dekorativ bild

Världshälsoorganisationen WHO

Världshälsoorganisationen WHO (World Health Organization) är Finlands viktigaste internationella samarbetspartner när det gäller utvecklingen och bedömningen av hälsopolitiken. Finland deltar aktivt i den globala hälsopolitiken och i det internationella utvecklingsarbetet inom olika hälsopolitiska delområden. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar tillsammans med de övriga ministerierna för Finlands samarbete och riktlinjer i WHO. 

Världshälsoorganisationens roll i den internationella hälsopolitiken fastställs i WHO:s stadga (1946) där organisationens mål beskrivs vara att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. Inom den globala hälsopolitiken har WHO en ledande roll när det gäller det normativa arbetet, utvecklingsarbetet och samordningen. WHO ger förslag till konventioner, avtal och reglementen samt rekommendationer i olika hälsofrågor. WHO följer utvecklingen i fråga om det globala hälsoläget, för kontinuerligt statistik över hälsoläget i världens länder och upprätthåller ett system för klassificering av sjukdomar.  Organisationen styr dessutom riktningen för den internationella hälsoforskningen och stöder den praktiska tillämpningen av forskningsresultaten. På medlemsstaternas begäran ger den expertstöd bland annat för att utveckla hälsopolitiken eller hantera hälsokriser. 

WHO har 194 medlemsländer som delas upp i sex olika geografiska områden. WHO:s europeiska område består av 53 medlemsländer. WHO:s högsta beslutande organ är den generalförsamling som sammanträder årligen och som fattar beslut i fråga om de hälsopolitiska riktlinjerna. Ett förvaltningsråd med 34 medlemmar bereder agendan för generalförsamlingen och verkställer generalförsamlingens beslut. Finland var medlem i förvaltningsrådet 2018–2021, och vice ordförande 2018–2020. 

Två internationella avtal har antagits inom ramen för WHO. Det ena är det internationella hälsoreglementet (International Health Regulations, IHR 2005) om WHO:s roll och medlemsländernas uppgifter vid internationella hälsokriser, och det andra ramkonventionen om tobakskontroll (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Båda har verkställts också i Finland. Våren 2022 inledde WHO förhandlingar om ett nytt internationellt avtal om beredskapen och responsen vid pandemier. 

Organisationer i Finland som deltar i expertsamarbetet i WHO är bland annat Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Strålsäkerhetscentralen. De finländska experterna och kontaktpersonerna deltar i WHO:s arbetsgrupper och nätverk. Dessutom har WHO samarbetsbyråer i Finland. 

Finland främjar i all sin verksamhet för global hälsa principen om att hälsa som en mänsklig rättighet, jämställdheten och välfärdsekonomin ska beaktas inom alla politikområden. 
Finlands prioriteringar i WHO-samarbetet är

  • hälsosystem
  • hälsosäkerhet
  • förebyggande av smittsamma sjukdomar
  • främjande av hälsa och välfärd och åtgärder för att minska hälsoskillnaderna
  • sexuell och reproduktiv hälsa och motsvarande rättigheter 
  • uppföljnings- och mätmetoder
  • digital hälsa och innovationer
     

Mer information

Annika Launiala, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163053   E-postadress: