Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklandet och beredningen av lagstiftningen som gäller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Försäkringssystemet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I lagen har det bland annat fastställts vilka skadefall såsom olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som ersätts samt föreskrivs om de förmåner som betalas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, genomförandet av systemet samt prissättningsprinciper för försäkringar.

Försäkring

Arbetsgivare ska försäkra sina arbetstagare mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Försäkringsskyldighet uppstår när arbetsgivaren betalar eller har avtalat om att betala över 1 300 euro (indexnivån för år 2019) i arbetsinkomster för arbete som denne låtit utföra under kalenderåret.

Staten är inte försäkringsskyldig. Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för personer som är anställda hos staten behandlas av Statskontoret. Statskontoret betalar ersättningarna av statens medel. Ersättningarna är i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Övriga offentliga samfund, såsom kommuner, samkommuner och församlingar är försäkringsskyldiga på samma sätt som privata arbetsgivare.

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) övervakar att försäkringsskyldigheten iakttas. Det föreskrivs om påföljderna av försummelse i lag.

En arbetstagare har alltid rätt till ersättning till följd av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom, även om hans eller hennes arbetstagare inte är försäkringsskyldig eller att arbetsgivaren inte har tecknat en försäkring enligt lagen. Då behandlas ersättningsfrågan och ersättningarna betalas av Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK).

Om en företagare har en obligatorisk eller frivillig FöPL-försäkring, kan han eller hon försäkra sig själv mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar genom en frivillig försäkring för arbetstiden för företagare enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringen täcker då samma företagararbete som FöPL-försäkringen.

När ersättning för inkomstbortfall eller familjepension betalas enligt företagarens frivilliga försäkring för arbetstiden används som betalningsgrund den FöPL-arbetsinkomst som gällde på olycksfallsdagen.

Ersättning

Ersättningar som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar:

 • Dagpenning ersätter inkomstbortfall under det första året för den som är arbetsoförmögen från den dag då skadan skedde.
 • Olycksfallspension betalas till den som skadats, om arbetsoförmågan fortsätter ett år efter skadefallet.
 • Dagpenning och olycksfallspension kan även betalas som partiell ersättning när arbetsoförmågan och minskningen av inkomsterna är partiell.
 • Vid dödsfall betalas familjepension till barnen och änkan och begravningshjälp till dödsboet.
 • Menersättning betalas till en skadad som har fått bestående allmänt men av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom.
 • Dessutom betalas bl.a. vårdbidrag, klädtillägg samt ersättning för ökade hemvårdskostnader.
 • Den skadade får ersättning för kostnader för rehabilitering när arbets- eller funktionsförmågan är nedsatt eller inkomstmöjligheterna har försämrats på grund av skadan eller om det är sannolikt att de senare kan försämras väsentligt på grund av skadan. Som åtgärder inom rehabiliteringen ersätts bland annat yrkesinriktad rehabilitering, merkostnader för serviceboende, hjälpmedel och ändringsarbeten i bostaden.

Ersättningsförfarande

Arbetstagaren ska anmäla en skada till arbetsgivaren som gör anmälan till försäkringsanstalten. Genom denna anmälan från arbetsgivaren väcks ersättningsärendet.

Försäkringsanstalten har skyldighet att på eget initiativ betala de ersättningar till den skadade i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som den skadade har rätt till enligt lagen och med stöd av erhållna utredningar.

I lagen finns särskilda bestämmelser om att den skadade ska ansöka om vissa ersättningar inom ett år från det att kostnaderna uppkom. Dessa är:

 • läkemedel och förbandsmaterial
 • rese- och inkvarteringskostnader
 • extra kostnader för hemvård
 • föremål som gått sönder i samband med skadefallet
 • ersättning för lön under undersökningstid
 • ersättning för lön under den tid fysikalisk behandling pågår.

Sökande av ändring

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte anmärkningar, klagomål eller besvär.

Den som är missnöjd med en försäkringsanstalts beslut får söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besvär över beslutet av besvärsnämnden för olycksfallsärenden kan i sin tur anföras hos försäkringsdomstolen. Över försäkringsdomstolens beslut får i vissa fall besvär anföras hos högsta domstolen. En anvisning om ändringssökande bifogas alltid ett beslut.

Systemet för lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfall och yrkessjukdomar

Lantbruksföretagare och stipendiater är försäkrade genom en försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Den är en del av den obligatoriska pensionsförsäkringen för lantbruksföretagare (LFöPL). Försäkringen gäller automatiskt vid sidan om den obligatoriska LFöPL-försäkringen. Den behöver inte betalas separat.

De lantbruksföretagare som inte är obligatoriskt försäkrade men ändå regelbundet utför lantbruksföretagararbete kan teckna en frivillig OFLA-försäkring.

De lagstadgade försäkringarna för lantbruksföretagare och stipendiater handhas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Mer information

Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163185