Kompetenscentrum inom det sociala området

Kompetenscentrumen inom det sociala området är ett samarbete mellan välfärdsområdena, forskningsinstitut, utbildningsorganisationer, civilsamhällsorganisationer och andra aktörer.

Det finns sammanlagt 11 kompetenscentrum inom det sociala området, och deras verksamhetsområden omfattar alla välfärdsområden. Ett av kompetenscentrumen är svenskspråkigt. 

Kompetenscentrumen får statsunderstöd enligt befolkningsmängden i och arealen på kompetenscentrumets verksamhetsområde. 

Kompetenscentrumen inom det sociala området har enligt lagen (lag om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området 1230/2001) bland annat till uppgift att 

  • utveckla och förmedla den sakkunskap som behövs inom det sociala området
  • utveckla basservicen och de specialist- och experttjänster som kräver specialkompetens
  • samarbeta vid tillhandahållandet av de regionala specialist- och experttjänsterna,

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en delegation med uppgift att bland annat samordna de riksomfattande riktlinjerna för kompetenscentrumverksamheten och den verksamhet som bedrivs i kompetenscentrumen.  

Mer information ges på kompetenscentrumens webbplatser 

Mer information

Juha Luomala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163492   E-postadress: