdsapplikationer inom social- och hälsovården samt övervakar att informationssystem för kund- och patientuppgifter överensstämmer med kraven. 

Valvira för även ett register över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och deras rätt till yrkesutövning (roll- och attributtjänsten). 

Fimea

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea övervakar läkemedelsbranschen och läkemedelssäkerheten.  

Folkpensionsanstalten

Fpa ansvarar för Kanta-tjänsterna och för datasäkerheten i fråga om de uppgifter som registrerats i dem. Kanta-tjänsterna innehåller en tjänst för kundens egna uppgifter, ett receptcenter och nationella datalager för patientuppgifter och socialvårdens klientuppgifter. 

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy är ett bolag med den statliga specialuppgiften att utveckla, stödja och främja användningen av nationella digitala tjänster som förbättrar produktiviteten och effektiviteten inom social- och hälsovården, räddningsväsendet och andra branscher och att utveckla och stödja myndigheternas användning av nationella e-tjänster. Dessutom främjar bolaget IKT-integration och IKT-interoperabilitet inom den offentliga förvaltningen samt kunskapsbaserad ledning, kundorienterade kostnadseffektiva lösningar och den framtida digitaliseringen.

När det gäller informationshanteringen inom social- och hälsovården finns bolagets plats mellan staten och välfärdsområdena med rollen att främja en dialog och identifiera gemensamma utvecklingsbehov av nationell betydelse. För närvarande utvecklar och upprätthåller bolaget ett flertal tjänster som är viktiga för digitaliseringen inom social- och hälsovården, och de kändaste av dem är Omaolo och Jourhjälpen 116 117. 

Välfärdsområden

Välfärdsområdena är självstyrande områden som utöver ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och ordnandet av räddningsväsendet även ansvarar för den informationshantering som gäller dessa tjänster, med undantag för de uppgifter som enligt lag åligger en nationell myndighet.    

Central lagstiftning om handlingar och informationshantering inom social- och hälsovård

Centrala lagar vid styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården:

Mer information

Aleksi Yrttiaho, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Telefon:0295163631   E-postadress: