Hur byggs välfärdsekonomin upp?

Välfärdsekonomin byggs upp genom samarbete på alla delområden i samhället. Den förutsätter delaktighet och att alla har möjligheter att påverka och utveckla samhället och den egna livsmil-jön.  

Ett välfärdsekonomiskt perspektiv främjar visionen om ett samhälle som utvecklas förvaltningsö-vergripande och där medborgarna är kärnan. Föregångarländerna när det gäller detta har bildat WEGo-gruppen (Wellbeing Economy Governments). Medlemmarna i gruppen består av 
Skotland, Island, Nya Zeeland, Wales, Kanada och Finland (sedan 2020). Länderna vidtar konkreta åtgärder för att främja välfärdsekonomin.  

 
För att bygga upp välfärdsekonomin behövs det mätare som beaktar de sammanlagda effekter som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet har på välfärden. Man måste också främja samarbetet mellan olika aktörer och investera i välfärd på lång sikt. På så sätt kan vi upprätthålla välfärdssta-ten och utveckla den också i framtiden. 

På andra webbplatser: