Hälsofrämjande

HälsofrämjandeSocial- och hälsovårdsministeriet har det allmänna styrnings- och tillsynsansvaret för främjande av hälsa.

Hälsofrämjandet baserar sig på folkhälsolagen och utgör en del av folkhälsoarbetet. Föreskrifter om främjande av hälsa finns också i lagen om smittsamma sjukdomar, tobakslagen samt lagen om nykterhetsarbete.

Minskning av hälsoskillnaderna

Att minska ojämlikheten i hälsa är ett av ministeriets centrala mål. Genom att stöda ändring av levnadsvanor har man till exempel kunnat minska förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, men skillnaderna i hälsa och dödlighet fortfarande stora.

Anslag för hälsofrämjande

Staten stöder det hälsofrämjande arbetet genom särskilda anslag som reserverats för ändamålet. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för hur dessa anslag används. Mer om ämnet finns i sektionen Ministeriet.