Socialarbete

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för social- och hälsopolitiken och bereder lagstiftning som gäller dessa.

Tjänster inom socialarbete, socialhandledning och social rehabilitering erbjuds i synnerhet inom kommunernas och samkommunernas socialvårdstjänster. I skolorna utförs socialarbetet av skolkuratorer.

Socialarbete

Socialarbetet kan utföras som en självständig tjänst eller som en del av andra tjänster. Det är fråga om expertarbete som förebygger, minskar eller avlägsnar sociala problem som utförs på individ-, familje-, samhälls- och strukturnivå.

Socialarbetet grundar sig på mänskliga rättigheter och samhällelig rättvisa. Med ett starkt socialarbete kan man trygga att även de allra mest utsatta personerna får den hjälp och det stöd de behöver.

Socialarbetets klienter har ofta behov som särskilt gäller sysselsättning, utbildning, utkomst, rehabilitering och övriga åtgärder som ökar välfärden och främjar delaktigheten. Ett omfattande nätverksarbete med övriga aktörer är utmärkande för detta arbete.

Inom det familjeinriktade socialarbetet ska särskild uppmärksamhet fästas vid att trygga barnens sociala trygghet och att stöda föräldraskapet. I dessa fall är samarbetet med småbarnsfostran och skolan viktigt.

Socialhandledning

Socialhandledningens betydelse har ökat i och med att servicesystemen utvidgats och segregerats. De som söker sig till tjänsterna behöver allt oftare personlig handledning och rådgivning om tjänsterna som erbjuds och villkoren för att få tillgång till dem. Dessutom behöver de stöd i att ansöka om och använda tjänsterna och förmånerna.

Många behöver även handledning och stöd i vardagen. Ibland måste klienten som behöver hjälp sökas upp i sitt hem och styras till de tjänster och åtgärder som behövs. Till exempel ungdomar och psykiatriska rehabiliteringsklienter som blivit utanför utbildningen och arbetslivet kan behöva långsiktig handledning för att komma vidare i livet. I arbetet är det viktigt med ett flexibelt mötande, stöd och motivering till att klara sig själv.

Social rehabilitering

Med social rehabilitering stärks personens förmåga att klara av sina vardagssysslor, social interaktion och roller i den egna miljön. Den sociala rehabiliteringen är en del av ett sektorövergripande rehabiliteringssystem som ska genomföras i samarbete med medicinsk, yrkes- och pedagogisk rehabilitering. Till den sociala rehabiliteringshelheten kopplas vid behov även missbrukar- och/eller mentalvård samt övriga tjänster och stödåtgärder som behövs.

Grunden för den sociala rehabiliteringen är en förståelse för hur nödvändigt ett heltäckande arbetssätt är då problemen hopat sig och förlängts eller då den sociala rehabiliteringens åtgärder annars är nödvändiga för att stärka personens sociala funktionsförmåga och öka dennes delaktighet.

Inom den sociala rehabiliteringen bör man uppmärksamma till exempel följderna av långvarig arbetslöshet; perceptions- och inlärningssvårigheter; behov av social rehabilitering som beror på handikapp, psykiska störningar och uppförandestörningar; samt erfarenheter av våld.

Målet kan vara att lära sig vardagsfärdigheter, en vardag utan rusmedel, att öva sådant man behöver kunna för utbildning eller arbete, eller stöd i att fungera i grupp. Den sociala rehabiliteringens verktyg kan vara individuellt psykosocialt stöd och närarbete (hembesök, att följa med, pedagogiskt stöd för att uträtta egna ärenden), olika funktionella grupper, kamratstöd, deltagande i frivilligverksamhet, arbetsverksamhet samt alla de tjänster och stödåtgärder som erbjuds klienten som en del av en på förhand bestämd plan.

Mer information

Virva Juurikkala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163204