Klientavgifter inom social- och hälsovården

Staten styr klientavgiftspolitiken genom lagstiftning.

Målet för avgiftspolitiken är att avgifterna aldrig ska utgöra ett hinder för den som behöver hjälp. Å andra sidan försöker man förebygga en oändamålsenlig användning av tjänsterna.

Social- och hälsovårdstjänsterna är antingen

  • avgiftsfria eller
  • har samma avgift för alla klienter eller patienter eller
  • klientavgiften bestäms enligt inkomster och familjestorlek

De maximala avgifterna fastställs i lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Kommunen kan fatta ett beslut om att mindre avgifter används eller bevilja tjänsten avgiftsfritt. Den kommunala avgiften får inte vara högre än produktionskostnaderna för ifrågavarande tjänst.

Klientavgifterna regleras i lag

Avgifterna för offentlig hälso- och sjukvård har ett s.k. avgiftstak per kalenderår. När de sammanlagda avgifterna nått det fastställda avgiftstaket uppbärs inte längre avgifter under samma kalenderår med undantag för avgift för uppehälle inom kortvarig anstaltsvård.

Det går att söka rättelse i avgift

En klient som är missnöjd med det sätt på vilket avgiften fastställts kan yrka på rättelse hos det organ som svarar för servicen. Anvisningar om yrkande av rättelse på avgiftsbeslutet finns på fakturan.

Kommunen ska sänka avgiften för socialvård eller låta bli att ta ut den om uppbärandet av avgiften skulle äventyra klientens eller familjens utkomst eller klientens lagstadgade försörjningsplikt. Detsamma gäller också en avgift för hälso- och sjukvård som fastställts enligt betalningsförmåga.

Klienten kan också få utkomststöd för klientavgifter inom social- och hälsovården. I första hand ska dock avgiften hellre sänkas än utkomststöd beviljas.

Om klienten låter bli att betala klientavgift för social- eller hälsotjänster kan dröjsmålsränta uppbäras och avgiften utmätas utan beslut av domstol.

Klientavgifterna justeras vartannat år

Klientavgifterna för social- och hälsovården justeras vartannat år.

Följande index används vid justeringen av avgifterna:

Avgift Index
Inkomstgränser för avgifter för kontinuerlig hemsjukvård och hemservice Arbetspensionsindex

Fasta avgifter för social- och hälsovård

Avgiftstaket för läkemedelskostnaderna

Folkpensionsindex

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.

Besvär, anmärkningar och klagomål

 

Mer information

Marjo Kekki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163253