Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården (APO)

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården bereder och utvecklar ärenden som gäller klientens och patientens ställning och rättigheter, personalen inom social- och hälsovården samt social- och hälsovårdstjänster.

Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården (Etene), den riksomfattande delegationen för romska ärenden (Ronk) samt delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Vane) verkar i anslutning till avdelningen.

Resultatstyrning och ägarstyrning

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården svarar för resultatstyrningen vid följande inrättningar:

Avdelningens enheter och personal

Anna Cantell-Forsbom är chef för avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården.

Enheten för servicesystemet (PAL)

Enheten behandlar ärenden som gäller:

 • allmänna social- och hälsovårdstjänster och lagstiftningen om dem
 • utkomststöd och social kreditgivning
 • vuxensocialarbete och strukturellt socialt arbete
 • sysselsättningsfrämjande service och arbetsverksamhet
 • social- och hälsovårdstjänster för bostadslösa
 • mentalvårds- och missbrukartjänster samt statens sinnessjukhus
 • jourtjänster inom social- och hälsovården
 • mun- och tandvårdstjänster
 • hälso- och sjukvårdstjänster för fångar
 • sällsynta sjukdomar
 • assisterad befruktning, steriliseringar och aborter
 • dödsorsaksutredningar och rättsmedicinsk verksamhet
 • cancerscreeningar

Direktör Eveliina Pöyhönen.

Enheten för klienter och personal (ASI)

Enheten behandlar ärenden som gäller:

 • klientens och patientens ställning och rättigheter, inklusive allmän samordning av klientens och patientens självbestämmanderätt
 • patient- och klientsäkerhet
 • klientavgifter inom social- och hälsovården
 • personalen inom social- och hälsovården
 • utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt utvecklingsstrukturer inom social- och hälsovården
 • forsknings- och utbildningsersättningar inom social- och hälsovården
 • integration och invandring
 • uppgifter som hör till kontaktpunkten i enlighet med artikel 33 i funktionsrättskonventionen samt samordning av funktionshinderpolitiken
 • samordning av den romska politiken
 • resultatstyrningen vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd.

Direktör Jaska Siikavirta.