Programmet för arbetsförmåga

dekorativ bild

Programmet för arbetsförmåga förbättrar partiellt arbetsföras sysselsättning

Regeringens mål är att höja sysselsättningsgraden till 75 procent. För att målet ska kunna nås måste också partiellt arbetsföra ha möjlighet att arbeta och bygga upp samhället enligt sin för-måga. Programmet för arbetsförmåga är en del av regeringens sysselsättningsåtgärder som helhet. Genomförandet av programmet baserar sig på regeringsprogrammet för Sanna Marins regering.

Bland de partiellt arbetsföra utanför arbetslivet skulle uppskattningsvis 65 000 vilja arbeta och uppskattade också att de var förmögna att arbeta. I programmet för arbetsförmåga och dess åtgär-der söks lösningar på kända problem med sysselsättningen av partiellt arbetsföra. 

Avsikten är att främja partiellt arbetsföras sysselsättning och arbetsmotivation. Detta kan genom-föras genom att erbjuda dem ändamålsenliga tjänster för att stödja arbetsförmågan. Nya metoder söks bl.a. genom försöksprojekt för att ta i bruk verkningsfulla tjänster och verksamhetsmodeller. 

Åtgärderna i programmet för arbetsförmåga gäller arbetslösa. De flesta åtgärderna är omfattande och söker samtidigt lösningar som stöder både partiellt arbetsföras arbetsförmåga och deras syssel-sättning.

Syftet med programmet för arbetsförmåga är att

•    identifiera behovet av stöd för arbetsförmågan hos partiellt arbetsföra 
•    erbjuda partiellt arbetsföra individuella tjänster för arbetsförmåga och syssel-sättning i rätt tid 
•    stärka experternas kompetens och resurser för att förbättra tjänsterna för parti-ellt arbetsföra
•    främja uppkomsten av arbetsplatser för partiellt arbetsföra 
•    utveckla tjänster för arbetsgivare för att underlätta rekryteringen av partiellt ar-betsföra
•    förnya de rehabiliteringsvägar och rehabiliteringstjänster som är i bruk utifrån de förslag som kommittén som dryftar rehabiliteringsreformen lagt fram
•    söka lösningar för att sänka tröskeln för rekrytering genom att utveckla tjänster-na och delta i beredningen av reformen av den sociala tryggheten.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar och genomför programmet för arbetsförmåga i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Åtgärderna inom arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden stöder och kompletterar varandra. De genomförs 2019–2023.

Arbets- och näringsministeriets åtgärder fokuserar på att undanröja hindren för sysselsättning av partiellt arbetsföra och på åtgärder som påskyndar sysselsättningen. Samtidigt förebyggs förlängd arbetslöshet. Genom åtgärderna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde ut-vecklas tjänster som stöder partiellt arbetsföras arbetsförmåga.

Tidigt stöd och tjänster som utgår från kundernas behov

I programmet för arbetsförmåga flyttas tyngdpunkten från att granska arbetsoförmågan till att stärka den befintliga arbets- och funktionsförmågan och att främja sysselsättningen.

I social- och hälsovårdsministeriet programmet består av fyra åtgärdshelheter:

1.    Integrera stödet för arbetsförmågan i framtidens social- och hälsocentral
2.    Öka användningen av metoder för stödd sysselsättning för att stöda de svårast sysselsatta
3.    Stärka yrkespersoners och sakkunnigas kompetens i fråga om arbetsförmåga.
4.    Inleda en utvärderingsundersökning om vilken inverkan de interventioner som gjorts inom projekten haft och om samordningen av tjänster och förmåner.

Målet med programmet för arbetsförmåga är att tjänster som stöder arbetsförmågan ska finnas till-gängliga vid framtidens social- och hälsocentral.  

Reformen av den sociala tryggheten har också en stark koppling till programmet för arbetsför-måga. Syftet med reformen av den sociala tryggheten är ett tydligare och mer välfungerande system som gör det möjligt att samordna arbete och social trygghet i föränderliga livssituationer.

Statsunderstöd för stödjande av arbetsförmågan

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd för 17 miljoner euro för utvecklande av tjänster som främjar arbetsförmågan och sysselsättningen för partiellt arbetsföra.
Understöd har beviljats till 22 regionala projekt runtom i Finland. 

Läs mer om projekten på THLs webbplats.

Arbets- och näringsministeriet:

Följ temat sociala medier: 

#programmetförarbetsförmåga #partielltarbetsföra #arbetsförmåga#sysselsättning  #arbetsliv #väl-befinnandeiarbete