Internationellt jämställdhetssamarbete

Främjande av jämställdhet inom EU

Inom EU främjas jämställdheten med hjälp av lagstiftning och jämställdhetspolitik. Främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män och undanröjande av bristande jämställdhet hör till unionens grundvalar och finns inskrivet i dess grundfördrag.

EU:s jämställdhetsdirektiv styr den nationella lagstiftningen. Jämställdhetsdirektiven gäller bland annat jämställdhet i arbetslivet, principen om likalön, skyddet av gravida kvinnor, föräldraledighet, social trygghet, fördelning av bevisbördan samt utbytet av varor och tjänster. Också EG-domstolens rättspraxis spelar en central roll.

Aktuella jämställdhetsteman inom EU behandlas i en tjänstemannaarbetsgrupp på hög nivå, i den rådgivande jämställdhetskommittén och i Europaparlamentet speciellt i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen.

EU-kommissionens strategi för jämställdhet innehåller riktlinjerna för EU:s jämställdhetspolitik för åren 2010-2015. EU:s strategi har som mål att blnand annat minska löneskillnaderna mellan könen, öka antalet kvinnor i företagens ledning och förebygga familjevåld.

Kommissionen sammanställer årligen en rapport över hur jämställdhetsarbetet framskrider.

Ansvaret för jämställdhetsfrågor ligger hos rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. En jämställdhetsenhet som fungerar i samband med generaldirektoratet för rättssaker förbereder  jämställdhetsärenden i komissionen.

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) har i uppgift att hjälpa medlemsländerna och EU-organen att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i allt politiskt beslutsfattande, och att motarbeta könsdiskriminering. Institutet samlar in uppgifter om jämställdhetssituationen i de olika EU-länderna, informerar aktivt om ämnen som anknyter till jämställdhet mellan könen och ökar genom detta medborgarnas medvetenhet om jämställdhet. 

Mer information om samarbete inom EU

Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman,  tel. +358 295 163  231, [email protected]

 

Nordiska ministerrådets jämställdhetssamarbete

De ministrar som ansvarar för jämställdhetsarbetet i de nordiska länderna sammanträder årligen för att diskutera aktuella jämställdhetsfrågor. Dessutom sammanträder tjänstemännen regelbundet för att genomföra de gemensamma åtgärdsprogrammen för jämställdhet.

Ministerrådet stöder medborgarnas samarbete genom att årligen dela ut finansiering till projekt i de nordiska länderna. Finansieringen söks via Nordisk information för kunskap om kön (NIKK). De nordiska länderna samarbetar också med Ryssland och de baltiska länderna i jämställdhetsfrågor.

Mer information om nordiskt samarbete

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, +358 295 163 233, [email protected]

 

Främjande av jämställdhet inom FN

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (s.k. CEDAW-konventionen) godkändes år 1979. Finland ratificerade konventionen år 1986. CEDAW-konventionen, som övervakas med hjälp av nationella rapporter, utgör en del av det internationella nätverket för konventioner om mänskliga rättigheter. Den har fungerat som förebild även för den finländska jämställdhetslagen.

Till konventionen fogades år 1999 ett tilläggsprotokoll, som ger personer och grupper rätt att framföra klagomål till CEDAW-kommittén. Finland hörde till de första staterna som ratificerade protokollet i december 2000.

Ett av de viktigaste internationella dokumenten om jämställdhet är Pekingdeklarationen och dess handlingsprogram som godkändes vid FN:s fjärde världskonferens om kvinnor.

Handlingsprogrammet från Peking bygger på tre huvudprinciper:

Finland har förbundit sig att genomföra målen för handlingsprogrammet från Peking på nationell nivå.


Kvinnokommissionen (CSW) behandlar årligen på FN-nivå frågor som berör jämställdheten mellan kvinnor och män samt kvinnornas ställning. Finland deltar i kommissionens arbete.

Mer information om FN-samarbete

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, +358 295 163 233, [email protected]

 

Jämställdhetsfrågor i Europarådet

I Europarådet behandlas jämställdhetsfrågor av styrkommittén för jämställdhet mellan kvinnor och män CDEG, i vars arbete Finland deltar. Styrkommittén för jämställdhet mellan kvinnor och män är en expertkommitté som sorterar under Europarådets ministerkommitté.

Styrkommittén har till uppgift att planera och effektivisera Europarådets verksamhet för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Kommittén inledde sin verksamhet i sin nuvarande form år 1992 och har för närvarande 47 medlemsstater.

En betydande prestation är till exempel Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Finland var bland de första att underteckna avtalet våren 2011. Riksdagen kommer hösten 2014 att behandla regeringens förslag att ratificera fördraget.

Mer information on samarbete i Europarådet

Päivi Yli-Pietilä, konsultativ tjänsteman, p. +358 295 163  228, [email protected]