dekorativ bild

Förenta nationerna (FN)

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i Finlands FN-politik så som expert i social-, hälso- och jämlikhetspolitik. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i beredningen av de avtal som hör till dess förvaltningsområde och ansvarar för verkställandet av dem.

Finlands mål i FN är att främja mänskliga rättigheter och människans möjligheter att vara aktiv och delaktig i samhället. Det viktigaste med tanke på att garantera möjligheten att delta i samhälleligt beslutsfattande är:

 • att ingen diskrimineras
 • hälsa
 • jämställdhet
 • utbildning

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i de olika FN-organens arbete, och i synnerhet i FN:s kommission för social utveckling, kvinnokommissionen och narkotikakommissionen. Social- och hälsovårdsministeriet genomför, följer upp och verkställer FN:s människorättskonventioner, åtgärdsprogram och rekommendationer i Finland och lämnar utlåtanden till FN och till FN:s specialorganisationer och andra organisationer som lyder under FN. 

I september 2015 godkände FN:s medlemsländer målen och åtgärdsprogrammet för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals), som styr främjandet av hållbar utveckling fram till år 2030.  

Varje mål i agendan för hållbar utveckling berör på ett eller annat sätt social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.   

Köpenhamnsdeklarationen

År 1995 ordnades FN:s toppmöte om den globala sociala utvecklingen i Köpenhamn. Mötet var den första konferensen på hög nivå som gällde särskilt den sociala utvecklingen. I Köpenhamnsdeklarationen och åtgärdsprogrammet, som godkändes vid toppmötet, förbinder man sig till de primära globala målen om att avskaffa fattigdomen, uppnå full sysselsättning och främja stabilitet, säkerhet och rättvisa i samhället.  

Social- och hälsovårdsministeriet följer upp hur åtgärdsprogrammet verkställs via kommissionen för social utveckling, som verkar under FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc). Kommissionen behandlar åtgärdsprogrammets teman vid sina årliga möten och bereder rapporter, resolutioner och åtgärdsförslag.  

Regionala implementeringsstrategin för åldrande (MIPAA/RIS)

FN:s ekonomiska kommission (UNECE) publicerade en regional implementeringsstrategi för åldrande (MIPAA/RIS) år 2022. Strategin baserar sig på det så kallade Madridavtalet och innehåller tio åtaganden som förbinder länderna till en mångsidig äldreomsorgspolitik. 

Det ordnas ett möte med fem års mellanrum för att följa upp implementeringsstrategin. Följande möte hålls i Rom sommaren 2022.

Rapporteringen om FN-konventionerna

Social- och hälsovårdsministeriet rapporterar till FN via utrikesministeriet om

 • Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ESK-konventionen (1966)
 • Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och dess fakultativa protokoll om individuella klagomål, MP-konventionen (1966)
 • Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979)
 • Protokollet om enskilda och kollektiva klagomål (1999)
 • Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1965)
 • Konventionen om barnets rättigheter (1989)
 • Fakultativa protokollet om indragning av barn i väpnade konflikter (2000)
 • Fakultativa protokollet om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (2000)
 • Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1984)
 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006)

Mer information om konventionerna och Finlands rapportering om dem finns på utrikesministeriets webbsidor:

Mer information