Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården (APO)

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården bereder och utvecklar ärenden som gäller klientens och patientens ställning och rättigheter, personalen inom social- och hälsovården samt social- och hälsovårdstjänster.

Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården (Etene), den riksomfattande delegationen för romska ärenden (Ronk) samt delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Vane) verkar i anslutning till avdelningen.

Resultatstyrning och ägarstyrning

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården svarar för resultatstyrningen vid följande inrättningar:

Avdelningens enheter och personal

Anna Cantell-Forsbom är chef för avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården.

Enheten för servicesystemet (PAL)

Enheten behandlar ärenden som gäller:

 • Det allmänna servicesystemet för hälso- och sjukvård, tjänsterna inom primärvård och specialiserad sjukvård och lagstiftningen och styrningen gällande dem: somatisk vård inklusive mun- och tandvård, mentalvård och missbrukar- och beroendevård  
 • Särskilda delområden inom hälso- och sjukvård och lagstiftningen gällande dem: läkemedelsbehandling, screeningar, prehospital akutsjukvård som en del av servicesystemet, assisterad befruktning inom servicesystemet, abort, sterilisering, sällsynta sjukdomar, statens sinnessjukhus, hälso- och sjukvård för fångar, utredning av dödsorsak och rättsmedicin samt gränsöverskridande hälso- och sjukvård med undantag för  lagstiftningen om samordning av den sociala tryggheten 
 • Det allmänna servicesystemet för socialvård, socialvårdstjänster och lagstiftning och styrning gällande dem 
 • Särskilda delområden inom socialvård och lagstiftningen gällande dem: utkomststöd, social kreditgivning, socialt arbete för vuxna, strukturellt socialt arbete, socialjour, riktade tjänster inom alkohol- och drogarbete, beroendearbete och mentalvårdsarbete samt arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och verksamhet och arbetsverksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning 
 • Nödcentralsverkets funktionella styrning  
 • Det samarbete på EU-nivå och internationell nivå som hör till enhetens ansvarsområde

Direktör Eveliina Pöyhönen.

Enheten för klienter och personal (ASI)

Enheten behandlar ärenden som gäller:

 • Klienters och patienters allmänna ställning och rättigheter, inklusive språkliga rättigheter och samordning i fråga om klienters och patienters självbestämmanderätt
 • Styrning av klient- och patientsäkerheten och av egenkontrollen inom och tillsynen över social- och hälsovården
 • Kundavgifter inom social- och hälsovården
 • Social- och hälsovårdspersonalens allmänna ställning, rättigheter, ansvar, kompetens och utbildning samt ärenden gällande personalresurser och tillgång till personal och samordningen av styrningen av dessa ärenden  
 • Utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamhet gällande servicesystemet för social- och hälsovård, inklusive kompetenscentrumverksamheten på det sociala området
 • Ärenden gällande forsknings- och utbildningsersättningar inom social- och hälsovård
 • Samernas rättigheter inom servicesystemet för social- och hälsovård
 • Samordning av de integrationsfrämjande social- och hälsovårdstjänsterna 
 • De uppgifter som sköts av den nationella kontaktpunkt som avses i artikel 33 i funktionsrättskonventionen och samordning av funktionsrättspolitiken
 • Samordning av politiken avseende romer 
 • Resultatstyrning av ansvarsområdena för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken 
 • Det samarbete på EU-nivå och internationell nivå som hör till enhetens ansvarsområde

Direktör Jaska Siikavirta.