Sidan kommer att uppdateras

EU och internationell narkotikapolitik

Det bedrivs ett stort samarbete inom EU och internationellt för att minska efterfrågan och tillgången på narkotika samt för att förebygga riskerna och skadorna i anslutning till narkotika.

EU:s narkotikapolitik understryker vetenskaplig evidens

Europeiska unionens råd har godkänt en narkotikastrategi för åren 2013–2020, som genomförs i enlighet med åtgärdsprogrammet för åren 2013–2016. EU:s narkotikastrategi betonar ett balanserat förhållningssätt samt en användning av åtgärder som grundar sig på vetenskaplig evidens.

Horisontella narkotikaarbetsgruppen är det huvudsakliga beslutsfattande forumet

Den horisontella narkotikaarbetsgruppen (HDG) är det huvudsakliga beslutsfattande forumet för att föra vidare kommissionens och medlemsländernas gemensamma initiativ. HDG samordnar EU:s narkotikapolitiska åtgärder, EU:s samarbete med internationella organisationer och samarbetet med tredjeländer.

EU har ett eget system för bevakning av nya psykoaktiva droger dvs. så kallade designerdroger.

EU:s centrum för kontroll av narkotika samlar information

Till stöd för beslutsfattandet samlar Europeiska Unionens centrum för kontroll av narkotika (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) in från EU:s medlemsländer jämförbar och tillförlitlig information om användning av och skador orsakade av narkotika, samt metoder för att förebygga användning av och skador orsakade av narkotika. EMCDDA publicerar årligen en rapport över EU:s narkotikasituation.

EMCDDA har en nationell kontaktpunkt i varje medlemsland samt i Norge, Turkiet och Kroatien. Tillsammans utgör dessa nätverket Reitox. Finlands kontaktpunkt finns vid Institutet för hälsa och välfärd.

EMCDDA samlar också in information om nya designerdroger. För kontroll av nya ämnen samlas information in med hjälp av systemet för tidig varning (Early Warning System, EWS).

FN:s narkotikakontroll grundar sig på konventioner

Den internationella narkotikakontrollen baserar sig på tre FN:s konventioner:

  • allmänna narkotikakonventionen 1961
  • konventionen om psykotropa ämnen 1971
  • konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen 1988.

FN:s narkotikakommission CND (Commission on Narcotic Drugs) lyder under FN:s Ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). CND analyserar narkotikasituationen i världen och ger förslag för förstärkning av det internationella narkotikakontrollsystemet. CND samlas årligen i Wien i mars. Verksamheten bygger på resolutioner och beslut som fattas med konsensus.

Kommissionen bistås av FN:s organ mot brott och narkotika (UN Office for Drugs and Crime, UNODC) som är placerad i Wien.

Enligt rekommendation från Världshälsoorganisationen (WHO) sätter CND narkotika och psykotropa ämnen under nationell kontroll. Enligt rekommendation från internationella nämnden för kontroll av narkotika (INCB) sätts narkotikaprekursorer under kontroll.

Pompidou-gruppen behandlar narkotikafrågor i Europarådet

I Europarådet behandlas narkotikafrågor i Pompidou-gruppen.

Pompidou-gruppen har permanenta arbetsgrupper och nätverk. Dessutom ordnar Pompidou-gruppen ämnesspecifika temamöten och upprätthåller forskningsprojekt.

Ämnena inkluderar bland annat

  • flygplatskontroll
  • narkotikaprekursorer
  • preventivt arbete
  • behandling
  • fängelser samt rusmedel på arbetsplatsen.