Europarådet

Social- och hälsovårdsministeriets samarbetsområden i Europarådet (EN, Council of Europe):

  • romska ärenden
  • rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • barnets rättigheter
  • narkotikapolitik
  • bioetik
  • läkemedelskvalitet
  • jämställdhetsfrågor
  • transplantation av organ och vävnader och blodgivning 

Europarådets rättskipnings- och undersökningsorgan inom ministeriets förvaltningsområde

I Europarådet har upprättats över 200 bindande konventioner och hundratals rekommendationer.  För de flesta konventioner har man också upprättat tillsynsmekanismer. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i beredningen av de internationella konventioner som hör till dess förvaltningsområde och ansvarar för verkställandet av dem. Social- och hälsovårdsministeriet rapporterar via utrikesministeriet regelbundet till Europarådet om genomförandet av konventionerna.  

De viktigaste konventionerna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som är bindande för medlemsländerna är Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen), Den reviderade europeiska sociala stadgan, Konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Instanbulkonventionen), Konventionen om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och Konventionen om de mänskliga rättigheterna och biomedicinen. 

Det finns också föreskrifter som gäller social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, till exempel Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter, Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, Konventionen om bekämpande av människohandel och Konventionen om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (Lanzarotekonventionen). 

Mellanstatlig organisation

Europarådet grundades år 1949. Europarådet är en från Europeiska unionen separat internationell organisation med medlemmar från nästan alla länder i Europa (46 länder). Finland har varit fullvärdig medlem sedan 1989.

Europarådets uppgift är att
främja medlemsländernas sammanhållning
värna mänskliga rättigheter och pluralistisk demokrati 
förbättra levnadsförhållandena
främja humana värderingar
ingå rättsligt bindande, multilaterala avtal
upprätta rekommendationer som styr medlemsländernas politik och lagtillämpning

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen)

Europadomstolen övervakar att Europakonventionen tolkas på rätt sätt i medlemsstaterna. Privatpersoner, grupper och civilsamhällesorganisationer har rätt att anföra klagomål till Europadomstolen. Europarådets ministerkommitté övervakar genomförandet av domar. 

Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Europeiska kommittén för sociala rättigheter är ett undersökningsorgan som lyder under Europarådet. Kommittén undersöker hur parterna i europeiska sociala stadgan iakttar de bestämmelser i stadgan som staterna har förbundit sig till. 

De artiklar som är bindande för Finland förtecknas i Republikens presidents förordning 639/2002. 

Finland har beviljat alla de civilsamhällesorganisationer som omfattas av Finlands jurisdiktion rätt att anföra klagomål till kommittén i sådana ärenden som gäller deras verksamhetsområde. 

Europeiska farmakopén

Europeiska farmakopén är Europarådets publikation som innehåller bindande krav på läkemedelssubstanser, biämnen och läkemedelspreparat. Syftet med de enhetliga kvalitetskraven är att garantera läkemedelssäkerheten och skapa förutsättningar för fri handel med läkemedel. Farmakopén behövs inom läkemedelsindustrin och i läkemedelspartiaffärerna, apoteken och de myndigheter som utövar tillsyn över läkemedel. 

Europeiska farmakopékommissionen finns i Strasbourg i anslutning till Europarådet. Finland 
har varit medlem i kommissionen sedan år 1982. 

Finlands nationella farmakopémyndighet är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.  

Mer information

Jenna Uusitalo, jurist 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY   E-postadress: