Klientavgifter inom social- och hälsovården

Staten styr social- och hälsovårdens klientavgiftspolitik genom lagstiftning. 

Målet för avgiftspolitiken är att avgifterna aldrig ska utgöra ett hinder för att söka sig till vård. Ett annat mål är att förhindra att tjänsterna används på ett sätt som inte är ändamålsenligt.

Social- och hälsovårdstjänsterna är antingen

  • avgiftsfria eller så är
  • klientavgiften jämnstor eller
  • så bestäms klientavgiften enligt inkomster och familjerelationer (s.k. inkomstbunden avgift).

De högsta avgifterna och avgiftssatserna för de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna fastställs i lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Kommunen kan fatta ett beslut om att mindre avgifter används eller bevilja tjänsten avgiftsfritt. Den kommunala avgiften får inte vara högre än produktionskostnaderna för ifrågavarande tjänst.

Klientavgifterna regleras i lag

I klientavgiftslagen finns bestämmelser om klientavgifter, avgiftsfria tjänster, avgiftstak, nedsättning av avgiften samt allmänna bestämmelser om alla avgifter som kommunerna och samkommunerna (även sjukvårdsdistriktet) ordnar, såsom uttag av avgift och ändringssökande som gäller avgifterna. 

Klientavgiftslagen tillämpas också på service som kommunen ordnar som köpta tjänster. Bestämmelser om servicesedlar finns däremot i lagen om servicesedlar.

Avgifterna för offentliga hälsovårdstjänster har ett avgiftstak per kalenderår. När de sammanlagda avgifterna nått det fastställda avgiftstaket uppbärs inte längre avgifter under samma kalenderår med undantag för den s.k. avgiften för uppehälle för vård eller service inom kortvarig institutionsvård. 

De avgifter som tas ut hos klienterna för social- och hälsovårdstjänsterna täcker en liten del av kostnaderna för tjänsterna, cirka 7 procent år 2019.

Det går att söka rättelse i avgift

En klient som är missnöjd med det sätt på vilket avgiften fastställts kan yrka på rättelse hos det organ som svarar för servicen (t.ex. i kommunerna en nämnd eller en sektion som lyder under nämnden). Anvisningar om rättelse av avgiften ska ges klienten som bilaga till fakturan eller beslutet. Det är möjligt att yrka på rättelse i fråga om alla betalningar.

Om klienten underlåter att betala en klientavgift för social- och hälsovårdstjänster kan dröjsmålsränta debiteras för avgiften och den kan också drivas in genom utsökning utan dom eller beslut.

Det är möjligt att få nedsättning i klientavgiften

Kommunen ska nedsätta eller efterskänka socialvårdsavgiften och den inkomstbundna avgiften för hälso- och sjukvård, om uttaget äventyrar klientens eller hans eller hennes familjs försörjning eller skötseln av den lagstadgade försörjningsplikten.

Kommunen bedömer i allmänhet utifrån klientens ansökan om villkoren för nedsättning av avgiften uppfylls. Om villkoren uppfylls, måste avgiften sänkas.

Kommunen ska ge klienten ett överklagbart beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgiften. 

Kommunen ska informera om möjligheten till nedsättning i klientavgiften och handleda klienten i ansökan om nedsättning av avgiften. 

En klient kan också beviljas utkomststöd för de avgifter som tas ut för social- och hälsovårdsservice. Efterskänkande eller nedsättning av avgiften är emellertid den åtgärd som tillämpas i första hand innan utkomststöd beviljas.

Kommunen tar ut klientavgifter

Kommunen bestämmer och tar ut avgifter och med dessa jämförbara självrisker för den tjänst som kommunen ansvarar för att anordna (dock inte självrisken för servicesedlar). Tjänsteproducenten ska meddela kommunen de uppgifter som behövs för faktureringen.

Klientavgifterna justeras vartannat år

Klientavgifterna för social- och hälsovårdstjänster justeras vartannat år. Avgifterna justeras nästa gång vid årsskiftet 2021–2022.

Följande index används vid justeringen av avgifterna:

Avgift Index

Inkomstgränser för avgifter för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt för långvarig boendeservice 

Minimibelopp för personligt bruk i långvarig service

Arbetspensionsindex

Jämnstora hälso- och sjukvårdsavgifter

Avgiftstak

Folkpensionsindex

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta socialombudsmannen eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.

Mer information

Marjo Kekki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163253