Boendeservice och ändringsarbeten i bostad

Asumispalvelut - kuvituskuva

Boendeservicen hör till de socialvårdstjänster som avses i socialvårdslagen och som ska ordnas av välfärdsområdet.

Boendeservice ordnas även enligt lagen om funktionshinderservice och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (specialomsorgslagen). Även barnskyddslagen innehåller bestämmelser om boende.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftningen om boendeservice och för den allmänna styrningen av boendeservicen.

Boendeservicen riktar sig till personer som av olika orsaker har ett behov av stöd och service för att ordna sitt boende. Ett av målen för boendeservicen är att bristfälliga boendeförhållanden inte får orsaka behov av institutionsvård eller andra tjänster.

Ändringsarbeten i bostad

Med stöd av socialvårdslagen kan välfärdsområdet enligt prövning stödja personers möjlighet att klara sig själv i den egna bostaden genom att bevilja ekonomiskt stöd för bostadsanpassning och ändringsarbeten i bostaden (bland annat ramper, stöd, badrumsanpassning osv.).

Stödet kan beviljas äldre samt personer med funktionsnedsättning som kan bo kvar hemma om deras bostad anpassas. Reparationsunderstödet för bostäder söks hos kommunen.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA) reparationsunderstöd för bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning söks hos ARA.

Stödboende

Stödboende kan ordnas för personer som behöver stöd för att klara sig själv i bostaden eller för att börja klara sig själv. Med stödboende avses självständigt boende som stöds genom social handledning. Stödboende kan vara till hjälp till exempel för unga, äldre, personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning och för rehabiliteringsklienter inom mentalvården eller missbrukarvården.

Gemenskapsboende

Med gemenskapsboende avses boende som ordnas av välfärdsområdet i en tillgänglig och trygg boendeenhet där klienten förfogar över en bostad som motsvarar hans eller hennes behov och där de boende erbjuds verksamhet som främjar socialt umgänge.

Gemenskapsboende ordnas för personer som behöver det på den grunden att deras funktionsförmåga är nedsatt och att deras behov av vård och omsorg har ökat till följd av hög ålder, sjukdom, skada eller någon annan motsvarande orsak.

Kommuner, organisationer och privata aktörer tillhandahåller serviceboende

Stöd- och serviceboende samt intensifierat serviceboende tillhandahålls av kommuner, organisationer och privata företagare. Serviceboende som ordnas av kommunen kan ansökas hos kommunala äldreomsorgen, handikappomsorgen, mentalvården eller missbrukarvården.

För service betalas enligt kommunens prislista eller prislistan för en annan tillhandahållare av boendeservice. Avgifterna för service- och stödservice som kommunen ordnar är i regel inkomstrelaterade. För boendet tas vanligtvis ut hyra separat enligt ett hyresavtal.

Serviceboende med heldygnsomsorg 

Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas för personer som behöver mycket hjälp, omsorg och bevakning. Vid enheter för serviceboende med heldygnsomsorg har de boende ett eget rum eller en egen bostad och dessutom finns det gemensamma utrymmen. Personalen är på plats dygnet runt. 

Boendetjänster tillhandahålls av välfärdsområdena, organisationer och privata aktörer

Stödboende, gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg tillhandahålls av välfärdsområdena, organisationer och privata företag. Den boendeservice som ordnas av välfärdsområdet kan man få genom att lämna in ansökan via välfärdsområdets socialvårdstjänster, till exempel via tjänsterna för äldre, funktionshinderservicen, mentalvårdstjänsterna eller missbrukartjänsterna. 

Avgifterna för tjänsterna följer välfärdsområdets prislista. För den långvariga boendeservice som ordnas av välfärdsområdet tas det ut inkomstbundna avgifter. För boendet tas vanligtvis ut hyra separat enligt ett hyresavtal.

Serviceboende enligt lagen om funktionshinderservice

Serviceboende enligt lagen om funktionshinderservice ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom har ett ständigt behov av assistans för att klara av de vardagliga sysslorna.

Till serviceboendet hör sådana boendetjänster som är nödvändiga för personens självständighet. Serviceboendet kan ordnas i ett servicehus som gruppboende eller individuellt boende. Det är också möjligt att ordna serviceboendet hemma.  Tjänsterna är avgiftsfria.

Tillsyn över boendeservicen

Välfärdsområdet har till uppgift att utöva tillsyn över de tjänster som det ordnar självt och de tjänster som det köper samt över de privata tjänsteproducenternas verksamhet inom socialvården. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken övervakar boendeservicen i hela landet.

Mer information

Virva Juurikkala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163204   E-postadress: