Hälsorådgivning och hälsoundersökningar

 

HälsorådgivningSocial- och hälsovårdsministeriet har det allmänna
styr- och tillsynsansvaret för hälsorådgivningen och hälsoundersökningar.

Med hälsorådgivning avses verksamhet som utövas av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Inom ramen för denna stöds kommuninvånarnas välbefinnande målmedvetet genom hälsoinriktad växelverkan och kommunikation på individ-, grupp- och befolkningsnivå.

Med hälsoundersökningar avses undersökning av hälsotillstånd och funktionsförmåga genom kliniska undersökningar eller andra ändamålsenliga och tillförlitliga metoder. Som sådana betraktas också utredning av hälsotillstånd i anslutning till hälsofrämjande.

Syftet med hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna

Hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna är avsedda för att

 • följa upp och främja kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande
 • stöda såväl arbets- och funktionsförmågan som förebyggandet av sjukdomar liksom för att främja den psykiska hälsan och livshanteringen
 • stöda val som främjar hälsan och förebygger sjukdomar
 • tillhandahålla kost- och motionsrådgivning liksom stöd för rökavvänjning och minskad alkoholkonsumtion i syfte att förebygga de vanliga folksjukdomarna.

Kommunen ordnar hälsorådgivning och hälsoundersökningarna

Kommunen ska för sina invånare ordna nödvändiga hälsoundersökningar och hälsorådgivning för att såväl främja deras hälsa och välbefinnande som förebygga sjukdomar. Hälsorådgivningen ska integreras i alla hälso- och sjukvårdstjänster.

Hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna baserar sig på hälso- och sjukvårdslagen.

Vem omfattas av hälsorådgivning och hälsoundersökningarna?

Hälsorådgivning och hälsoundersökningar ska ordnas för

 • barn, unga och familjer
 • sådana unga personer och personer i arbetsför ålder som inte omfattas av studerande- eller företagshälsovården
 • liksom rådgivningstjänster för ålderspensionstagare
 • nödvändiga hälsoundersökningar och hälsorådgivning för övriga kommuninvånare
 • preventivmedelsrådgivning och övriga tjänster som främjar den sexuella och reproduktiva hälsan för alla kommuninvånare.

Hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna ska bilda en funktionell helhet tillsammans med kommunens övriga service. Viktiga samarbetspartner är de organisationer och övriga aktörer inom hälsovårdssektorn som tillhandahåller hälsorådgivning.

Institutet för hälsa och välfärds roll

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

 • svarar för utvecklingen och uppföljningen av hälsoundersökningarna och hälsorådgivningen liksom för styrningen av kommunerna
 • tillhandahåller information om levnadsvanor och ger anvisningar (bl.a. kost, rusmedel och beroende, psykisk hälsa, folksjukdomar, resenärers hälsa)
 • sammanställer uppföljande information om hälsorådgivningen och hälsoundersökningar.

TEAviisari är en webbtjänst för analys av kommunernas verksamhet inom främjandet av kommuninvånarnas hälsa.

AvoHILMO-registret bidrar med riksomfattande enhetlig information om tillgången till, innehållet i och användarna av öppenvårdstjänsterna inom primärhälsovården.

Mer information