Reform av social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av social- och hälsovårdens tjänster och dess strukturer.

Målet med reformen är att skapa mer jämlik tillgång till tjänster och att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna.

Starkare basservice och ny social- och hälsovårdsstruktur

I reformen förs tyngdpunkten i social- och hälsovården över på basservice och förebyggande verksamhet, så att behovet av specialiserad sjukvård och krävande specialiserade tjänster minskar.

Utöver basservicen reformeras social- och hälsovårdens strukturer: ansvaret för att ordna tjänsterna överförs från kommunerna till 18 landskap. Även finansieringen och styrningen av social- och hälsovården reformeras.

Vid beredningen av reformen beaktas den beredning som gjorts under tidigare valperioder samt villkoren enligt grundlagen. Reformen sker på ett kontrollerat sätt och i etapper.

Social- och hälsovårdsreformens tidsplan informeras det om senare. Reformen ingår i regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med programmet är att i Finland bygga upp heltäckande social- och hälsocentraler, så att människorna inte behöver kontakta mer än ett ställe för att få den hjälp de behöver. Målet är att säkerställa att tjänsterna svarar mot människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid.

Social- och hälsovårdsreformens mål

Målen för social- och hälsovårdsreformen är att

  • trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsovårdstjänster för alla finländare
  • förbättra tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet
  • minska hälso- och välfärdsskillnaderna
  • trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft inom social- och hälsovården
  • reagera på de utmaningar som befolkningens åldrande och den sjunkande nativiteten medför
  • dämpa kostnadsökningen.

Pressmeddelanden, nyheter och kolumner

Mer information

Kirsi Varhila, kanslichef 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansliapäällikkö 0295163338  


Tuija Kumpulainen, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163280  


Pasi Pohjola, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO 0295163585