Kompetenscenter inom det sociala området

Kompetenscentrerna inom det sociala området bildas av kommuner i varje verksamhetsområde tillsammans med forskningsinstitut, utbildningsorganisationer, medborgarorganisationer och andra aktörer.

Ett kompetenscenter inom det sociala området ska enligt lagen

  • utveckla och förmedla kompetens och sakkunskap inom det sociala området
  • utveckla bastjänster samt specialservice och specialisttjänster som kräver specialkompetens
  • trygga en mångsidig växelverkan mellan grundutbildningen, påbyggnadsutbildningen och fortbildningen samt det praktiska arbetet
  • genomföra forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet
  • driva samarbete för att producera regionala special- och specialisttjänster.
     
  • Lag om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området 1230/2001 (Finlex)

Kompetenscentrerna bildar ett nätverk för forsknings- och utvecklingsverksamhet som omfattar hela landet.

Elva regionala kompetenscentrer

Kompetenscentrernas verksamhetsområden bildas av 1-4 landskap och de omfattar samtliga kommuner i Finland. De svenskspråkiga kommunerna har ett gemensamt kompetenscenter.

Mer information finns att läsa på kompetenscentrernas egna webbplatser:

Delegationen för kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området  

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en delegation för kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området. Delegationen har till uppgift att dra upp riktlinjer på riksnivå för kompetenscentrumverksamheten, se till att en överenskommelse ingås om varje kompetenscentrums särskilda insatsområden samt också i övrigt samordna och stöda kompetenscentrumens verksamhet.

Finansiering

Statsunderstöd betalas för att trygga kompetenscentrernas basfunktioner. Understödet bestäms utgående från invånarantalet inom centrets verksamhetsområde och dess areal. Basfinansieringen utgör 10-30 procent av hela finansieringen.

Mer information

Juha Luomala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163492