Social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso

Sannfinländarna

  

social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde än de som minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen och arbetsminister Arto Satonen behandlar. Juuso behandlar alltså alla ärenden som hör till avdelningen för styrning av social- och hälsovården, avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga samt avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården (med undantag för utkomststöd). Kaisa Juuso behandlar också ärenden som gäller ministeriets fristående enheter.

Social- och hälsovårdsminister Kaisa Juusos ansvarsområde omfattar

Social- och hälsovårdstjänsternas innehåll

 • klient- och patientsäkerhet
 • marginalisering bland barn och unga, barns och ungas välbefinnande och stärkande av barns och ungas delaktighet
 • tjänsteutbudsrådet
 • social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet, verkningsfullhet och kostnadsnyttoeffekt

Servicesystemet inom social- och hälsovården

 • styrning av välfärds- och samarbetsområdenas verksamhet i fråga om social- och hälsovården
 • nivåindelningen inom social- och hälsovårdstjänster
 • servicenätverket inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdspolitik och främjande av hälsa och välfärd

 • förebyggande social- och hälsovårdspolitik
 • främjande av hälsa och välfärd
 • självmordsprevention
 • folkhälsa, inkl. kost och motion
 • samordning av statsrådets funktionsrättspolitik och politik avseende romer

Socialservice

 • socialvård och socialservice
  • äldreservice
  • socialservice för familjer, såsom rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, socialt familjearbete, familjearbete
  • barnskydd
  • mentalvårds-, missbrukar- och beroendetjänster
  • social kreditgivning
  • service för personer i arbetsför ålder, såsom socialt arbete för vuxna, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, social rehabilitering samt verksamhet och arbetsverksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning
  • funktionshinderservice, inkl. tolkningstjänst
 • socialjour
 • statens skolhem

Hälso- och sjukvårdstjänster

 • prehospital akutsjukvård (reseersättningar för prehospital akutsjukvård hör dock till minister Grahn-Laasonen)
 • specialiserad sjukvård
 • primärvård
  • skol- och studerandehälsovård och elevvård
  • medicinsk rehabilitering
  • mentalvård, missbrukarvård och beroendetjänster
  • sexuell och reproduktiv hälsa
  • mun- och tandvård
  • service för personer i arbetsför ålder, såsom tjänster för stöd för arbetsförmåga
  • mödra- och barnrådgivning
 • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 • palliativ vård i livets slutskede
 • frågor som gäller offentligt finansierad läkemedelsbehandling i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen samt läkemedelsförsörjning som anknyter till denna
 • hälsovårdscentraler, social- och hälsocentraler, jour, sjukhus
 • statens sinnessjukhus
 • hälso- och sjukvård för fångar

Allmänna ärenden som hänför sig till social- och hälsovård

 • utveckling och samordning av ministeriets statsunderstödsverksamhet (med undantag av EU-strukturfondsprojekt)
 • rehabilitering av frontveteraner och tjänster för frontveteraner som stöd för boende hemma, delegationen för frontveteranfrågor, rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig
 • Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)
 • klientavgifter inom social- och hälsovården
 • behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården
 • klientens och patientens rättigheter inom social- och hälsovården
 • digitalisering inom social- och hälsovården
 • social- och hälsovårdspersonal samt forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
 • styrning av egenkontrollen och laglighetsövervakningen inom social- och hälsovården
 • strategisk planering och utveckling av social- och hälsovården
 • kunskapsbaserad ledning av social- och hälsovården
 • ärenden som gäller Institutet för hälsa och välfärd, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Regionförvaltningsverkets ansvarsområde basservice, rättsskydd och tillstånd
 • informationshantering, informationsförvaltning och digital säkerhet

Varje minister behandlar de internationella ärenden och EU-ärenden samt de utnämnings- och personalärenden som hör till ministerns ansvarsområde. Ministrarna leder också ekonomiplaneringen och beredningen av budgetar och andra ärenden inom sitt ansvarsområde.

Personporträtt

Kaisa Juuso är född den 23 september 1960 i Nedertorneå. Hon har varit riksdagsledamot sedan 2019.

Före sin politiska karriär arbetade Juuso vid Försäkringskassan i Sverige som expert på internationell sjukvård och dessförinnan som sjukskötare på olika orter. Åren 1989–1997 arbetade hon vid Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och åren 1997–2004 vid Lokalförsäkring. 

Juuso blev utexaminerad psykiatrisk sjukskötare från Lapplands yrkeshögskola 2010. Hon avlade också filosofie kandidatexamen i beteendevetenskap vid Stockholms universitet 1986 och försäkringsexamen 1994.

Juuso har innehaft förtroendeuppdrag som stadsfullmäktigeledamot i Torneå sedan 2013 och som ledamot av stadsstyrelsen i Torneå sedan 2017. Hon var också Sannfinländarnas kretssekreterare i Lappland 2015. Hon var medlem i Sannfinländarnas partistyrelse 2018.

På grund av sin arbets- och studieerfarenhet har Juuso utmärkta kunskaper i svenska.

Personalia

Riksdagsledamot
Sannfinländarna
Födelsedatum och födelseort: 23.9.1960 Alatornio
Hemort: Torneå

Social- och hälsovårdsminister 20.6.2023 -

Minister sammanlagt 302 dagar
Tidigare ministeruppgifter

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

Twitter
Instagram
kaisajuuso.fi

perussuomalaiset.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Statssekreterare

 • Orpo - Lindgren, Marjo 5.10.2023 -

Kontaktinformation