Programmet för arbetsförmåga

Programmet för arbetsförmåga är en del av regeringsprogrammet, och social- och hälsovårdsministeriet genomför det tillsammans med arbets- och näringsministeriet åren 2019–2023.

Syftet med programmet för arbetsförmåga är att 

 • stödja partiellt arbetsföra arbetslösa och långtidsarbetslösa att komma in i arbetslivet och stanna i arbetslivet,
 • förebygga långvarig arbetslöshet och arbetsoförmåga
 • förbättra delaktigheten i arbetslivet bland personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Statsunderstöd för stödjande av arbetsförmågan

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd till kommuner och samkommuner för att de ska kunna bereda och ta i bruk metoder för stöd för arbetsförmågan och stödd sysselsättning inom social- och hälsovården.

De åtgärdshelheter som stöds med statsunderstöden är 1) stöd för arbetsförmågan som en del av framtidens social- och hälsocentral och 2) metoder för stödd sysselsättning.

Tidigt stöd och tjänster som utgår från kundernas behov

I programmet för arbetsförmåga flyttas tyngdpunkten från att granska arbetsoförmågan till att stärka den befintliga arbets- och funktionsförmågan och att främja sysselsättningen.

Social- och hälsovårdsministeriets åtgärder syftar till att

 • öka förutsättningarna för sysselsättning, arbets-  och funktionsförmågan och den samhälleliga delaktigheten för partiellt arbetsföra arbetslösa,
 • skapa en sektorsövergripande servicehelhet där behovet av stöd för arbetsförmågan hos partiellt arbetsföra arbetslösa identifieras och där tjänsterna och tjänstestigarna fungerar på ett kundorienterat sätt,
 • utveckla yrkespersonernas kunnande, så att de känner till servicehelheten för stöd för arbetsförmågan och kan utnyttja den för kundens bästa,
 • producera information för samordning av tjänster och förmåner för partiellt arbetsföra arbetslösa samt som stöd för utvecklandet av lagstiftningen.

Programmet består av fyra åtgärdshelheter:

 1. Integrera stödet för arbetsförmågan i framtidens social- och hälsocentral
 2. Öka användningen av metoder för stödd sysselsättning för att stöda de svårast sysselsatta
 3. Stärka yrkespersoners och sakkunnigas kompetens i fråga om arbetsförmåga.
 4. Inleda en utvärderingsundersökning om vilken inverkan de interventioner som gjorts inom projekten haft och om samordningen av tjänster och förmåner.

Programmet för arbetsförmåga utnyttjar de tidigare utvecklingsprogrammens arbete och resultat (bland annat spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra).

I programmet integreras stödet för arbetsförmågan och sysselsättningen i det befintliga och framtida servicesystemet för social- och hälsovården.

Programmet Framtidens social - och hälsocentral på social- och hälsovårdsreformens webbplats

Programmet för arbetsförmåga har en stark koppling till social- och hälsovårdsreformen och reformen av den sociala tryggheten

Målet med programmet för arbetsförmåga är att tjänster som stöder arbetsförmågan ska finnas tillgängliga vid framtidens social- och hälsocentral och de landskap som ansvarar för dem efter att ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården har överförts till landskapen.

Reformen av den sociala tryggheten har också en stark koppling till programmet för arbetsförmåga.

Syftet med reformen av den sociala tryggheten är ett tydligare och mer välfungerande system som gör det möjligt att samordna arbete och social trygghet i föränderliga livssituationer.

Mer information

Ritva Partinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163330  


Niina Kovanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163726