Hälsovårdscentraler

Social- och hälsovårdsministeriet ansvararför lagstiftningen och beredningen av lagar gällande hälsovård.

Hälsovårdscentralen är den närmaste och mest bekanta vårdplatsen för kommunens invånare. Hälsovårdscentralen producerar de hälso- och sjukvårdstjänster som kommunen ordnar.
Utöver att erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster följer
hälsovårdscentralerna även upp och främjar befolkningens hälsa.

En hälsovårdscentral tillhandahåller bland annat följande tjänster:

  • Hälsovårdscentralens läkarmottagning för insjuknade och för personer som får behandling för en långvarig sjukdom. Ofta har hälsovårdscentralen också bäddavdelningar för patienter som behöver sjukhusvård. Hälsovårdscentralläkaren konsulterar en specialistläkare eller skickar patienten vid behov till undersökning eller vård till en specialistläkare.
  • Sjukskötarmottagning för behandling av långvariga sjukdomar. På mottagningen bedömer sjukskötaren ofta också behovet av vård och behandlar lindriga skador eller sjukdomar.
  • Hälsorådgivning, som omfattar hälsofostran och hälsoupplysning, preventivrådgivning, rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård samt allmänna hälsokontroller.
  • Screeningundersökningar och vaccineringar.
  • Tjänster för tand- och munvård för hela befolkningen.
  • Skol- och studerandehälsovårdstjänster för elever i grundskolor och gymnasier samt studerande vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med läroanstalterna.
  • Mentalvårdstjänster, som förebygger och identifierar mentala störningar samt vårdar och rehabiliterar personer som lider av mentala störningar och psykiska sjukdomar. Vid många hälsovårdscentraler ordnas tjänsterna för mentalvård av en mentalvårdsbyrå.
  • Jouren ger brådskande vård. Brådskande ärenden sköter hälsovårdscentralen alltid omedelbart. Jourtjänster om kvällar och på natten finns ofta att få vid sjukhusens samjourer.
  • Hemsjukvård och hemsjukhusvård tillhandahålls vid behov hemma hos patienterna.

Hälsovårdscentralernas verksamhet regleras i hälso- och sjukvårdslagen

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet och beredningen av lagstiftning som gäller hälso- och sjukvården.

Hälsovårdscentralernas verksamhet regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Organiseringen av hälsovårdscentralernas verksamhet regleras i folkhälsolagen.

Ordnadet av hälsovårdstjänster

 Det finns cirka 160 hälsocentraler i Finland. Nästan alla hälsovårdscentraler har flera hälsostationer.

Kommunen svarar för att invånarna får de hälsotjänster som de behöver.

Kommunen kan producera hälsovårdscentraltjänsterna själv, tillsammans med andra kommuner eller köpa dem av privata serviceproducenter. Vissa tjänster kan också ordnas med hjälp av servicesedeln. Hälsovårdscentralsavgifterna regleras i lagen om klientavgifter.

En person kan välja en hälsostation i sin kommun eller inom kommunernas samarbetsområde där han eller hon får tjänster inom primärvård.

Övriga myndigheters uppgifter i hälsovårdstjänsterna

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är en sakkunnig inom hälso- och sjukvård som undersöker och utveckla tjänsterna. THL följer upp bl.a. hälsotjänsternas effekt, hälso- och sjukvårdens kvalitet och tidsgränserna för intagning för vård.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) övervakar hälsovårdscentralernas och personalens verksamhet i hela landet. Regionalt svarar regionförvaltningsverken (RFV) för tillsynen.

Mer information