Ansvarsfördelning

I Finland hör jämställdhetsärendena till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Jämställdheten mellan kvinnor och män främjas via två myndigheter som hör under ministeriet.

Jämställdhetsenheten

En enhet vid social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för regeringens jämställdhetspolitik.

Delegationen för jämställdhetsärenden

Den parlamentariska Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) arbetar för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i samhället.

Inom justitieministeriet är:

Jämställdhetsombudsmannen

En självständig myndighet som övervakar hur lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män efterföljs.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

En oberoende nämnd som övervakar tillämpningen av jämställdhetslagen och behandlar och avgör frågor i anslutning till denna

I riksdagen behandlas jämställdhetsärendena av arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att lagen om likabehandling efterföljs på arbetsplatserna. Mer om ämnet på sidorna om arbetarskydd

Mer information om jämställdhet

Aktuell forskning om jämställdhet och kön finns på Centret för jämställdhetsinformations webbplats. Centret är verksamt på THL.

Många organisationer är engagerade i arbetet med att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.