Reform av social- och hälsovården

illustration Social- och hälsovårdsreformen är en reform av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster och strukturer.

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överfördes till de 21 nya välfärdsområdena den 1 januari 2023. Syftet med reformen är att skapa en jämlikare tillgång till tjänster och att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människor.

De nya välfärdsområdena tar över organiseringsansvaret den 1 januari 2023

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av verksamheten inom social- och hälsovården. Inrikesministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av räddningsväsendet.  Finansministeriet sköter uppföljningen av verksamheten och ekonomin i välfärdsområdena. 

Ett centralt mål för styrningen är att styrningen i allt högre grad ska grunda sig på ett förtroende och en kontinuerlig dialog mellan ministeriet och tjänsteanordnarna. Med tanke på dialogen är det viktigt att man har ett gemensamt kunskapsunderlag och en gemensam lägesbild av social- och hälsovården.

Material om social- och hälsovårdsreformen

Material om aktuella ärenden i fråga om social- och hälsovårdsreformen och beredningen av den finns på webbplatsen soteuudistus.fi.

Vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen beaktas  den beredning som gjorts under tidigare valperioder och de villkor som grundlagen ställer.  
Reformen ingår i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering.

Mer information

Kari Hakari, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO Telefon:0295163642   E-postadress:


Kirsi Paasovaara, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA Telefon:0295163012   E-postadress: