Boendeservice och ändringsarbeten i bostad

Asumispalvelut - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet svarar för beredning av lagstiftningen om boendeservice och den allmänna styrningen.

De boenderelaterade sociala tjänsterna är sociala tjänster i enlighet med socialvårdslagen. Kommunerna har ansvar för ordnandet av tjänsterna. Boendeservice ordnas även enligt handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (lag om utvecklingsstörda).

Boendeservicen riktar sig till personer som av olika orsaker har ett behov av stöd och service för att ordna sitt boende. Ett mål inom socialvården är att behovet av institutionsvård eller andra serviceformer inte får orsakas av bristfälliga boendeförhållanden.

Ändringsarbeten i bostad

Med stöd av socialvårdslagen kan kommunen enligt prövning stödja personers möjlighet att klara sig självständigt i den egna bostaden genom att bevilja ekonomiskt stöd för bostadsanpassning (bland annat ramper, stöd, badrumsanpassning osv.). Stödet kan beviljas äldre samt personer med funktionsnedsättning som kan bo kvar hemma om deras bostad anpassas. Reparationsunderstödet för bostäder söks hos kommunen. Personer med grav funktionsnedsättning får ersättning för kostnader för nödvändiga ändringsarbeten i bostaden enligt handikappservicelagen.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA) reparationsunderstöd för bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning söks hos ARA.

Stöd- och serviceboende

Stödboende eller serviceboende kan ordnas för personer som behöver mer stöd i sitt boende än vad som är möjligt i en vanlig bostad. Stöd- och serviceboende kan ordnas för äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med utvecklingsstörning, rehabiliteringsklienter inom mentalvården och klienter inom missbrukarvården.

Intensifierat serviceboende

Intensifierat serviceboende ordnas för personer som behöver mycket hjälp, vård och övervakning. Personerna har ett eget rum eller bostad och dessutom gemensamma utrymmen. Personalen är på plats dygnet runt.

Kommuner, organisationer och privata aktörer tillhandahåller serviceboende

Stöd- och serviceboende samt intensifierat serviceboende tillhandahålls av kommuner, organisationer och privata företagare. Serviceboende som ordnas av kommunen kan ansökas hos kommunala äldreomsorgen, handikappomsorgen, mentalvården eller missbrukarvården.

För service betalas enligt kommunens prislista eller prislistan för en annan tillhandahållare av boendeservice. Avgifterna för service- och stödservice som kommunen ordnar är i regel inkomstrelaterade. För boendet tas vanligtvis ut hyra separat enligt ett hyresavtal.

Serviceboende i enlighet med handikappservicelagen  

Serviceboende i enlighet med handikappservicelagen ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom har ett ständigt behov av assistans för att klara av de vardagliga sysslorna. Till serviceboendet hör sådana boendetjänster som är nödvändiga för personens självständighet. Serviceboende kan ordnas i ett servicehus, som gruppboende eller individuellt boende. Det är också möjligt att ordna serviceboende hemma. Tjänsterna är avgiftsfria.

Regeringen har godkänt principbeslutet om program för ordnande av boende och anslutande tjänster för personer med utvecklingsstörning år 2010–2015.

Rekommendationer om kvaliteten på och utvecklandet av den kommunala boendeservicen

Bland annat följande publikationer om kvaliteten på och utvecklandet av den kommunala boendeservicen har publicerats:

Institutet för hälsa och välfärd publicerar årligen information om institutionsvård och boendeservice med heldygnsomsorg och icke heldygnsomsorg inom socialvården, institutionernas verksamhet och deras klienter.

Tillsyn av boendeservicen

Kommunen har i uppgift att övervaka tjänster som den ordnat själv och tjänster som köpts utifrån samt serviceproducenternas verksamhet inom den privata socialvården i kommunen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar ordnandet av boendeservice på riksnivå. 

Mer information

Virva Juurikkala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163204  


Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163405