Garantipension

Garantipensionen är en minimipension från vilken avdras till fullt belopp övriga pensioner som pensionstagaren får. År 2019 är garantipensionens fulla belopp 784,52 euro per månad.

Bestämmelser om garantipension finns i lag.

Vem har rätt till garantipension?

Rätt till garantipension har i Finland bosatta personer som får

  • ålderspension eller förtida ålderspension
  • full invalid- eller sjukpension
  • lagstadgad olycksfallsersättning som beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
  • förmån enligt systemet med avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

För att garantipension ska beviljas krävs det i regel att sökanden har varit bosatt i Finland minst tre år efter att ha fyllt 16 år.

Övriga pensionsinkomster inverkar på pensionens storlek

Finländska och utländska pensionsinkomster minskar pensionstagarens garantipension. Däremot inverkar inte övriga förvärvsinkomster, kapitalinkomster eller tillgångar på garantipensionens storlek. Om du får invalid- eller sjukpension, kan förvärvsinkomsterna inverka på betalningen av garantipensionen.

Det fulla garantipensionsbeloppet minskas med en förtidsminskning för den som tar ut ålderpension före den egentliga pensionsåldern. Garantipension söks hos Folkpensionsanstalten.

Du kan söka ändring i beslut om garantipensioner hos Besvärsnämnden för social trygghet

I ett pensionsbeslut anges hur det kan överklagas. Beslut om garantipensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för social trygghet.

Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte begäran om ändringssökande, påminnelser eller besvär

Mer information