Socialarbete och social handledning

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för social- och hälsovårdspolitiken och bereder lagstiftning som gäller den.

Bestämmelser om socialt arbete finns i socialvårdslagen.

Socialt arbete kan genomföras som en självständig tjänst enligt socialvårdslagen, som en del av annan service, såsom social rehabilitering, eller annan verksamhet. Det är fråga om sakkunnigarbete som förebygger, minskar eller undanröjer sociala problem och som utförs på individ-, familje-, organisations- och strukturnivå.

Socialt arbete säkerställer hjälpen till de mest utsatta

Grunden för det sociala arbetet är mänskliga rättigheter och samhällelig rättvisa. Genom starkt socialt arbete kan man säkerställa att också de människor som har det allra svårast får den hjälp och det stöd de behöver.

De klienter som drar nytta av socialt arbete har ofta i synnerhet behov som gäller sysselsättning, utbildning, utkomst, rehabilitering och annat främjande av välbefinnande och delaktighet. Det sociala arbetet präglas av ett omfattande nätverksarbete med andra aktörer.

Inom det familjespecifika sociala arbetet fäster man särskild uppmärksamhet vid säkerställandet av barnens sociala trygghet och stödjandet av föräldraskapet. I detta fall är samarbetet med bland annat småbarnspedagogiken och skolan viktigt.

Socialt arbete som görs med gemenskaper främjar gemenskapernas sociala sammanhållning och välbefinnande samt goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Det sociala arbete för gemenskaper som välfärdsområdet ordnar genomförs i samarbete med områdets invånare, kommuner, organisationer och församlingar. 

Med strukturellt socialt arbete avses förmedling av information om social välfärd och sociala problem och utnyttjande av sakkunskapen inom socialvården för att främja välfärd och hälsa. Det strukturella sociala arbetet hör till välfärdsområdets lagstadgade uppgifter inom socialvården.

Social handledning är personlig rådgivning

Den sociala handledningens betydelse har ökat i och med att servicesystemen har utvidgats och differentierats. De som söker tjänster behöver allt oftare personlig handledning och rådgivning om tillgängliga tjänster och om villkoren för att få dem. Dessutom behöver de stöd för att söka och använda tjänster och förmåner.

Många behöver handledning och stöd också för att vardagen ska löpa smidigt. Ibland måste en klient som är i behov av hjälp hämtas från sitt hem och ledsagas till de behövliga tjänsterna och funktionerna. Till exempel unga som hamnat utanför utbildning och arbetsliv och rehabiliteringsklienter inom mentalvården kan behöva långsiktig handledning för att komma vidare i livet. Det centrala i arbetet är att bemöta klienten flexibelt, att stödja klienten och motivera klienten att klara sig självständigt.

Mer information

Virva Juurikkala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163204   E-postadress: