Avdelningen för säkerhet och hälsa (TUTO)

Avdelningen för säkerhet och hälsa (TUTO) behandlar ärenden som gäller

 • ordnande av miljö- och hälsoskydd samt hälsoskydd
 • alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik samt förebyggande av skadeverkningar som penningspel ger upphov till
 • bekämpning av smittsamma sjukdomar
 • läkemedelsförsörjning
 • bio- och genteknik samt gentekniklagstiftning
 • medicinsk forskning
 • medicintekniska produkter
 • upphandling av vacciner
 • dataskydd
 • beredskapsplanering inom ministeriet, förvaltningsområdet och verksamhetsområdet och beredskap för störningar och undantagsförhållanden
 • säkerhetsplanering vid verksamhetsenheterna inom verksamhetsområdet.

Resultatstyrning och ägarstyrning

Avdelningen för säkerhet och hälsa svarar för resultatstyrningen vid följande inrättningar:

Avdelningen svarar dessutom för ägarstyrningen vid Alko Ab, STUK International Oy, FinnHEMS Oy och FVR – Finsk vaccinforskning Ab.

Avdelningens enheter och personal

Taneli Puumalainen är avdelningschef vid avdelningen för säkerhet och hälsa.

Enheten för skydd av välfärd och hälsa (HYT)

Enheten behandlar ärenden som gäller:

 • alkoholdrycker, tobaksprodukter och narkotika samt lagstiftningen kring dem
 • användningen av berusningsmedel och förebyggande av skador som orsakas av berusningsmedel
 • förebyggande och minskning av olyckor i hemmet och på fritiden
 • förebyggande, uppföljning och undersökning av skadeverkningar till följd av penningspel samt utveckling av vård för sådana
 • lagstiftning om medling i brott- och tvistemål samt riksomfattande styrning
 • förebyggande av våld mot barn och kvinnor, familjevåld och otrygghet samt skyddshem
 • förebyggande av människohandel och sexuellt utnyttjande i kommersiellt syfte
 • hushålls- och badvattens kvalitet ur hälsosynpunkt, sanitära förhållanden i bostäder samt hälsoskyddslagstiftningen
 • hantering av hälsorisker orsakade av kemikalier samt lagstiftningen kring kemikalier och kosmetiska produkter
 • nanoteknik
 • förebyggande av ohälsa orsakad av strålning och strålsäkerhetslagstiftningen
 • ordnande av miljö- och hälsoskydd
 • anslag för hälsoövervakning och smittsamma sjukdomar
 • smittsamma sjukdomar och bekämpningen av dem samt det nationella vaccinationsprogrammet
 • resultatstyrning av Strålsäkerhetscentralen, resultatstyrning av Säkerhets- och kemikalieverket tillsammans med avdelningen för arbete och jämställdhet samt ägarstyrningen av STUK International Oy och Alko Ab.

Direktör Jari Keinänen.

Enheten för bioteknik och läkemedel (BILA)

Enheten behandlar ärenden som gäller:

 • läkemedelsförsörjning
 • dataskydd
 • upphandling av vacciner
 • bio- och genteknik samt gentekniklagstiftning
 • resultatstyrning vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
 • medicinsk forskning
 • lagstiftningen om vävnader och organ
 • medicintekniska produkter

Direktör Tuula Helander.

Beredskapsenheten (VAL)

Beredskapsenheten behandlar frågor som gäller

 • beredskapsplanering inom ministeriet, förvaltningsområdet och verksamhetsområdet och beredskap för störningar och undantagsförhållanden
 • säkerhetsplanering vid verksamhetsenheterna inom verksamhetsområdet
 • ministeriets lokalsäkerhet till den del den inte hör till statsrådets kanslis ansvarsområde
 • upprätthållandet och utvecklandet av beredskapen för lägesledning vid störningssituationer vid ministeriet
 • ministeriets dejoureringssystem
 • ordnandet av den riksomfattande beredskapsutbildningen inom social- och hälsovården
 • ägarstyrningen av FinnHEMS Oy
 • strategisk styrning av informationssystemen för hög beredskap inom social- och hälsovården, till den del de inte hör till uppgifterna för avdelningen för styrning av social- och hälsovården samt uppgifter som stöder ibruktagandet, upprätthållandet och utvecklandet av dessa system

Beredskapsdirektör Pekka Tulokas.