Bekämpning av smittsamma sjukdomarKäsien desinfiointi

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar har som mål att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem. Bekämpningsarbetet har integrerats i vården och omsorgen. 

Bestämmelser om bekämpningen av smittsamma sjukdomar finns i lagen om smittsamma sjukdomar och de förordningar som preciserar denna.

Vaccinationerna utgör en viktigt led i den allmänna bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Myndigheternas ansvar i bekämpningen av smittsamma sjukdomar

Som sakkunnigorgan för bekämpningen av smittsamma sjukdomar fungerar delegationen för smittsamma sjukdomar vid SHM, som följer upp den allmänna utvecklingen av situationen i fråga om smittsamma sjukdomar och stöder bekämpningen av sådana.

Som sakkunniginrättning för bekämpningen av smittsamma sjukdomar fungerar Institutet för hälsa och välfärd (THL), som bedriver forskning i smittsamma sjukdomar och deras alstrare, följer upp förekomsten och bekämpningen av smittsamma sjukdomar, utarbetar anvisningar för yrkeskåren och kartlägger epidemier i samarbete med sjukvårdsdistrikten och kommunerna.

För den regionala styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar svarar regionförvaltningsverken. Inom sina respektive områden utgör sjukvårdsdistrikten sakkunniga inom bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Rådgivning om smittsamma sjukdomar fås också på den egna hälsocentralen.

I anslutning till smittsamma sjukdomar samarbetar SHM med övriga förvaltningsområden, till exempel jord- och skogsbruksministeriet (zoonoser, matförgiftningsepidemier och resistens mot mikrobläkemedel), arbets- och näringsministeriet liksom miljöministeriet (internationella avtal) och inrikesministeriet (gränsöverskridande hälsorisker och invandring).

Beredskapsplanerna för smittsamma sjukdomar

Brett tväradministrativt samarbete behövs speciellt när det gäller att bereda sig på exceptionella förhållanden.

Internationell reglering gällande smittsamma sjukdomar

Förebyggandet av spridningen av smittsamma sjukdomar förutsätter ett fungerande internationellt samarbete.

Världshälsoorganisationens (WHO) internationella hälsoreglemente (IHR) har utarbetats för att bekämpa globala hälsorisker. Finland godkände hälsoreglementet 2005.

Inom det europeiska territoriet samordnas uppföljningen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar av både WHO EURO vid Världshälsoorganisationen och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), som sorterar under Europakommissionen.

Mer information

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163324   E-postadress:


Sari Ekholm, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163447   E-postadress: