Styrning av välfärdsområdena
 

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av verksamheten inom social- och hälsovården. Inrikesministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av räddningsväsendet. Finansministeriet sköter uppföljningen av verksamheten och ekonomin i välfärdsområdena.

Den nationella styrningen av social- och hälsovården och räddningsväsendet omfattar styrning på flera olika nivåer. 

  • På den statliga nivån skapas de nationella strategiska målen för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet och de strategiska riktlinjerna för välfärdsområdenas ekonomi. Verkställandet av målen främjas genom delegationerna inom social- och hälsovården, räddningsväsendet och ekonomin och förvaltningen i välfärdsområdena. 
  • På samarbetsområdenas nivå för man årliga förhandlingar och gör vid behov ändringar i avtalen.  
  • Även på välfärdsområdenas nivå för man årliga förhandlingar och gör ändringar i investeringsplanerna om det behövs.  
  • Vid sidan av den formella styrningen för Statsrådet också en kontinuerlig dialog med välfärdsområdena.  

Statens styrning fokuserar i huvudsak på styrningen av välfärdsområdenas organiseringsuppgifter på en strategisk nivå. Genom styrningen ingriper man inte i detaljer eller på ett förpliktande sätt i välfärdsområdenas uppgifter och tjänsteproduktion.

Målet för styrningen är att den i allt högre grad ska grunda sig på ett förtroende och en kontinuerlig dialog mellan ministeriet och tjänsteanordnarna. Med tanke på detta är det viktigt att man har ett gemensamt kunskapsunderlag och en gemensam bild av social- och hälsovården.

För närvarande bereds en handbok om styrningen som ska innehålla omfattande information om den nationella styrningen.

Välfärdsområdenas finansiering och ekonomi

På finansministeriets webbplats finns mera information om välfärdsområdenas finansiering och ekonomi.

Social- och hälsovårdsministeriet har i samarbete med inrikesministeriet och finansministeriet utarbetat en handbok som hjälper välfärdsområdena i arbetet med investeringsplanen. Handboken uppdateras på basis av den respons som ges om den.

De nationella målen

Arbetet med att uppdatera de riksomfattande målen pågår och de nya målen publiceras i början av 2024.

Förhandlingarna med välfärdsområdena

Social- och hälsovårdsministeriet för förhandlingar med välfärdsområdena årligen. Finansministeriet deltar i förhandlingarna. 

Under diskussionen mellan ministeriet och välfärdsområdet behandlar man läget inom social- och hälsovården i området och försöker hitta lösningar på problem tillsammans.  Som stöd för förhandlingarna används expertbedömningar från Institutet för hälsa och välfärd och de observationer som gjorts av välfärdsområdet och ministeriet. 

Förhandlingarna  och protokoll med välfärsområdena 2023

Förhandlingarna hösten 2023 pågår som bäst.

Delegationen för social- och hälsovård

Syftet med delegationen för social- och hälsovård är att stödja social- och hälsovårdsministeriet vid den interaktiva styrningen av välfärdsområdena. Delegationen är den kanal via vilken välfärdsområdena kan lämna in förslag till social- och hälsovårdsministeriet.  

Delegationens medlemmar kommer från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet, välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.  
Utöver delegationen för social- och hälsovård och sektionerna under den finns det också många frivilliga nätverk.  

Mer information

Andreas Blanco Sequeiros, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA 0295163347