Informationshantering inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdens servicesystem ska utgå från klienternas behov. Genom elektronisk informationshantering kan medborgare och yrkesutbildad personal få tillgång till aktuella
uppgifter och moderna verktyg. Även ledningen kan ta hjälp av dessa för att göra bedömningar och fatta beslut.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med intressentgrupperna fastställt en strategi för informationshanteringen inom social- och hälsovården som sträcker sig till år 2020.

Helhetsarkitektur är nära anknuten med genomförandet av strategin, och strategins synvinklar har också använts för att strukturera helhetsarkitekturen. Helhetsarkitekturen är en metod med hjälp av vilken man kan planera verksamheten och informationshanteringen tillsammans.

Strategins prioriteringar och social- och hälsovårdsreformens krav har utarbetats inom Kajakki-projektet tillsammans med olika aktörer.

Vid social- och hälsovårdsministeriet har det inletts ett projektprogram för att förnya lagstiftningen om informationshanteringen inom social- och hälsovården. Syftet med reformen är att skapa en enhetlig lag om behandlingen av klientuppgifter inom social- och hälsovården. Lagen ska innehålla bestämmelser om dataskydd, behandlingen av handlingar, riksomfattande informationssystemtjänster och om styrningen av informationshanteringen. 

För att säkerställa den kunskapsbaserade ledningen i landskapen, IKT-beredningen samt samordningen mellan myndigheterna och bättre tillgång till kunskap för myndigheterna har social- och hälsovårdsministeriet inlett ett program som kallas Toivo (ledning, styrning och tillsyn baserad på kunskap om social- och hälsovården).

Indikatorer för nationell styrning (KUVA-indikatorer)

KUVA-indikatorerna är avsedda för nationell och regional styrning och utvärdering av social- och hälsovårdstjänster. KUVA-indikatorerna används bl.a. i Institutet för hälsa och välfärds utvärderingsrapporter.

Indikatorerna är avsedda för kartläggning av befolkningens välbefinnande och hälsa, bedömning av servicebehov och uppföljning av servicekvalitet, verkningsfullhet, kostnader och effektivitet.

För upprätthållandet och uppdateringen av indikatorerna svarar gruppen för effekt- och kostnadsdata inom social- och hälsovården (KUVA-gruppen).

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns mer information om KUVA-indikatorerna samt anvisningar om hur man ger respons.

I databasen Sotkanet finns KUVA-indikatorer och andra indikatorer inom social- och hälsovården.

KUVA-indikatorerna kan också granskas i tjänsten Datafönster.

Bestämmelser om informationshantering finns i flera lagar

Det finns bestämmelser om digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovården i flera lagar och förordningar.

Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat bestämmelser och anvisningar om strukturerad information inom informationshanteringen.

Arbetsfördelning bland nationella aktörer

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den strategiska styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården, lagstiftningen samt det internationella och tväradministrativa samarbetet.

Institutet för hälsa och välfärds uppgifter består av operativ projekthantering, finansieringsstyrning, kravspecifikationer avseende kompatibilitet med Kanta, kodtjänsten samt funktionella specifikationer och datainnehåll enligt processer

Folkpensionsanstalten ansvarar för uppbyggnad, testning och underhåll av Kanta-tjänsterna.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för ett register över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och den roll- och attributdatatjänst som baserar sig på dess uppgifter.

Befolkningsregistercentralen upprätthåller certifikattjänster för hälso- och sjukvården och beviljar aktivkort som är avsedda att användas inom hälso- och sjukvården.

En delegation främjar genomförandet av riksomfattande informationssystemtjänster.

Digitala tjänster utvecklas kontinuerligt

Digitalisering är ett viktigt verktyg vid reformen av social- och hälsovården. IKT-lösningar och digitalisering är verktyg för bättre service för klienterna inom social- och hälsovården samt för att upprätthålla och utveckla välbefinnandet och funktionsförmågan. Med elektroniska tjänster kan man även stödja medborgarnas möjligheter att själva upprätthålla sin funktionsförmåga och hälsa.

Tjänsterna utvecklas bland annat i regeringens spetsprojekt.

Riksomfattande informationssystemtjänster är i bruk i hela landet

Inom social- och hälsovården har man övergått till riksomfattande informationssystemtjänster. Kanta-tjänsterna är avsedda att betjäna medborgare samt yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Kanta-tjänsterna omfattar för närvarande det elektroniska receptet, patientdataarkivet och möjligheten att se sina patientuppgifter via nätet (Mina Kanta-sidor).

Tjänsternas innehåll kommer stegvis att utvidgas till bland annat socialvårdstjänster och mun- och tandvårdstjänster samt det personliga hälsokontot avsett för medborgarna.

Mer information

Minna Saario, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163146