FI SV

Olycksfall

Rannetuki

Social- och hälsovårdsministeriet koordinerar och styr det förebyggande arbetet mot olycksfall i hemmet och på fritiden.


Olycksfall är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Finland. År 2014 dog 2 476 personer i olycksfall. Av olycksfallen och olyckorna med dödlig utgång inträffade 2 221 i hemmet eller på fritiden. Hem- och fritidsolyckor är ett betydande folkhälsoproblem i Finland. Samhällets kostnader för dem uppskattas till 1,2–1,5 miljarder euro per år.

Förebyggandet av olycksfall i arbetet är en viktig del av tillsynen inom arbetarskyddet.

Visionen om ett tryggt Finland

Social- och hälsovårdsministeriet har som vision att ingen ska behöva dö eller skadas till följd av ett olycksfall.

  • Antalet dödsfall genom olycksfall har minskat nio år i följd
  • Antalet dödsfall bland personer i arbetsför ålder har minskat med en tredjedel från år 2004 till 2014
  • Antalet dödsfall genom olycksfall i Finland är dock den fjärde högsta inom EU
  • Olycksfall är den vanligaste orsaken till specialiserad sjukvård (87 000 patienter år 2013)

Vid en kumulativ granskning är olycksfallen den mest framträdande orsaken till förlust av levnadsår fram till 55 års ålder, efter 55 år tumörer och efter 65 år passerar olycksfallen cirkulationsorganens sjukdomar.

Social- och hälsovårdsministeriets Målprogram för förebyggande av olycksfall i hemmen och på fritiden – för åren 2014–2020 innehåller riksomfattande mål och åtgärdsrekommendationer för förebyggandet av olycksfall i hemmen och på fritiden för åren 2014-2020.

Samarbete inom olycksfallsförebyggande

Arbetsgruppen för minskande av olycksfall genomför Olycksfallsdagen i samarbete med Finlands Röda Kors projekt om olycksfall i hemmen. Social- och hälsovårdsministeriet deltar även i verksamheten kring kampanjen mot hemolyckor samt kampanjen Hålls på benen. Ministeriet har ett nära samarbete med teamet för förebyggande av hem- och fritidsolyckor vid Institutet för hälsa och välfärd.