Enheten för internationella ärenden (KVY)

Enheten för internationella ärenden utvecklar, planerar och samordnar internationella ärenden inom förvaltningsområdet.

Enheten för internationella ärenden

  • samordnar förvaltningsområdets verksamhet i mellanstatliga organ för internationellt samarbete (bl.a. EU, WHO och andra FN-organ, Europarådet, Nordiska ministerrådet, Arktiska rådet, Barentsrådet, OECD)
  • svarar för förberedelserna för ministrarnas och kanslichefens internationella besök och resor samt andra besök och möten på hög nivå inom det mellanstatliga samarbetet samt bistår och stöder ministeriets ledning i genomförandet av EU-frågor och annan internationell verksamhet
  • samordnar rapporteringen om genomförandet av internationella människorättsavtal och andra avtal samt behandlingen av klagomål som gäller mänskliga rättigheter inom förvaltningsområdet
  • svarar tillsammans med ministeriets avdelningar för bilaterala samarbetsavtal mellan Finland och andra länder inom social- och hälsovårdsområdet och för genomförandet av dem
  • deltar i internationella möten och EU-möten, bedriver påverkansarbete tillsammans med andra stater och internationella organisationer
  • svarar för hanteringen av resurserna för det mellanstatliga samarbetet
  • samordnar social- och hälsovårdsministeriets deltagande i exportfrämjande verksamhet och annat bilateralt samarbete på hög nivå.

Pasi Korhonen, Direktör för Internationella Ärenden