Reform av social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av social- och hälsovårdens tjänster och dess strukturer.

Målet med reformen är att skapa mer jämlik tillgång till tjänster och att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna.

Starkare basservice och ny social- och hälsovårdsstruktur

I reformen förs tyngdpunkten i social- och hälsovården över på basservice och förebyggande verksamhet, så att behovet av specialiserad sjukvård och krävande specialiserade tjänster minskar.

Utöver basservicen reformeras social- och hälsovårdens strukturer: ansvaret för att ordna tjänsterna överförs från kommunerna till 18 landskap. Även finansieringen och styrningen av social- och hälsovården reformeras.

Vid beredningen av reformen beaktas den beredning som gjorts under tidigare valperioder samt villkoren enligt grundlagen. Reformen sker på ett kontrollerat sätt och i etapper.

Social- och hälsovårdsreformens tidsplan informeras det om senare. Reformen ingår i regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering.

Social- och hälsovårdsreformens mål

Målen för social- och hälsovårdsreformen är att

  • trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsovårdstjänster för alla finländare
  • förbättra tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet
  • minska hälso- och välfärdsskillnaderna
  • trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft inom social- och hälsovården
  • reagera på de utmaningar som befolkningens åldrande och den sjunkande nativiteten medför
  • dämpa kostnadsökningen.

Pressmeddelanden, nyheter och kolumner

Mer information

Kirsi Varhila, kanslichef 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansliapäällikkö 0295163338  


Tuija Kumpulainen, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163280  


Pasi Pohjola, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO 0295163585