Hälso- och sjukvårdstjänster

Syftet med hälso- och sjukvården är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt att minska hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna.

Utgångspunkten är välfungerande förebyggande, korrigerande och rehabiliterande hälsovårdstjänster som är tillgängliga för hela befolkningen.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för social- och hälsovårdspolitiken, den allmänna planeringen av hälso- och sjukvården, beredningen av lagstiftningen och stödet för, styrningen av och den strategiska utvecklingen av verkställigheten av lagstiftningen inom ramen för sina befogenheter.

Den offentliga hälso- och sjukvården

Enligt grundlagen har var och en rätt till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ansvarar för ordnandet av den offentliga hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna delas in i primärvård och specialiserad sjukvård. Med primärvård avses uppföljning av befolkningens hälsotillstånd, hälsofrämjande verksamhet och olika hälsovårdstjänster som välfärdsområdet ordnar. Primärvårdstjänster tillhandahålls vid social- och hälsocentralerna som en del av folkhälsoarbetet. Tjänsterna innefattar bl.a. rådgivnings-, skol- och studerandehälsovårdstjänster, mottagningsverksamhet på allmänläkarnivå inom den öppna sjukvården, mun- och tandvård, grundläggande mentalvård och missbrukarvård samt rehabilitering.

Specialiserad sjukvård ordnas i huvudsak vid sjukhusen och deras polikliniker. I dessa tjänster ingår undersökningar och vård inom olika specialområden. Tillträde till specialiserad sjukvård sker genom en nivåstrukturering av vården enligt vissa kriterier och förutsätter i allmänhet en remiss.

Bestämmelser om patientens ställning och rättigheter, valfriheten inom hälso- och sjukvården och om tidsfristerna för att få vård finns i lagen.

Företagshälsovård

Arbetsgivarna har en lagstadgad skyldighet att ansvara för sina anställdas förebyggande hälsovård. Även sjukvård kan ordnas som företagshälsovård, men det är frivilligt för arbetsgivaren.

Privat hälso- och sjukvård

De privata hälso- och sjukvårdstjänsterna kompletterar de offentliga tjänsterna. Största delen av den privata hälso- och sjukvården finansieras av patienterna själva eller via deras försäkringar. Även välfärdsområdet kan köpa tjänster av en privat tjänsteproducent.

Övriga myndigheter

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett expert- och forskningsinstitut som har till uppgift att forska i och utveckla hälsovårdstjänsterna och att sköta andra sakkunniguppgifter inom området.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira styr, övervakar och sköter tillståndsförvaltningen inom social- och hälsovården.

Regionförvaltningsverken (RFV) ansvarar regionalt för tillsynen över hälso- och sjukvården. RFV och Valvira övervakar också yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea svarar för tillstånds- och tillsynsuppgifter inom läkemedelsbranschen, forsknings- och utvecklingsuppgifter samt för produktionen av läkemedelsinformation.

Mer information

Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163065   E-postadress:


Kirsi Ruuhonen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA Telefon:0295163239   E-postadress:


Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163014   E-postadress: