Målet för jämställdhetspolitiken är jämställdhet

Jämställdhet eftersträvas och genomförs med en rad åtgärder som tillsammans bildar jämställdhetspolitiken i Finland.

Förverkligandet av jämställdhet förutsätter aktivt främjande av jämställdheten och undanröjande av diskriminering på grund av kön, även när andra diskrimineringsgrunder är involverade, såsom ålder eller etnicitet.

Tyngdpunkterna i jämställdhetspolitiken baserar sig på jämställdhetslagen, redogörelsen om jämställdheten mellan kvinnor och män som godkändes år 2022 och regeringens riktlinjer. Samtliga ministerier deltar i arbetet, och arbetet koordineras av social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens jämställdhetsprogram

I regeringens jämställdhetsprogram sammanställs regeringens viktigaste åtgärder för att främja jämställdheten och eliminera diskriminering på grund av kön.

Statsminister Petteri Orpos regering kommer i enlighet med regeringsprogrammet att utarbeta ett förvaltningsövergripande jämställdhetsprogram.

Redogörelse om jämställdhetspolitiken

Statsrådet godkände den andra jämställdhetspolitiska redogörelsen i juni 2022. I redogörelsen fastställs riktlinjerna för den nationella och internationella jämställdhetspolitiken till 2020-talets slut. 

Redogörelsen bygger på sju strategiska mål. Målen utgår från en bild av jämställdhetens nuläge och från en prognos om framtida jämställdhetsfrågor.