Hälsotjänster

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för social- och hälsopolitiken och bereder lagstiftningen.

Målet med hälso- och sjukvården är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa, välbefinnande, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt att minska hälsoskillnaderna.

Verksamheten bygger på förebyggande hälso- och sjukvård och välfungerande hälsotjänster som är tillgängliga för hela befolkningen.

Främjande av hälsan

De främsta hälsopolitiska målen i Finland är att främja hälsa och förebygga sjukdomar.

Den kommunala hälso- och sjukvården

Varje person har rätt till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Kommunerna svarar för organiseringen och finansieringen av hälso- och sjukvården.

Hälsovårdstjänsterna indelas i primärvård och specialsjukvård. Med primärvård avses uppföljning av befolkningens hälsotillstånd, främjande av befolkningens hälsa och andra tjänster som kommunen ordnar. Primärvårdstjänsterna produceras vid kommunens hälsovårdscentral.

Specialiserad sjukvård innebär undersökningar och behandlingar som utförs inom olika specialiteter. Största delen av de specialiserade sjukvårdstjänsterna ordnas på sjukhus.

Patientens ställning och rättigheter samt fristerna för intagning för vård regleras i lag.

Företagshälsovård

Arbetsgivaren svarar för den förebyggande hälsovården för personer som är i arbetslivet. Ordnadet av sjukvård är frivilligt för arbetsgivaren.

Privat hälso- och sjukvård

De privata hälsovårdstjänsterna kompletterar de kommunala tjänsterna. En kommun eller samkommun kan också köpa tjänster av privata serviceproducenter.

Övriga myndigheters ansvar inom hälso- och sjukvården

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är en sakkunniginstans och forskningsanstalt som har till uppgift att undersöka och utveckla hälsovårdstjänsterna samt utföra andra sakkunniguppgifter.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) styr, övervakar och sköter tillståndsförvaltningen inom social- och hälsovården.

Regionförvaltningsverken (RFV) svarar för den regionala tillsynen över hälsovården. Regionförvaltningsverken och Valvira övervakar även yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea svarar för tillstånds-, tillsyns-, forsknings- och utvecklingsuppgifter inom läkemedelsbranschen och för produktion av läkemedelsinformation.

Mer information

Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163065  


Kirsi Ruuhonen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163239  


Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163014