Tillsyn, tillstånd och registrering inom social- och hälsovården 

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar och styr det arbete som utförs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården krävs utöver utbildning att Valvira har beviljat personen

  • rätt att utöva yrke som legitimerad yrkesutbildad person
  • tillstånd att utöva yrke eller
  • rätt att använda skyddad yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Valvira beviljar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har avlagt sin utbildning utomlands tillstånd och rättigheter att utöva sitt yrke i Finland. En person som olovligen är verksam som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan i Finland dömas till antingen böter eller fängelse.

Valvira behandlar anmälningar som görs om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Yrkesutbildade personer inom socialvården

Arbetsgivaren är den som i första hand är skyldig att övervaka det arbete som utförs av de yrkesutbildade personer inom socialvården som är anställda hos arbetsgivaren i fråga.  Regionförvaltningsverken och Valvira utövar tillsyn över det arbete som utförs av yrkesutbildade personer inom socialvården inom både den offentliga och den privata socialvården.

Valvira beviljar på ansökan personer rätt att utöva yrke inom socialvården som legitimerad yrkesutbildad person samt antecknar på ansökan rätt att använda en skyddad yrkesbeteckning inom socialvården för yrkesutbildade personer inom socialvården som har utbildats i Finland eller utomlands.

Yrkesutbildade personer förs in i centralregister

Yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården förs in i det centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården som förvaltas av Valvira.

Av personer som arbetar med minderåriga krävs straffregisterutdrag

Av personer som arbetar med minderåriga krävs utöver behörighet även straffregisterutdrag. Med detta krav vill man skydda minderårigas säkerhet och personliga integritet.

EU reglerar rätten att utöva yrke i övriga medlemsstater

EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv reglerar rätten att utöva yrke och erkännande av kvalifikationer i övriga medlemsstater.

Mer information

Juha Luomala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163492   E-postadress: