Tatueringar

Vid tatuering dekoreras huden genom att måla med färgämnen som sticks in i hudens nedersta skikt med en nål. Lagstiftningen om tatuering gäller de färgämnen och andra ämnen som används i tatueringsverksamheten samt tatueringstjänsterna. Enligt lagstiftningen är tatuering inte jäm-förbar med kosmetika. 

Färger och andra kemikalier som används vid tatuering

Social- och hälsovårdsministeriet styr och utvecklar kemikalielagstiftningen, dit också de färgäm-nen och tillsatsämnen som används för tatuering och permanent pigmentering hör. Det har inte tidigare funnits någon särskild lagstiftning på EU-nivå om användningen av färgerna och tillsat-sämnena för tatuering inom tatueringsverksamheten, men de har reglerats inom kosmetikverk-samheten. Den här luckan i lagstiftningen har åtgärdats genom en förordning som trädde i kraft i januari 2021 med stöd av EU:s Reach-förordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). I och med den nya förordningen (Kommissionens förordning (EU) 2020/2081) förbjöds eller begränsa-des en stor del av de färgämnen och kemikalier som har använts för tatuering.

Genom begränsningarna säkerställer man att de ämnen som används för tatuering är ofarliga. Förordningen börjar tillämpas i huvudsak från den 4 januari 2022.  

Tatueringstjänster

Tatuering definieras som en konsumenttjänst enligt den konsumentlagstiftning som hör till ar-bets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Därför krävs det också att man meddelar om tatueringsverksamheten till den kommunala myndigheten. Tatueraren ska ha ett säkerhetsdoku-ment som innehåller en plan för hur de risker som är förknippade med tjänsten ska identifieras och hanteras och för hur det ska informeras om dem. Enligt lagen krävs det att verksamhetsutöva-ren informerar konsumenterna om risker och försäkrar sig om att tjänsten eller konsumtionsvaran inte medför fara för hälsan. 

Tatueringslokalerna omfattas av hälsoskyddslagen. Enligt lagen ska tatueraren underrätta hälso-skyddsmyndigheten i den egna kommunen om verksamheten så att lokalen börjar omfattas av den planmässiga tillsynen. 

Tatuering och hälsa

Tatueringar rekommenderas inte för personer under 18 år. I synnerhet gravida och personer som har en allvarlig bakomliggande sjukdom eller som äter läkemedel som påverkar immunsystemet borde vara medvetna om hälsoriskerna med tatueringar. Största delen av problemen med tatue-ringar är svåra att förutse. Problemen kan uppstå när som helst under en persons livstid.

Tatueringar är långlivade eftersom färgämnena i allmänhet hålls kvar i huden i tiotals år. Vissa tatueringsfärger bryts ner i kroppen med tiden eller samlar sig i lymfkörtlarna. I samband med kemikalielagstiftningen har man knappt alls beaktat att ämnena används som tatueringsfärger, och särskilt om de risker som de kan medföra på lång sikt finns det mycket lite forskningsdata. 

De vanligaste problemen med nåltatuering är allergiska reaktioner orsakade av pigment och färg-ämnen. 

Om det finns brister i hygienen kan nåltatuering medföra risk för infektioner som smittar via blo-det såsom B- och C-hepatit, hiv och svåra bakterieinfektioner. De tatuerade ställena på huden kan också drabbas av någon kronisk hudsjukdom. Än så länge är det oklart om det finns ett samband mellan tatueringar och hudcancer.  

Tillsynen över tatueringsverksamheten

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar att de tatueringsfärger som finns på marknaden över-ensstämmer med kraven i kemikalielagstiftningen. 

Ämbetsverket övervakar också konsumenttjänsternas säkerhet, det vill säga att de lokaler och redskap samt annan utrustning som används för tjänsten överensstämmer med kraven. Genom tillsynen ser man också till att kunden får den information och de anvisningar som kunden behö-ver och att kunden informeras om de eventuella riskerna med tjänsten.   

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter övervakar bland annat hygienen och förvaringen av red-skapen i tatueringsstudior.

Även tullen kan ingripa i brott mot lagstiftningen i samband med import av färger och utrustning som används för tatuering.