FI SV EN

Medling vid brott och tvister

Medlingsverksamheten leds, styrs och övervakas nationellt av social- och hälsovårdsministeriet.

Medling vid brott och tvister är en samhällstjänst där frivilliga personer fungerar som medlare mellan parterna i ett brott eller en tvist och hjälper dem att nå en lösning genom förhandling. Avsikten är att behandla de psykiska och materiella skador som ett brott orsakat offret och att försöka komma överens om åtgärder för att gottgöra dessa skador. Medlingen kan vara antingen ett parallellt eller ett kompletterande förfarande till straffprocessen.  Ett av de viktigaste målen med medling är att förebygga återfall i brott.

Medling vid brott och tvister är lagstadgad

Medling vid brott och tvister är lagstadgad. Delegationen för medling vid brott, som utnämns av statsrådet, följer upp, utarbetar riktlinjer för och främjar den nationella och internationella medlingsverksamheten och dess utveckling. Institutet för hälsa och välfärd har ansvaret för ordnandet av medlingen på riksnivå.

Institutet för hälsa och välfärd:

  • ingår avtal om produktion av medlingstjänster med antingen kommunen, en organisation eller förening
  • styr och övervakar medlingsbyråerna som ordnar tjänsterna
  • sörjer för ordnandet av fortbildning för personalen
  • fördelar ersättningen som staten beviljar för att ordna medlingstjänster till medlingsbyråerna
  • samlar in statistiska uppgifter om medling av brott och tvister, följer upp och forskar om medlingsverksamhet samt samordnar det riksomfattande arbetet med att utveckla verksamheten.

En arbetsgrupp som har tillsatts av delegationen för medling vid brott har gjort en utredning av praxis kring medlingen vid våld i nära relationer. Det finns ett omnämnande om medling vid våld i nära relationer i regeringens jämställdhetsprogram.

Medlingsbyråerna erbjuder medlingstjänster

Medlingsbyråerna erbjuder medlingstjänster. Medlingen är alltid frivillig och en avgiftsfri tjänst för klienten. Typiska ärenden för medling är egendomsbrott, skadegörelse och misshandel, men även mindre tvister kan behandlas genom medling.

Syftet med medlingen är att diskutera brottet eller tvisten som har inträffat, parternas erfarenheter och känslor kring det inträffade samt att avtala om åtgärder för att gottgöra skador eller uppnå en förlikning på ett sätt som tillfredsställer båda parterna.

Ändring inom förvaltningsområdet vid ingången av 2024?

Justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 25 februari 2020 ett projekt där man utredde möjligheterna att överföra medling i brottmål och vissa tvistemål från social- och hälsovårdsministeriet till justitieministeriets förvaltningsområde.

Styrgruppen föreslår i sin rapport (2021) att medlingstjänsterna överförs till justitieministeriets förvaltningsområde. Medlingstjänsterna ska vara en del av rättshjälps- och intressebevakningstjänsterna och produceras vid den riksomfattande rättshjälps- och intressebevakningsbyrå som eventuellt ska inrättas.

Mer information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163343   E-postadress: