Social- och hälsovårdsministeriets roll i styrningen av välfärdsområdena

Enligt 21 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård hör den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av samt tillsynen över social- och hälsovården till social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet ansvarar för den social- och hälsovårdspolitik som gäller hela landet och ska därmed också bereda de lagförslag som gäller social- och hälsovårdstjänsterna och föredra dem för statsrådet och för all den innehållsstyrning som gäller social- och hälsovårdstjänsterna.  

Styrningen av social- och hälsovården baserar sig på en nära och kontinuerlig dialog mellan social- och hälsovårdsministeriet och välfärdsområdet. 
Styrningen av social- och hälsovården innefattar styrning på flera nivåer: 

  • De nationella målen för social- och hälsovården fastställs av statsrådet. 
  • Delegationen för social- och hälsovård stöder social- och hälsovårdsministeriet vid den interaktiva styrningen av välfärdsområdena. Delegationen sammanträder 4-5 gånger per år tillsammans med tjänstemannaledningen vid social- och hälsovårdsministeriet och välfärdsområdesdirektörerna.  Delegationen fungerar som en kanal där välfärdsområdena kan lämna in förslag till social- och hälsovårdsministeriet. Via delegationens underlydande sektioner kommunicerar social- och hälsovårdsministeriet och välfärdsområdenas experter kontinuerligt. 
  • Förhandlingarna mellan social- och hälsovårdsministeriet och välfärdsområdena förs årligen för att välfärdsområdena ska få informera om läget inom social- och hälsovården och för att tillsammans hitta lösningar på olika problem.  Under förhandlingarna får man stöd av de expertbedömningar som görs vid Institutet för hälsa och välfärd (THL), tillsynens rapporter om social- och hälsovården (Valvira och regionförvaltningsverken), välfärdsområdenas utredningar och social- och hälsovårdsministeriets observationer. 
  • Välfärdsområdena inom samma samarbetsområde ska upprätta ett inbördes avtal för samarbetsområden. Efterlevnaden av avtalet följs upp och utvärderas årligen i samband med samarbetsområdets förhandlingar. Social- och hälsovårdsministeriet genomför varje år en utredning om läget inom social- och hälsovården i välfärdsområdena. 
  • Välfärdsområdenas investeringsplaner för social- och hälsovården ska årligen godkännas av social- och hälsovårdsministeriet.  
  • Utöver den formella styrningen förs det en ständig dialog mellan statsrådet och välfärdsområdena. Social- och hälsovårdsministeriets tjänstemannaledning diskuterar social- och hälsovårdsfrågor som är aktuella i välfärdsområdet åtminstone en gång i månaden vid mötena med nätverket för välfärdsområdesdirektörerna, med några månaders mellanrum vid mötena med nätverket för välfärdsområdenas styrelseordförande och 2-4 gånger per år vid mötena med nätverket för välfärdsområdenas fullmäktigeordförande. Kontinuerliga diskussioner med låg tröskel förs också i olika expertnätverk där social- och hälsovårdsministeriet, THL och välfärdsområdena deltar. 
  • Med hjälp av den lägesbild som välfärdsområdena uppdaterar med 3 månaders mellanrum följer social- och hälsovårdsministeriet och välfärdsområdena med hur läget i välfärdsområdena utvecklas.

Välfärdsområdenas finansiering och ekonomi

På finansministeriets webbplats finns mera information om välfärdsområdenas finansiering och ekonomi.

Social- och hälsovårdsministeriet har i samarbete med inrikesministeriet och finansministeriet utarbetat en handbok som hjälper välfärdsområdena i arbetet med investeringsplanen. Handboken uppdateras på basis av den respons som ges om den.

De nationella målen

Arbetet med att uppdatera de riksomfattande målen pågår och de nya målen publiceras i början av 2024.

Förhandlingarna med välfärdsområdena

Social- och hälsovårdsministeriet för förhandlingar med välfärdsområdena årligen. Finansministeriet deltar i förhandlingarna. 

Under diskussionen mellan ministeriet och välfärdsområdet behandlar man läget inom social- och hälsovården i området och försöker hitta lösningar på problem tillsammans.  Som stöd för förhandlingarna används expertbedömningar från Institutet för hälsa och välfärd och de observationer som gjorts av välfärdsområdet och ministeriet. 

 

Förhandlingarna  och protokoll med välfärsområdena 2023

Förhandlingarna hösten 2023 pågår som bäst.

Delegationen för social- och hälsovård

Syftet med delegationen för social- och hälsovård är att stödja social- och hälsovårdsministeriet vid den interaktiva styrningen av välfärdsområdena. Delegationen är den kanal via vilken välfärdsområdena kan lämna in förslag till social- och hälsovårdsministeriet.  

Delegationens medlemmar kommer från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet, välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.  
Utöver delegationen för social- och hälsovård och sektionerna under den finns det också många frivilliga nätverk. 

Mer information

Andreas Blanco Sequeiros, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA Telefon:0295163347   E-postadress: