Arbetarskydd på arbetsplatserna

Säkerhet i arbetet skapas på arbetsplatsen genom samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Arbetsgivaren svarar för kostnaderna för säkerhet och hälsa i arbetet, arbetarskyddsverksamhet och arbetsmiljöförbättringar. Varje arbetstagare ska i sin tur sörja för sin och andra arbetstagares säkerhet.

Arbetarskyddssamarbetet ska säkerställa dialogen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna när det gäller säkerhet och hälsa i arbetet.

Arbetarskyddssamarbete

Samarbetsparter är arbetsgivaren och arbetstagarna. Därmed kan arbetstagarna delta i och påverka hanteringen av frågor relaterade till säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Samarbetet baserar sig på arbetsmarknadsorganisationernas avtal, tillsynslagen och arbetarskyddslagen.

Arbetarskyddsfullmäktigen är arbetstagarnas företrädare i samarbetet. En arbetarskyddsfullmäktig ska finnas på alla arbetsplatser med minst 10 arbetstagare.

Mer om arbetarskyddssamarbete på webbplatsen työsuojelu.fi: