Programmet för arbetsförmåga 

Programmet för arbetsförmåga är en del av regeringsprogrammet, och social- och hälsovårdsministeriet genomför det tillsammans med arbets- och näringsministeriet åren 2019–2023.

Syftet med programmet för arbetsförmåga är att 

  • stödja partiellt arbetsföra arbetslösa och långtidsarbetslösa att komma in i arbetslivet och stanna i arbetslivet,
  • förebygga långvarig arbetslöshet och arbetsoförmåga
  • förbättra delaktigheten i arbetslivet bland personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Målet med programmet för arbetsförmåga är att tjänster som stöder arbetsförmågan ska finnas tillgängliga vid framtidens social- och hälsocentral.  

Reformen av den sociala tryggheten har också en stark koppling till programmet för arbetsförmåga.

Syftet med reformen av den sociala tryggheten är ett tydligare och mer välfungerande system som gör det möjligt att samordna arbete och social trygghet i föränderliga livssituationer.

Statsunderstöd för stödjande av arbetsförmågan

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd för 17 miljoner euro för utvecklande av tjänster som främjar arbetsförmågan och sysselsättningen för partiellt arbetsföra.

Understöd har beviljats till 22 regionala projekt runtom i Finland. 

Läs mer om projekten på THLs webbplats.

Tidigt stöd och tjänster som utgår från kundernas behov

I programmet för arbetsförmåga flyttas tyngdpunkten från att granska arbetsoförmågan till att stärka den befintliga arbets- och funktionsförmågan och att främja sysselsättningen.

I social- och hälsovårdsministeriet programmet består av fyra åtgärdshelheter:

  1. Integrera stödet för arbetsförmågan i framtidens social- och hälsocentral
  2. Öka användningen av metoder för stödd sysselsättning för att stöda de svårast sysselsatta
  3. Stärka yrkespersoners och sakkunnigas kompetens i fråga om arbetsförmåga.
  4. Inleda en utvärderingsundersökning om vilken inverkan de interventioner som gjorts inom projekten haft och om samordningen av tjänster och förmåner.

Programmet för arbetsförmåga utnyttjar de tidigare utvecklingsprogrammens arbete och resultat.

Mer information

Ritva Partinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163330  


Niina Kovanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163726