Tatueringar

För närvarande finns det inte någon separat EU-lagstiftning för färger som används vid tatuering. Beredningen av reglering på EU-nivå som gäller tatueringsfärger och tatueringsverksamhet inleddes mot slutet av år 2014. Regleringen är temporär och baserar sig på konsumentsäkerhetsdirektivet. Social- och hälsovårdsministeriet styr och utvecklar kemikalielagstiftningen, dit också dessa färger tillsvidare hör.

SHM deltar i Europeiska unionens utvecklingsarbete av lagstiftning som berör tatueringar och speciellt tatueringsfärger. Tatueringsverksamheten lyder under konsumentskyddslagstiftningen som ligger på arbets- och näringsministeriets ansvar. 

Tatuering är målning av hud med färgämnen som sticks in i hudens nedersta skikt med en nål. I allmänhet hålls färgen i huden i minst tiotals år. En del färger bryts dock ner i kroppen eller sprids annanstans såsom till lymfkörtlar.

Lagstiftning om tatueringar

Det finns ingen särskild lagstiftning om tatuering än så länge, men både tatueringsfärger och tatueringstjänster regleras av flera lagar.

De färgämnen som används i tatuering och deras tillverkningsämnen omfattas av kemikalielagstiftningen. Enligt den ansvarar kemikalietillverkaren för klassificeringen av alla kemikalier som lanseras på marknaden. 

Om det handlar om en kemikalie som klassificeras som farlig ska förpackningen förses med en varningsetikett med ett varningsmärke och övrig relevant information på finska och svenska. Mottagaren ska också få ett skyddsinformationsblad om kemikalien, och dessutom ska en kemikalieanmälan lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket. Med stöd av EU:s REACH-förordning kan användningen av vissa kemikalier begränsas eller kräva tillstånd.

I kemikalielagstiftningen har man dock inte i nämnvärd grad beaktat användningen av ämnen uttryckligen för tatuering. Således finns det mycket lite forskningsbaserad information om riskerna.

Affärslokalerna för tatueringstjänster regleras av hälsoskyddslagen. Enligt lagen ska tatuerare göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, så att lokalen blir föremål för en systematisk tillsyn.

Tatueringsverksamhet definieras också som en konsumenttjänst enligt konsumentsäkerhetslagen som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. Således ska tatueringsverksamhet anmälas till tillsynsmyndigheten i kommunen. Tatueraren ska upprätta ett säkerhetsdokument med en plan för identifiering av faror och hantering av risker samt för informationen om dessa. Lagen kräver också att verksamhetsutövaren informerar konsumenter om riskerna och säkerställer att tjänsten eller varan inte medför hälsorisker.

Hälsorisker med tatuering

Tatueringar rekommenderas inte för under 18 år gamla personer. I synnerhet gravida, personer som har en allvarlig bakomliggande sjukdom eller som äter läkemedel som påverkar immunsystemet borde vara medvetna om hälsoriskerna med tatueringar.

De vanligaste problemen med nåltatuering är allergiska reaktioner orsakade av pigment och färgämnen.

Om det finns brister i hygienen kan nåltatuering medföra risk för infektioner som smittar via blodet såsom B- och C-hepatit, hiv samt svåra bakterieinflammationer. Även kroniska hudsjukdomar kan förekomma på tatuerade områden. Än så länge är det oklart om det finns ett samband mellan tatueringar och hudcancer. Det finns också lite fakta om långtida exponering.

Största delen av problemen med tatueringar är svåra att förutse. De kan bryta ut när som helst under en persons livstid.

Tillsyn över tatueringsverksamhet

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar tatueringsfärger med stöd av kemikalielagstiftningen och den allmänna skyldigheten enligt konsumentsäkerhetslagen. Även tullen kan ingripa i brott mot lagstiftningen i samband med import.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter övervakar bland annat hygienen och förvaringen av instrumenten i tatueringsstudior. De tillsynsmyndigheter som ansvarar för iakttagandet av konsumentsäkerhetslagen i kommunen övervakar i sin tur att kunderna fått tillräcklig information och instruktioner bland annat avseende riskerna med tjänsten. De övervakar också att de lokaler, instrument och annan utrustning som används i tjänsten är säkra.