FI SV EN

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är ett virus som förekommer hos fåglar och i flera olika former. Det sprids huvudsakligen från en fågel till en annan, men kan i vissa former också smitta människor. Hos människor kan viruset orsaka en allvarlig sjukdom, som i värsta fall är dödlig.

Fågelinfluensa A(H5N8)

De fall som uppträdde på fjärderfägårdar i Tyskland, Storbritannien och Holland i slutet av 2014 är av typen H5N8. H5N8-influensan, som tidigare bara har konstaterats i Asien, uppskattas ha spritt sig till Europa med flyttfåglar.

Tills vidare har sjukdomen bara smittat från ett djur till ett annat, man har alltså inte kunnat konstatera något fall av smitta från människa till människa.

Fågelinfluensa A(H5N1)

En H5N1-fågelinfluensaepidemi bröt ut i Sydostasien i slutet av 2003 och spreds därifrån till Centralasien, Mellanöstern och Afrika. Viruset förekommer tidvis också i Europa. 

Fågelinfluensaviruset H5N1 har smittat inte bara fåglar utan också människor. Viruset har inte påträffats i Finland.

Fågelinfluensa A(H7N9)

I Kina har sjukdom orsakad av fågelinfluensaviruset A(H7N9) konstaterats sedan mars 2013.

Tills vidare finns det inga belägg för att viruset skulle orsaka smittkedjor mellan människor. För närvarande anses risken vara liten för att sjukdomen sprider sig globalt. 

Mer information om fågelinfluensaläget i internationella källor:

THL har skrivit anvisningar för resande till områden där fågelinfluensa A(H7N9) förekommer.

Myndigheternas ansvar i fågelinfluensan

I Finland ansvarar social- och hälsovårdsministeriet (SHM) för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar hos människa.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer förekomsten av smittsamma sjukdomar bland människor och ger anvisningar till de anställda inom hälso- och sjukvården.

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) styr verkställandet av lagen om djursjukdomar och av Europeiska unionens rättsakter och övervakar hur de efterföljs.

Livsmedelsverket styr och övervakar på riksnivå bekämpningen av djursjukdomar.

På regional nivå ansvarar regionförvaltningsverken för styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Sjukvårdsdistrikten är inom sina respektive områden experter på bekämpning av smittsamma sjukdomar bland människor. Allmänheten får vid behov rådgivning om smittsamma sjukdomar på sin egen hälsostation.