Hälsorådgivning och hälsoundersökningar

 

Hälsorådgivning

Med hälsorådgivning avses verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Där stöds människornas välbefinnande systematiskt genom hälsoinriktad växelverkan och kommunikation på individ-, grupp- och befolkningsnivå.

Med hälsoundersökningar avses kontroller av hälsotillståndet och funktionsförmågan som utförs genom kliniska undersökningar eller andra ändamålsenliga och tillförlitliga metoder. Hälsoundersökningarna innefattar också utredande av hälsotillståndet i anknytning till hälsofrämjandet.

Social- och hälsovårdsministeriet har det allmänna styrnings- och tillsynsansvaret för hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna.

Uppgifter i anslutning till hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna

Uppgifterna i anslutning till hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna är

 • att följa upp och främja människors hälsa och välbefinnande
 • att stödja arbets- och funktionsförmågan och förebygga sjukdomar samt främja psykisk hälsa och livskompetens
 • att stödja val som främjar hälsan och förebygger sjukdomar
 • att erbjuda närings- och motionsrådgivning samt stödja tobaksavvänjning och minskad alkoholkonsumtion för att förebygga centrala folksjukdomar 

Välfärdsområdet ordnar hälsorådgivning och hälsoundersökningar

Välfärdsområdet ska ordna behövliga hälsoundersökningar för sina invånare samt hälsorådgivning för att främja invånarnas hälsa och välbefinnande och förebygga sjukdomar. Hälsorådgivning ska ingå i all hälso- och sjukvård.

Hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen.

För vem ordnas hälsorådgivning och hälsoundersökningar?

Hälsorådgivning och hälsoundersökningar ska ordnas för

 • barn, unga och familjer  
 • unga och personer i arbetsför ålder som faller utanför studerande- eller företagshälsovården
 • rådgivningstjänster för ålderspensionstagare
 • hälsoundersökningar och hälsorådgivning som behövs för andra invånare
 • preventivmedelsrådgivning och andra tjänster som främjar sexuell och reproduktiv hälsa för kommuninvånarna

Hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna ska bilda en funktionell helhet tillsammans med välfärdsområdets och kommunens övriga tjänster. Viktiga samarbetsparter är organisationer inom hälsoområdet och andra aktörer som ger hälsorådgivning.

THL:s uppgifter som gäller hälsoundersökningarna och hälsorådgivningen

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

 • sköter utvecklandet och uppföljningen av hälsokontrollerna och hälsorådgivningen samt styrningen av kommunerna
 • publicerar information om levnadsvanor och anvisningar (bl.a. näring, berusningsmedel och beroende, psykisk hälsa, folksjukdomar, resehälsa)
 • samlar uppföljningsinformation om hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna

TEAviisari är en webbtjänst som beskriver kommunens verksamhet för att främja kommuninvånarnas hälsa.

Med hjälp av registret AvoHILMO får man på riksnivå enhetlig information om innehållet i verksamheten i fråga om tillgången till och innehållet i primärvårdens öppenvårdstjänster och om dem som anlitar tjänsterna.

Mer information

Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163065   E-postadress: