Klient- och patientavgifter inom social- och hälsovården

Staten styr social- och hälsovårdens avgiftspolitik genom lagstiftning. 

Målet för avgiftspolitiken är att avgifterna ska vara skäliga och inte utgöra ett hinder för att söka sig till vård.

I lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården fastställs maximiavgifterna inom de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna.

Maximiavgifter från 1.1.2024

Välfärdsområdet kan fatta ett beslut om att använda mindre avgifter eller tillhandahålla tjänsten avgiftsfritt. Välfärdsområdet får inte ta ut en avgift som är högre än produktionskostnaderna för ifrågavarande tjänst.

Social- och hälsovårdstjänsterna är antingen

  • avgiftsfria eller så är
  • avgiften jämnstor eller
  • så bestäms avgiften enligt inkomster och familjerelationer (s.k. inkomstbunden avgift).

Det som föreskrivs om välfärdsområdena i klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen tillämpas också på Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.

Klient- och patientavgifterna regleras i lag

I klientavgiftslagen föreskrivs det om de social- och hälsovårdstjänster som välfärdsområdena ordnar. I lagen finns bestämmelser om

  • klient- och patientavgifter
  • avgiftsfria tjänster
  • avgiftstak
  • nedsättning av avgifter
  • vad som föreskrivs allmänt om samtliga avgifter, till exempel om uttag av avgifter och sökande av ändring i avgifter

Klientavgiftslagen tillämpas också på den service som välfärdsområdet ordnar genom köpta tjänster. Bestämmelserna om servicesedlar finns däremot i lagen om servicesedlar. För de tjänster som ordnas med servicesedlar tas det inte ut någon klient- eller patientavgift, utan en självriskandel för servicesedeln. 

Avgifterna för offentliga hälsovårdstjänster har ett avgiftstak per kalenderår. När de sammanlagda avgifterna nått det fastställda avgiftstaket uppbärs inte längre avgifter under samma kalenderår, med undantag för den s.k. avgiften för uppehälle för vård eller service inom kortvarig sluten vård.

De avgifter som klienterna och patienterna inom social- och hälsovården betalar täcker cirka 6 procent av kostnaderna för tjänsterna (andelen år 2021). 

Omprövning av avgifter

En klient eller patient som är missnöjd med det sätt på vilket avgiften fastställts kan begära omprövning hos det välfärdsområde som ansvarar för att ordna tjänsten. Anvisningar om begäran om omprövning av avgiften ska ges klienter och patienter som bilaga till fakturan eller beslutet. Omprövning kan begäras i alla betalningar.

Om kunden underlåter att betala en avgift för social- och hälsovårdstjänster kan det debiteras en dröjsmålsränta för avgiften, och den kan också drivas in genom utsökning utan dom eller beslut.

Det är möjligt att få nedsatt avgif

Välfärdsområdet ska nedsätta eller efterskänka en avgift för socialvård och en sådan avgift för hälso- och sjukvård som bestämts enligt en persons betalningsförmåga, om kundens eller kundens familjs försörjning eller förverkligandet av kundens lagstadgade försörjningsplikt äventyras.

Huruvida villkoren för nedsättning av avgiften uppfylls bedömer välfärdsområdet i allmänhet utifrån kundens ansökan. Om villkoren uppfylls, måste avgiften sänkas. Välfärdsområdet ska ge kunden ett överklagbart beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgiften. 
Välfärdsområdet ska informera kunden om möjligheten att få en nedsatt avgift och handleda kunden i ansökan om nedsättning. 

Kunder också beviljas utkomststöd för de avgifter som tas ut för social- och hälsovårdstjänster. Förfarandet för efterskänkande eller nedsättning av avgiften ska dock prioriteras i förhållande till utkomststöd.

Klient- och patientavgifterna tas ut av välfärdsområdet

Välfärdsområdet bestämmer och tar ut avgifterna och med dessa jämförbara självrisker för de tjänster som det ansvarar för att ordna (både de tjänster som välfärdsområdet producerar och de tjänster som köps). Tjänsteproducenten ska meddela välfärdsområdet de uppgifter som behövs för faktureringen. Inom de tjänster som ordnas med servicesedel tar tjänsteproducenten ut självriskandelen för servicesedeln. 

Avgifterna justeras vartannat år

Klient- och patientavgifterna för social- och hälsovårdstjänsterna justeras vartannat år. Avgifterna har justerats vid årsskiftet 2023–2024.

Följande index används vid justeringen av avgifterna:

Avgift Index

Inkomstgränser för avgifter för fortlöpande och regelbunden service i hemmet och för långvarig boendeservice samt minimibelopp för personligt bruk i långvarig service

Arbetspensionsindex

Jämnstora hälso- och sjukvårdsavgifter

Avgiftstak

Folkpensionsindex

Har du några frågor om klient- och patientavgifterna?

Om du har frågor om dina avgifter eller till exempel avgiftstaket, kontakta i första hand det välfärdsområde som ansvarar för att ordna tjänsten och som bestämmer klient- och patientavgifterna. Välfärdsområdet är skyldigt att svara på klienters och patienters frågor och att vid behov ge anvisningar och råd om klient- och patientavgifterna.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter, kan du kontakta socialombudsmannen eller patientombudsmannen i ditt välfärdsområde.

Läs mer:

Mer information

Marjo Kekki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163253   E-postadress: