Social- och hälsovårdsministeriets statsunderstöd

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd för flera projekt för utveckling av social- och hälsovården enligt regeringsprogrammet och för annat inom ramen för statsbudgeten.

På allt understöd som ministeriet beviljar tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Information om ansökningar om statsunderstöd i anknytning till de framtida social- och hälsocentralerna och strukturreformen inom social- och hälsovården finna på webbplatsen soteuudistus.fi/sv.

Mer information

Leea Rautanen-Muhli, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA 0295163667