FI SV EN RU

Arbetarskydd

Social- och hälsovårdsministeriet bereder och utvecklar arbetarskyddslagstiftningen och -politiken samt svarar för internationellt samarbete inom arbetarskydd. Ministeriet styr regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd.

Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning och ansvarsområdena för arbetarskydd utgör Finlands arbetarskyddsförvaltning.

Hälsa och säkerhet i arbetet

Arbetarskyddets syfte är att förebygga, minska och eliminera olycksfall, yrkessjukdomar och hälsoskadlig fysisk och psykisk belastning som beror på arbetsförhållandena.

Arbetarskydds- och arbetshälsopolitiska mål är bl.a.

  • minskad sjukfrånvaro
  • minskad risk för bestående arbetsoförmåga
  • utveckling av arbetsförhållandena och
  • upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan.

En viktig arbetarskyddsuppgift är bekämpning av den grå ekonomin, bl.a. genom utveckling av arbetarskyddslagstiftningen och effektivare tillsyn.

Målbild 2020

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade 2011 en policy för arbetsmiljön och välbefinnandet i arbetet. Den anger Finlands mål.

Mål fram till år 2020

  • yrkessjukdomarna ska minska med 10 procent
  • arbetsolycksfallens frekvens ska minska med 25 procent
  • upplevd fysisk belastning från arbetet ska minska med 20 procent
  • upplevd psykisk belastning från arbetet ska minska med 20 procent.

Gränsöverskridande samarbete

Internationellt samarbete inom arbetarskydd bedrivs huvudsakligen i Europeiska unionen och Internationella arbetsorganisationen ILO samt mellan de nordiska länderna.

Hälsa och säkerhet i arbetet är bland de viktigaste och mest utvecklade delområdena i EU:s socialpolitik.

Största delen av Finlands lagstiftning om arbetarskydd baserar sig på Europeiska unionens direktiv. Finländska experter deltar i beredningen av direktiven.

Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning är nationellt koordinationscenter för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) i Bilbao.