Sidan kommer att uppdateras

Tobakspolitik

Social- och hälsovårdsministeriet styr och utvecklar tobakspolitiken, vars mål är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter ska upphöra. Målen anges i tobakslagen. 

Med tobakspolitik avses åtgärder för att  

 • förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter och att nikotinberoende uppstår, 
 • för att bidra till att människor slutar använda tobaksprodukter och relaterade produkter  
 • och för att skydda befolkningen mot exponering för tobaksrök.

Tobaksrökningen är den största enskilda hälsorisken och den viktigaste orsaken till hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupper. Tobaksprodukter är inte normala bruksförnödenheter. De framkallar och upprätthåller ett svårt beroende hos användaren och innehåller ämnen som är giftiga för människan.

Att minska tobaksrökningen är ett effektivt sätt att förbättra hälsan. 

Tobakslagen 

Det viktigaste verktyget för tobakspolitiken är lagstiftningen och speciellt tobakslagen.  Genom tobakslagen genomförs EU:s tobaksdirektiv. Lagen trädde i kraft den 15 augusti 2016. 

Tobakslagen gäller förutom tobaksprodukter även tobakssurrogat, tobaksimitationer och röktillbehör samt elektroniska cigaretter och nikotinvätskor.

I tobakslagen föreskrivs om

 • krav och anmälningar som gäller produkter
 • detaljhandelsförpackningar
 • begränsningar av införsel
 • förbud mot marknadsföring och framläggande
 • rökförbud och rökrestriktioner
 • styrning av och tillsyn över efterlevnaden av lagen samt påföljder vid brott mot lagen.  

För den allmänna beredningen och styrningen av tobakslagen och övriga bestämmelser som utfärdas med stöd av den ansvarar social- och hälsovårdsministeriet.  

EU-reglering och samarbete i tobakspolitiken

Genom Finlands tobakslagstiftning genomförs EU:s tobaksdirektiv och EU:s tobaksreklamdirektiv.

Tobaksdirektivet åtföljs av kompletterande genomförandeakter. Nedanstående länk leder till en sida där genomförandeakterna är samlade. När man öppnar de enskilda rättsakterna kan man välja en svensk språkversion.

De produkter som avses i tobakslagen hör även till tillämpningsområdet för EU:s marknadskontrollförordning. 

De filter som används i tobaksprodukter omfattas dessutom av direktivet om engångsplast. 

Spårbarhetssystemet för tobaksprodukter

I EU:s direktiv om tobaksprodukter (2014/40/EU) finns bestämmelser om ett spårbarhetssystem med syfte att förebygga illegal handel med tobaksprodukter. I tobakslagen (549/2019) finns bestämmelser om spårbarhet i kapitel 6. Mer information om spårbarhetssystemet och genomförandet av det finns på webbplatsen om bekämpning av olaglig handel (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården).

Social- och hälsovårdsministeriet utser utfärdaren av de identifieringskoder som förutsätts för spårbarhetssystemet när det gäller de tobaksprodukter som ska släppas ut på marknaden i Finland.  Social- och hälsovårdsministeriet har utsett Allexis s.r.o. Till utfärdare av identifieringskoderna. Vi rekommenderar att ekonomiska aktörer kontrollerar kodutfärdarens webbplats för eventuella nyheter eller uppdateringar varje månad.

Åtgärder för att minska användningen av tobaksprodukter och motsvarande produkter

De viktigaste åtgärderna för att minska användningen av tobaksprodukter och motsvarande produkter är

 • så höga priser som möjligt på tobaksprodukter (pris- och skattepolitik)
 • rökfria miljöer
 • förbud mot marknadsföring
 • begränsad tillgång till tobaksvaror (säljförbud, tillståndsbaserad försäljning)
 • restriktioner för produkter och deras egenskaper samt för detaljhandelsförpackningar (utsläpp av nikotin, tjära och koldioxid, varningspåskrifter)
 • information om fördelarna med rökfrihet
 • stöd för att sluta

Social- och hälsovårdsministeriet har februari 2022 tillsatt en arbetsgrupp som har i uppgift att i enlighet med tobakslagens målsättning lägga fram förslag som stöder och främjar att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinprodukter upphör. Genom de åtgärder som arbetsgruppen föreslår strävar man efter att allt färre ska börja använda tobaks- och nikotinprodukter i framtiden.

Till ordförande för arbetsgruppen har utsetts direktör Ilkka Oksala från Finlands näringsliv och vice ordförande är direktör Jari Keinänen från social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetsgruppens mandatperiod löper ut i slutet av januari 2023.

Den tidigare arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet presenterade i maj 2018 en färdplan med systematiska åtgärder för att användningen av tobaks- och övriga nikotinprodukter i Finland ska upphöra före utgången av år 2030. Målet är att högst 5 procent av den vuxna befolkningen ska använda dem dagligen. För att nå detta mål som inskrivits i tobakslagen bör tobakspolitiken följas upp och utvärderas under varje regeringsperiod och nya åtgärder utvecklas.

Andra myndigheters ansvar i tobakspolitiken

Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården (Valvira) samt kommunerna ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av tobakslagen (Valvira för marknadstillsynen och tillsynen över marknadsföringsförbudet, och kommunerna för tillsynen inom kommunens område). Valvira har dessutom till uppgift att styra tillsynen över efterlevnaden av tobakslagen till exempel genom det nationella programmet för tillsynen över efterlevnaden av tobakslagen.  

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet (TTL) är expertinrättningar på arbetet med att minska tobaksrökningen.

Det föreskrivs separat om accisen på tobaksprodukter i lagen om tobaksaccis. Finansministeriet svarar för den lagen.

De filter som används i tobaksprodukter hör till tillämpningsområdet för direktivet om engångsplast, som i Finland genomförs genom avfallslagen. I regeringens proposition 40/2021 om genomförandet av EU:s rättsakter om avfall föreslås det att Säkerhets- och kemikalieverket ska vara behörig myndighet vad gäller tillsynen över kraven på märkning och produktförbuden i plastdirektivet om engångs plast. 

Mer information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163343