FI SV EN RU

Hälsofrämjande

HälsofrämjandeSocial- och hälsovårdsministeriet har det allmänna styrnings- och tillsynsansvaret för främjande av hälsa.

Hälsofrämjandet baserar sig på folkhälsolagen och utgör en del av folkhälsoarbetet. Föreskrifter om främjande av hälsa finns också i lagen om smittsamma sjukdomar, tobakslagen samt lagen om nykterhetsarbete.

Levnadsvanor och miljö: Människans egna levnadsvanor påverkar livskvaliteten. Ministeriet försöker genom olika åtgärder främja hälsosamma levnadsvanor samt livsmiljöns renhet, säkerhet och tillgänglighet.

Kost och motion: Motion och hälsosam kost förbeygger sjukdomar, ökar funktionsförmågan och förbättrar hälsan. De har en viktig roll i främjandet av hälsa.

Olycksfall: Att förebygga olycksfall är ett av de prioriterade områdena inom folkhälsan.

Bekämpning av smittsamma sjukdomar: Finland har goda erfarenheter av att förbättra folkhälsan, bekämpa epidemier och förebygga sjukdomar. De flesta smittsamma sjukdomar och epidemier, särskilt bland barn, har eliminerats genom vaccinationsprogrammet och god hygien.

Minskning av hälsoskillnaderna: Att minska ojämlikheten i hälsa är ett av ministeriets centrala mål. Olika socialgrupper i olika delar av Finland borde ha lika god hälsa. Genom att stöda ändring av levnadsvanor har man till exempel kunnat minska förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, men skillnaderna i hälsa och dödlighet fortfarande stora.

Främjandet av sexuell hälsa: Främjandet av sexuell hälsa bygger på rättigheterna i anslutning till sexual- ochfortplantningshälsa.

Hälsofrämjandet i kommunerna

Kommunerna ska beakta hälsoaspekter i sin verksamhet och i sitt beslutsfattande. 

Det lönar sig att satsa på hälsa och välfärd

Olika åtgärder som främjar hälsan och välfärden och som direkt påverkar orsakerna till våra viktigaste folksjukdomar bromsar kostnaderna för

  • hälso- och sjukvårdstjänster
  • sjukfrånvaro och
  • tidig pensionering

Det finns imponerande forskningsresultat som visar att hälsofrämjande insatser är både samhällseffektiva och kostnadseffektiva:

Anslag för hälsofrämjande

Staten stöder det hälsofrämjande arbetet genom särskilda anslag som reserverats för ändamålet. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för hur dessa anslag används. Mer om ämnet finns i sektionen Ministeriet.

Program för främjande av hälsa

Hälso- och sjukvården kan inte ensam främja människors hälsa - resultat kan uppnås endast i samarbete med samhällets alla sektorer. Hälsoaspekter ska beaktas i allt beslutsfattande i samhället och i all politik.

Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 är ett långsiktigt hälsopolitiskt program som grundar sig på Världshälsoorganisationen WHO:s program Hälsa för alla. Mer om ämnet finns i sektionen Under arbete.