FI SV

Garantipension

Garantipension betalas till personer med en totalpension som är mindre än garantipensionens fulla belopp. Garantipensionens fulla belopp 2015 är 746,57 euro i månaden

Bestämmelser om garantipension finns i lag.

Både personer som är bosatta i Finland och invandrare har rätt till garantipension

Rätt till garantipension har i Finland bosatta personer som får

  • ålderspension eller förtida ålderspension
  • full invalid- eller sjukpension
  • arbetslöshetspension eller
  • förmån enligt systemet med avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

Också arbetsoförmögna eller 65 år fyllda invandrare som har bott minst tre år i Finland har rätt till garantipension.

Övriga pensionsinkomster inverkar på pensionens storlek

Finländska och utländska pensionsinkomster minskar pensionstagarens garantipension. Däremot inverkar inte övriga förvärvsinkomster, kapitalinkomster eller tillgångar på garantipensionens storlek.

Det fulla garantipensionsbeloppet minskas med en förtidsminskning för den som tar ut ålderpension före den egentliga pensionsåldern. Garantipension söks hos Folkpensionsanstalten.

Du kan söka ändring i beslut om garantipensioner hos Besvärsnämnden för social trygghet

I ett pensionsbeslut anges hur det kan överklagas. Beslut om garantipensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för social trygghet.

Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte begäran om ändringssökande, påminnelser eller besvär

Mer information