Tjänster och förmåner för familjer

Tjänster som inriktas till familjer är avsedda att ge föräldrar och andra vårdnadshavare stöd i att trygga barnens välmående och uppfostran.

Barndagvård

Den finska dagvården består av omsorg, fostran och undervisning som stöder en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning. I kommunens regi kan barn skötas på daghem, i familjedagvård eller i gruppfamiljedagvård på heltid eller på deltid. Alternativa vårdarrangemang erbjuds därtill av privata daghem, församlingar och organisationer.

Förskoleundervisning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet

Före skolstarten får barnen handledande förskoleundervisning som stöder lärandet genom lek. Förskoleundervisning ges i samband med dagvård eller skola.

På första och andra klassen i den grundläggande utbildningen kan barnen delta i handledd morgon- eller eftermiddagsverksamhet före eller efter skoldagen. För elever med specialbehov ordnas det verksamhet på alla nivåer.

Rådgivningsbyråer

Rådgivningsbyråerna för mödravård har till uppgift att främja hälsan och välfärden hos de blivande föräldrarna samt fostret och det nyfödda barnet. Barnarådgivningsbyråerna följer upp och stöder den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen hos barn under skolåldern.  Läs mer under rubriken Social- och hälsotjänster

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor

Vid olika störningar hos barn eller svårigheter i familjen eller i parrelationen kan experthjälp sökas via uppfostrings- och familjerådgivningen. Vid medling i familjefrågor kan också överenskommas om ärenden som gäller barnets vårdnad, rätt till umgänge och underhåll.

Barnskydd

Genom stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård stöder man ett barns positiva utveckling samt föräldrarna i deras uppfostringsuppgift då de inte ensamma klarar av att svara för fostran av och omsorg om barnet. Genom förebyggande arbete och stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård strävar man efter att ge barnen och familjerna stöd i ett tillräckligt tidigt skede. För att garantera barnets säkerhet kan barnet i situationer som anges i barnskyddslagen omhändertas och placeras i vård utom hemmet, dvs. familje- eller anstaltsvård.

Adoption

De som önskar adoptera ett barn får adoptionsrådgivning av välfärdsområdena eller av Rädda Barnen rf. Föräldrarna kan få adoptionsbidrag för de kostnader som föranleds av en internationell adoption.

Hälsotjänster

Barn- och ungdomsfamiljernas hälsovård, mun- och tandvård samt sjukvård handhas av hälsovårdscentralernas mödra- och barnarådgivningar, skol- och studerandehälsovården samt mun- och tandvården.

Vårdnad, underhåll, erkännande av faderskap

Om barnets föräldrar inte bor tillsammans bör de komma överens om barnets vårdnad, underhåll och umgängesrätt. Genom underhållsbidrag eller underhållsstöd garanteras barnets ekonomiska trygghet. Om faderskapets erkännande och fastställande stadgas i faderskapslagen.

Familjecentral

Familjecentraler samlar ihop regionala familjetjänster, såsom mödra- och barnarådgivningen, förskoleundervisningen, skolan samt tidigt stöd och familjearbete på lokal nivå. Även den verksamhet som olika organisationer och församlingar ordnar för barnfamiljer kan vara en del av familjecentralens servicenätverk.

Tack vare ett mångsidigt servicenätverk kan familjecentralen så tidigt som möjligt observera problem hos barn och familjer och erbjuda olika former av hjälp efter behov.

Mer information

Marjo Malja, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163581   E-postadress: