Målet för jämställdhetspolitiken är jämställdhet

Jämställdhet eftersträvas och genomförs med en rad åtgärder som tillsammans bildar jämställdhetspolitiken i Finland.

Förverkligandet av jämställdhet förutsätter aktivt främjande av jämställdheten och undanröjande av diskriminering på grund av kön, även när andra diskrimineringsgrunder är involverade, såsom ålder eller etnicitet.

Tyngdpunkterna i jämställdhetspolitiken baserar sig på jämställdhetslagen, redogörelsen om jämställdheten mellan kvinnor och män som godkändes år 2022 och regeringens riktlinjer. Samtliga ministerier deltar i arbetet, och arbetet koordineras av social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens jämställdhetsprogram

I regeringens jämställdhetsprogram sammanställs regeringens viktigaste åtgärder för att främja jämställdheten och eliminera diskriminering på grund av kön.

Statsminister Petteri Orpos regering kommer i enlighet med regeringsprogrammet att utarbeta ett förvaltningsövergripande jämställdhetsprogram. Programmet avses bli klart hösten 2024.

Slutrapport om den föregående regeringens jämställdhetsprogram:

Redogörelse om jämställdhetspolitiken

Statsrådet godkände den andra jämställdhetspolitiska redogörelsen i juni 2022. I redogörelsen fastställs riktlinjerna för den nationella och internationella jämställdhetspolitiken till 2020-talets slut. Regeringen lämnar 2027 en halvtidsrapport till riksdagen om genomförandet av redogörelsen.

Redogörelsen bygger på sju strategiska mål. Målen utgår från en bild av jämställdhetens nuläge och från en prognos om framtida jämställdhetsfrågor.