FI SV

Begäran om utlåtande

 

Denna sida innehåller en samling av de begäran om utlåtande som finns på svenska. Begäran om utlåtande sker huvudsakligen på finska, och därför finns största delen av den ytterligare informationen också på den finska sidan på stm.fi.

Begäran om utlåtande: Ändring av 23 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård. Remisstiden går ut den 10.10.2018.

 

Begäran om utlåtande: utredarens rapport om specialomsorgsdistriktens ställning i vårdreformen. Remisstiden går ut den 1.10.2018.

Begäran om utlåtande: Ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer. Remisstiden går ut den 26.10.2018.

Begäran om utlåtande: arbetsgruppens åtgärdsförslag om utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken. Remisstiden går ut den 19.10.2018.

Utkast till regeringens proposition med förslag till klient- och patientlag och till vissa lagar som har samband med den. Remisstiden går ut den 16.9.2018.

Begäran om utlåtande: Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster. Remisstiden går ut den 14.9.2018.

Begäran om utlåtande: Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den. Remisstiden går ut den 18.5.2018.

Begäran om utlåtande: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 2 och 3 § i sjukförsäkringslagen. Remisstiden går ut den 9.5.2018.

Begäran om utlåtande: Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Remisstiden går ut den 28.3.2018.

Begäran om utlåtande om utkast till SHMs förordning om tillsynen över alkohollagen. Remisstiden går ut den 22.2.2018.

Begäran om utlåtande om utkast till författningsändringar som gäller sjukskötares begränsade rätt att förskriva läkemedel samt förskrivning av läkemedel pro auctore av munhygienister som är verksamma som självständiga yrkesutövare och av optiker. Remisstiden går under den 23.3.2018.

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om verkställighet av alkohollagen. Remisstiden går under den  20.2.2018.

Begäran om utlåtande om utkast till regeringproposition om ändring av vävnadslagen. Remisstiden går ut den 11.3.2018.

Begäran om utlåtande om bifogade arbetsgruppen för ett genomcentrums bedömningspromemoria innehållande an sammanfattning av arbetsgruppens arbete under mandatperioden 2016-2017 samt arbetsgruppens viktigasta förslag. Remisstiden går ut den 12.03.2018.

Begäran om utlåtande om utkast till social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2018 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården.  Remisstiden går ut den 15.12.2017

Begäran om utlåtande om utkast till ändring av förordningen om utredande av dödsorsak.  Remisstiden går ut den 1.12.2017.

Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och av vissa andra lagar samt till lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter. Remisstiden går ut den 31.10.2017. 

Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag. Remisstiden går ut den 11.10.2017.

Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen. Remisstiden går ut den 15.9.2017.

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om klinisk prövning och till vissa lagar som har samband med den. Remisstiden går ut den 15.9.2017.

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen. I propositionen föreslag att det till socialvårdslagen fogas en ny 12 a § om statlig ersätting till kommunerna för brådskande socialservice. Remisstiden går ut den 25.8. 2017

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. Remisstiden går ut den 31.8.2017.

Begäran om utlåtande om utkast till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten. Remisstiden går ut den 18.8.2017.

Tidigare begäran on utlåtande

Begäran om utlåtande om utkasti till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen. Remisstiden går ut den 17.7.2017.

Begäran om utlåtande om utkast till regeringsproposition om reformen av avbytarservice. Remisstiden går ut den 3.7.2017.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Remisstiden går ut den 16.6.2017

Begärän om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialserade sjukvården. Remisstiden går ut den 16.6.2017. 

 

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av organiseringsansvaret för vissa miljö- och hälsoskyddsuppgifter från landskapet till kommunen. Remisstiden går ut den 16.6.2017.

Diskussionsmöte: förändring av lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 6 a §. Social- och hälsovårdministeriet arrangerar ett diskussionsmöte 20.4.2017 kl. 11–13 i Social- och hälsovårdsministeriet

Begäran om utlåtande om reformen av prehospital akutvård. Remisstiden går ut den 25.5.2017.

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyddshem. Remisstiden går ut den 27.4.2017

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och sjukförsäkringslagen. Remisstiden går ut den 12.4.2017.

Begäran om utlåtande om komplettering (certifiering) av regeringens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster. Regeringens tidigare proposition. Remisstiden går ut den 28.3.2017

Ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och vissa andra lagar. Remisstiden går ut den 23.3.2017.

Begäran om utlåtande om slutrapporten av arbetsgruppen som ser över patientförsäkringen. Remisstiden går ut den 13.3.2017

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om totalreform av alkohollagen. Remisstiden går ut den 16.1.2017.