Förenta nationerna FN

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i utformningen av Finlands FN-politik i egenskap av sakkunnig i social-, hälso- och jämställdhetspolitik.

Finlands mål i FN är att främja de mänskliga rättigheterna och människors förmåga att delta aktivt i samhället.  De viktigaste förutsättningarna för möjligheterna att delta i samhällets beslutsfattande är:

  • icke-diskriminering
  • hälsa
  • jämlikhet
  • utbildning.

Ministeriet

  • deltar i arbetet vid FN:s olika organ, i synnerhet FN:s kommission för social utveckling, kvinnokommissionen samt narkotikakommissionen.
  • genomför och följer upp FN:s konventioner, handlingsprogram och rekommendationer i Finland.
  • avger utlåtanden till FN, dess specialorganisationer och underställda organisationer.

Köpenhamnsdeklarationen och handlingsprogrammet

I deklarationen och handlingsprogrammet som antogs i Köpenhamn år 1995 förbinder sig staterna att eliminera fattigdom, uppnå full sysselsättning och att främja stabila, trygga och rättvisa samhällen.

Social- och hälsovårdsministeriet följer med hur handlingsprogrammet genomförs via kommissionen för social utveckling (Commission for Social Development), som lyder under ECOSOC. Kommissionen behandlar vid sina årliga möten teman som ingår i handlingsprogrammet och bereder rapporter,  resolutioner och förslag till åtgärder.

Uppföljning av UNECE:s regionala implementeringsstrategi för åldrande (MIPAA/RIS)

FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE:s) regionala handlingsstrategi för åldrande offentliggjordes år 2002. Strategin baserar sig på det så kallade Madridavtalet och det innehåller tio åtaganden som förbinder länderna till en mångsidig äldreomsorgspolitik.

Uppföljningsmöten ordnas vart femte år. Det senaste mötet arrangerades i Lissabon januari 2017.

 

Mer information