Institutionsvård

Laitoshoito - kuvituskuvaKommunen kan ordna socialservice för en person som är i behov av vård, omvårdnad eller rehabilitering i form av institutionsvård när det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna servicen för personen i hans eller hennes eget hem. Institutionsvård ordnas också som hälsovårdsservice.

Om institutionsvård föreskrivs i lagen:

Institutionsvård ordnas i huvudsak för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, barn som är i behov av vård utom hemmet eller som omhändertagits samt personer med missbruksproblem.

Institutionsvård för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kortvarig institutionsvård är avsedd att stödja vården i hemmet för dem som behöver långvarig vård och omsorg samt att avlasta den närstående som sköter patienten hemma. Samtidigt förebygger man behovet av långvarig institutionsvård. De kortvariga vårdperioderna kan vara regelbundna, då de varvas med hemmaboende, eller det kan vara fråga om enstaka perioder i institutionsvård.

Långvarig institutionsvård erbjuds personer som behöver kontinuerlig vård och som inte kan få vård dygnet runt hemma eller i en servicebostad. Långvarig institutionsvård innefattar vid sidan av vård också kost, läkemedel, hygien, klädsel samt tjänster som främjar socialt välbefinnande. Även organisationer och privata företag tillhandahåller service på en institution.

Om principerna för institutionsvården för äldre föreskrivs i den s.k. äldreomsorgslagen. Institutionsvård för personer med funktionsnedsättning ordnas med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

För kortvarig institutionsvård tas vanlig vårddagsavgift ut. För långvarig institutionsvård tas avgift ut enligt vårdtagarens betalningsförmåga.

Institutionsvård inom barnskyddet

Institutionsvård inom barnskyddet ordnas på mottagningshem, barnhem, ungdomshem, skolhem eller andra barnskyddsinrättningar. Barnskyddsinrättningar upprätthålls av staten, kommuner och privata sammanslutningar.

Institutionsvård för personer med missbruksproblem

För personer med missbruksproblem ordnas i form av institutionsvård främst kortvarig avgiftningsvård och rehabilitering samt långvarigare vård som stöd för rehabilitering på olika vårdhem.

Utveckling av institutionsvården

Målet är att alla ska kunna bo hemma med stöd av andra tjänster. Man anlitar institutionsvård endast när det inte finns andra alternativ.

Institutet för hälsa och välfärd stöder kommuner när dessa utvecklar sin servicestruktur så att den stöder äldre personer att bo hemma.

Tillsyn av institutionsvården

Serviceproducenter ansvarar själva för att deras verksamhet är ändamålsenlig och för kvaliteten på de producerade tjänsterna samt klient- och patientsäkerheten. Detta sker med hjälp av en plan för egenkontroll.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionsförvaltningsverken övervakar socialvårdsinstitutionernas verksamhet. De tar hjälp av tillsynsprogram, som förenhetligar tillsyns- och lösningspraxis.

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549  


Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163405