Europarådet

Social- och hälsovårdsministeriets samarbetsområden vid Europarådet (Council of Europe) är bland annat:

 • hälsopolitik
 • frågor som gäller den sociala tryggheten
 • migrationsfrågor och romska frågor
 • rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • narkotikapolitik
 • bioetik
 • frågor som gäller kvaliteten på läkemedel
 • jämlikhetsfrågor
 • verksamheten vid Europarådets rättskipnings- och undersökningsorgan som gäller ministeriets förvaltningsområde.

Europarådet har utfärdat mer än 170 bindande konventioner samt hundratals rekommendationer. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i beredningen av de internationella konventionerna inom sitt förvaltningsområde och ansvarar för att konventionerna verkställs.

De viktigaste konventionerna inom social- och hälsovårdsområdet är Europeiska människorättskonventionen, Europeiska sociala stadgan och Europeiska konventionen om bioetik.

En mellanstatlig organisation

Europarådet som bildades år 1949 är en internationell organisation, som inte ska blandas ihop med Europeiska unionen. I praktiken är alla europeiska länder medlemmar av Europarådet (47 stater). Finland är en fullvärdig medlem sedan 1989.

Europarådet har till uppgift att

 • främja sammanhållningen mellan medlemsländerna
 • värna om de mänskliga rättigheterna och demokratisk mångfald
 • förbättra levnadsförhållanden
 • främja de mänskliga värderingarna
 • utarbeta rättsligt bindande multilaterala konventioner och
 • utarbeta rekommendationer som styr medlemsstaternas politik och tillämpning av lagar.

Introduktionsvideo:

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna övervakar att den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna tolkas rätt i medlemsstaterna. Individer, grupper och frivilligorganisationer har rätt att anföra klagomål till Europarådet. Verkställigheten av domarna övervakas av Europarådets ministerkommitté.  

Mer uppgifter om Europarådets rättskipnings- och undersökningsorgan finns på utrikesministeriets webbplats.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Europeiska kommittén för sociala rättigheter är ett undersökningsorgan som är underställt Europarådet. Kommittén undersöker om stater som är parter till den reviderade Europeiska sociala stadgan har efterföljt de bestämmelser i stadgan vilka de har förbundit sig att tillämpa.

En förteckning över de artiklar som är bindande för Finland finns i republikens presidents förordning nr 639/2002.

Finland har beviljat alla frivilligorganisationer som verkar inom ministeriets rättskipningsområde rätt att anföra organisationsklagomål till kommittén

Europafarmakopén

Europafarmakopén är Europarådets publikation som innehåller bindande kvalitetskrav på läkemedelssubstanser, hjälpsubstanser och läkemedelspreparat. Syftet med enhetliga kvalitetskrav är att garanterna läkemedelssäkerhet och skapa förutsättningar för fri handel av läkemedel. Farmakopé behövs av läkemedelsindustrin, läkemedelspartihandeln, apoteken och myndigheter som utför läkemedelsövervakning.

Europeiska farmakopékommissionen arbetar i samband med Europarådet i Strasbourg. Finland är medlem av kommissionen sedan 1982.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, är den nationella farmakopémyndigheten i Finland.