Tobaks- och nikotinpolitiken

Social- och hälsovårdsministeriet styr och utvecklar tobaks och nikotinpolitiken, vars mål är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter ska upphöra. Målen anges i tobakslagen. 

Med tobakspolitik avses åtgärder för att  

  • förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter och att nikotinberoende uppstår, 
  • för att bidra till att människor slutar använda tobaksprodukter och relaterade produkter  
  • och för att skydda befolkningen mot exponering för tobaksrök.

Tobaksrökningen är den största enskilda hälsorisken och den viktigaste orsaken till hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupper. Tobaksprodukter är inte normala bruksförnödenheter. De framkallar och upprätthåller ett svårt beroende hos användaren och innehåller ämnen som är giftiga för människan.

Att minska tobaksrökningen är ett effektivt sätt att förbättra hälsan. 

Tobakslagen 

Det viktigaste verktyget för tobakspolitiken är lagstiftningen och speciellt tobakslagen.  Genom tobakslagen genomförs EU:s tobaksdirektiv. Lagen trädde i kraft den 15 augusti 2016. 

Tobakslagen gäller förutom tobaksprodukter även tobakssurrogat, tobaksimitationer och röktillbehör samt elektroniska cigaretter och nikotinvätskor.

I tobakslagen föreskrivs om

  • krav och anmälningar som gäller produkter
  • detaljhandelsförpackningar
  • begränsningar av införsel
  • förbud mot marknadsföring och framläggande
  • rökförbud och rökrestriktioner
  • styrning av och tillsyn över efterlevnaden av lagen samt påföljder vid brott mot lagen.  

För den allmänna beredningen och styrningen av tobakslagen och övriga bestämmelser som utfärdas med stöd av den ansvarar social- och hälsovårdsministeriet.  

Hur ska användningen av tobaks- och nikotinprodukter upphöra i Finland till år 2030

 

En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet föreslog metoder för att användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra i Finland till år 2030. Betänkandet var publicerad den 31 januari 2023.

Mer information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163343   E-postadress:


Reetta Honkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163684   E-postadress: