Programmet för arbetsförmåga
dekorativ bild

Syftet med programmet för arbetsförmåga var att avveckla hinder för partiellt arbetsföras sysselsättning och utveckla tjänster som stöder partiellt arbetsföras arbetsförmåga.

Programmet för arbetsförmåga (2019- 2023) utgjorde en del av regeringens helhet av sysselsättningsåtgärder. Programmet grundade sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Arbets- och näringsministeriet ansvarade för och genomförde programmet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Åtgärderna inom arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden stödde och kompletterade varandra.

Av de partiellt arbetsföra som inte har ett jobb är det uppskattningsvis 65 000 som vill arbeta och som bedömer att de är förmögna att arbeta. Genom programmet för arbetsförmåga och dess åtgärder söktes lösningar på de partiellt arbetsföras problem med att hitta jobb.

Åtgärderna i programmet för arbetsförmåga var riktade till arbetslösa. De flesta åtgärderna var omfattande och sökte lösningar som bidrar både till de partiellt arbetsföras arbetsförmåga och till deras sysselsättning. Målet var att bättre identifiera behovet av stöd för arbetsförmågan, att erbjuda individualiserade tjänster till stöd för arbetsförmåga och sysselsättning i rätt tid och att framdriva arbetstillfällen för partiellt arbetsföra personer. Man försökte hitta nya metoder bland annat genom försöksprojekt för införande av effektiva tjänster och verksamhetsmodeller.

Målen för programmet för arbetsförmåga var att 

  • identifiera behovet av stöd för arbetsförmågan hos partiellt arbetsföra
  • erbjuda partiellt arbetsföra individuella tjänster för arbetsförmåga och sysselsättning i rätt tid
  • stärka experternas kompetens och resurser för att förbättra tjänsterna för partiellt arbetsföra
  • främja uppkomsten av arbetsplatser för partiellt arbetsföra
  • utveckla tjänster för arbetsgivare för att underlätta rekryteringen av partiellt arbetsföra
  • förnya servicekedjorna inom rehabiliteringen och rehabiliteringstjänsterna utifrån de förslag som kommittén för rehabiliteringsreformen lagt fram 
  • söka lösningar för att sänka tröskeln för rekrytering genom att utveckla tjänsterna och delta i beredningen av reformen av den sociala tryggheten

Programmet för arbetsförmågan stärkte social- och hälsocentralernas tjänster för stödet för arbetsförmågan

Genom åtgärderna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde utvecklade man för välfärdsområdenas social- och hälsocentraler sådana tjänster för stöd av arbetsförmågan som stärker arbets- och funktionsförmågan och främjar sysselsättningen. Som en viktig del av social- och hälsovårdsministeriets åtgärder stärktes också kompetensen i anslutning till stödet för arbetsförmågan genom att man utvecklade utbildningshelheter för stödet för arbetsförmågan. I regionerna har genomförts sammanlagt 22 utvecklingsprojekt med statsunderstöd, och deras resultat har följts upp och utvärderats. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL)  och Arbetshälsoinstitutet (TTL) ansvarade för det operativa genomförandet av social- och hälsovårdsministeriets åtgärder. 

Kontinuiteten i tjänsterna som stöd för arbetsförmågan säkerställs 

Utvärderings- och uppföljningsundersökningen av programmet för arbetsförmåga gällde projekt som beviljades statsunderstöd av social- och hälsovårdsministeriet, och undersökningen genomfördes som ett samarbete mellan THL och TTL. Förutom att utvärdera genomförandet av projekten, resultaten och konsekvenserna var målet för undersökningen också att producera information för reformen av den sociala tryggheten om hur målgruppens tjänster och förmåner samordnas. Vid undersökningen användes register, enkäter, intervjuer, handlingar och observationsmaterial, och en referensram som bestod av flera olika metoder.

Enligt utvärderings- och uppföljningsundersökningen om programmet anses det att tjänsterna har varit bra och haft en positiv effekt på klienternas arbets- och funktionsförmåga. Det finns dock fortfarande behov att stärka orienteringen i arbetet och säkerställa kontinuiteten i tjänsterna i de nya strukturerna. 

Som stöd för välfärdsområdena har det utarbetats rekommendationer om verksamhetsmodeller som stöder arbetsförmågan och en snabbguide om tjänsterna. De stöder områdena när de utvecklar och ordnar tjänsterna för arbetsförmågan och beslutar om resurserna för tjänsterna.

I slutrapporten om programmet för arbetsförmåga sammanfattas de olika projekten inom programmet, projektens resultat och rekommendationerna. 

För utvärderingen av programmet ansvarade på uppdrag Owal Group i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering och Mikko Kesä Oy.

Social- och hälsovårdsministeriets åtgärder inom programmet för arbetsförmåga ingår i helheten av arbetslivsprogram för åren 2019-2023. De arbetslivsprogram som social- och hälsovårdsministeriet har genomfört är programmet ARBETE2030 och det därtill hörande forsknings- och utvecklingsprogrammet för arbete, hälsa och arbetsförmåga, programmet för psykisk hälsa i arbetslivet och social- och hälsovårdsministeriets åtgärder inom programmet för arbetsförmåga.

Mer information

Niina Kovanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163726   E-postadress: