Statsunderstöd

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd för flera projekt för utveckling av social- och hälsovården enligt regeringsprogrammet och för annat inom ramen för statsbudgeten.

På allt understöd som ministeriet beviljar tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). På vissa av de utlysta understöden tillämpas dessutom statsrådets förordning om statsunderstöd för utveck-lingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023. Förordningen innehåller närmare villkor för vissa understöd som ministeriet beviljar för utvecklings-, försöks- och införandeprojekt inom social- och hälsovården.

Våren 2020 kommer statsunderstöd att delas ut bland annat för utveckling av barnskyddet, genomförande av strategin för psykisk hälsa, arbetsförmågeprogrammet, försök med personlig budget för personer med funktionsnedsättning, dokumenteringsutbildning inom socialvården och utveckling av social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten.

Nu kan statsunderstöd sökas för utveckling av barnskyddet, försök med personlig budgetering för personer med funktionsnedsättning och dokumenteringsutbildning för yrkesverksamma inom socialvården.

Information om ansökningar om statsunderstöd i anknytning till de framtida social- och hälsocentralerna och strukturreformen inom social- och hälsovården finna på webbplatsen soteuudistus.fi/sv.

Ansökningstiden för statsunderstöd för programmet Framtidens social- och hälsocentral och för att stödja strukturreformen har förlängts med en månad på grund av coronaläget. Ansökningarna ska lämnas in senast den 30 april.

Mer information

Kati Hokkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA 0295163727