Social- och hälsovårdsministeriets statsunderstöd

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd för flera projekt för utveckling av social- och hälsovården enligt regeringsprogrammet och för annat inom ramen för statsbudgeten.

På allt understöd som ministeriet beviljar tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Information om ansökningar om statsunderstöd i anknytning till de framtida social- och hälsocentralerna och strukturreformen inom social- och hälsovården finna på webbplatsen soteuudistus.fi/sv.

Utvecklingen av statsunderstödsverksamheten

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i finansministeriets utvecklingsprojekt för att stegvist införa en gemensam verksamhetsmodell för statsunderstödsverksamheten inom statsförvaltningen och för att under de närmaste åren ta i bruk gemensamma digitala tjänster som stöder verksamhetsmodellen. Under de närmaste åren ska de gemensamma digitala tjänsterna delvis eller helt ersätta de nuvarande tjänsterna. Det betyder att ansökningarna om social- och hälsovårdsministeriets understöd ska lämnas in via statsbidragsmyndigheternas gemensamma webbtjänst Sokunderstod.fi. I tjänsten Sokunderstod.fi kan vem som helst i fortsättningen kontrollera hur mycket understöd som beviljats och vilka ändamål understöden beviljats för.

Tjänsterna ska tas i bruk stegvis och skilt för varje understöd. Vi kommer att informera om varje ny digital tjänst som tas i bruk. De gällande anvisningarna om ansökan om statsunderstöd finns på vår webbplats.  

Syftet med utvecklandet av statsunderstödsverksamheten och den nya verksamhetsmodellen är att förbättra statsunderstödens effekt, öka transparensen och öppenheten i verksamheten, förtydliga och förenkla förfarandena för ansökan och beviljande av statsunderstöd och att förenhetliga statsunderstödsverksamhetens praxis.  Utvecklingen och upprätthållandet av de nya digitala tjänsterna sköts av Statskontoret, som i fortsättningen också ska ansvara för det tekniska stödet för de digitala statsunderstödstjänsterna. 

Mer information om utvecklingen av statsunderstödsverksamheten
Kati Hokkanen, projektchef för SHM:s ibruktagningsprojekt ([email protected]

Mer information