Service på institution inom socialvården

Laitoshoito - kuvituskuvaSocialvårdstjänsterna för en person som behöver vård, omsorg eller rehabilitering kan ordnas av välfärdsområdet som service på institution när det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna personens tjänster i personens hem.

Service på en institution kan ordnas kortvarigt eller långvarigt, dagtid, nattetid eller dygnet runt. Långvarig vård och omsorg får tillhandahållas på institution bara om det med hänsyn till personens hälsa eller säkerhet är motiverat, eller om det finns en annan i lag särskilt föreskriven grund för det. 

Bestämmelser om service på en institution finns i 

Service på en institution ordnas i huvudsak för äldre och personer med funktionsnedsättning, personer som behöver vård utom hemmet och omhändertagna barn. Även den sociala rehabilitering som är avsedd för personer med missbruksproblem kan ordnas på en institution. 
Bestämmelserna om den slutna vården inom hälso- och sjukvården finns i hälso- och sjukvårdslagen.

Institutionsvård för äldre och personer med funktionsnedsättning

Genom kortvarig institutionsvård stöder man äldre och personer med funktionsnedsättning att klara sig hemma och de närstående som sköter dem att orka. Samtidigt förebygger man behovet av långvarig institutionsvård. Vård på institution kan ordnas i regelbundna perioder som varvas med hemmaboende eller sporadiskt.

Långvarig institutionsvård erbjuds om den dygnetruntvård som en person behöver inte kan ordnas hemma eller i servicebostaden. Långvarig institutionsvård innefattar vid sidan av vård också kost, läkemedel, hygien, klädsel och tjänster som främjar socialt välbefinnande.  
Om principerna för institutionsvården för äldre föreskrivs i den s.k. äldreomsorgslagen.  Institutionsvård för personer med funktionsnedsättning ordnas med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

För kortvarig institutionsvård tas vanlig vårddagsavgift ut. För långvarig institutionsvård tas avgift ut enligt kundens betalningsförmåga.

Institutionsvård inom barnskyddet

Institutionsvård inom barnskyddet ordnas på mottagningshem, barnhem, ungdomshem, skolhem eller andra barnskyddsanstalter. Huvudman för en barnskyddsanstalt kan vara staten, ett välfärdsområde eller en privat sammanslutning.

Institutionsvård och tjänster för personer med missbruksproblem

För personer med missbruksproblem ordnas i form av institutionsvård främst kortvarig avgiftningsvård och rehabilitering samt långvarigare vård som stöd för rehabilitering med stöd av hälso- och sjukvårdslagen. 

Med stöd av socialvårdslagen kan i form av institutionsvård ordnas social rehabilitering antingen efter en period på institution eller i samband med institutionsvården.

Utveckling av institutionsvården och service på en institution

Målet är att genom olika tjänster ge alla en möjlighet att bo hemma. Service på en institution ska användas bara när det inte finns något annat alternativ. 

Institutet för hälsa och välfärd stöder kommunerna när de utvecklar sin servicestruktur så att den stöder äldres möjligheter att bo hemma.

Tillsynen över institutionsvården och de tjänster som ges på en institution

Tjänsteproducenterna ansvarar själva för att deras verksamhet är ändamålsenlig och deras tjänster av hög kvalitet samt för klient- och patientsäkerheten. För detta gör de upp en plan för egenkontroll.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionsförvaltningsverken övervaka verksamheten inom social- och hälsovården. För tillsynen använder de tillsynsprogram med enhetliga förfaranden för tillsynen och lösningarna.

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163549   E-postadress: