Världshälsoorganisationen WHO

Världshälsoorganisationen WHO, World Health Organization, är den viktigaste internationella samarbetsparten för kontinuerlig utveckling och utvärdering av Finlands hälsopolitik. Social- och hälsovårdsministeriet svarar tillsammans med andra ministerier för Finlands deltagande och målsättningar inom WHO.

Följande instanser deltar i expertsamarbetet inom WHO:

  • Institutet för hälsa och välfärd
  • Arbetshälsoinstitutet
  • Strålsäkerhetscentralen

WHO har 11 samarbetscentrum i Finland och ett flertal nationella experter och andra kontaktpersoner och -instanser som samarbetar med WHO.

Den viktigaste kontaktinstansen för Finland är WHO:s regionalkontor för Europa i Köpenhamn.

Finland ger sitt stöd till WHO:s prioriterade områden. Prioriteter för åren 2007-2012 är att förbättra

  • hälsosäkerheten
  • hälsovårdssystemen
  • partnerskapsrelationerna
  • uppföljnings- och mätsystemen

Mer information